ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๖:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสหกรณ์ในขอบข่ายทุกกลุ่มอาชีพและทุกกลุ่มคนในสังคม ได้น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำรัสให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย มาดำเนินการ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนตามเขตพื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา และได้นำแนวทางการดำเนินการจากแนวพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาปรับใช้ ซึ่งประสบผลสำเร็จจนสามารถนำไปขยายผลดำเนินการกับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศในปัจจุบัน

ด้านดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 477 โรงเรียน ทั้งนี้ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 198 โรงเรียน โรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 177 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปอเนาะ) 14 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พระปริยัติธรรม) 54 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 26 โรงเรียน โรงเรียน ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนที่นำแนวพระราชดำริไปขยายผล จำนวน 15,027 โรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี "วันสหกรณ์นักเรียน" กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ขึ้น ทั้งโรงเรียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 5 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย

ประเภทที่ 1 โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายในโครงการ กพด.) ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ประเภทที่ 2 โรงเรียนภายนอกโครงการ กพด.ที่นำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมาขยายผล ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มี 1 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่มีการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 – 2558 ที่ประเมินโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งนี้ รางวัลที่จะได้รับ

ประเภทที่ 1 ลำดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50,000 บาท โรงเรียนที่ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4 จะได้รับเกียรติบัตร และได้รับเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20,000 บาท 17,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ

ประเภทที่ 2 โรงเรียนภายนอกโครงการ กพด. ลำดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50,000 บาท ส่วนลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4 จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20,000บาท 17,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ

สำหรับคุณสมบัติของโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดจะเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนการสหกรณ์ในโรงเรียน (ภาควิชาการ) และมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (ภาคปฏิบัติ) และเป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับรางวัลโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปีที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน

โรงเรียนที่สนใจสมัครร่วมการประกวดฯ สามารถกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด ส่งไปยังสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th ในหัวข้อ "ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง