ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมาคมสัตว์ปีกบุกทำเนียบ ยื่นหนังสือนายกฯ ค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๗:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย

ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนรี ผู้แทน 9 สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีก นำโดย นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอคัดค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ..... โดยมีนายสมพงษ์ ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2 เป็นผู้รับมอบ เนื่องจากมีความกังวลว่า หากมีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะการกำหนดอัตราค่าอากรการฆ่า และค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ จะส่งผลถึงหายนะอุตสาหกรรมไก่ของไทย โดยจะเกิดการลักลอบนำสัตว์ปีกไปชำแหละนอกโรงฆ่า เสี่ยงโรคระบาดสัตว์ และสุขอนามัยผู้บริโภค ตลอดจนลดขีดความสามารถในการแข่งขันของไก่ไทยในตลาดโลก วอนนายกฯพิจารณารอบคอบ

9 สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีก ประกอบด้วย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เพื่อการส่งออก สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

นายวีระพงษ์ เปิดเผยว่า หากประกาศใช้ (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยเฉพาะการกำหนดให้เก็บอากรการฆ่าและค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อไก่ เป็ด ห่าน จะส่งผลให้เกิดการหลีกเลี่ยงไม่แจ้งการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกอย่างถูกต้องและลักลอบนำสัตว์ปีกไปชำแหละนอกโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกทั้งระบบ ทำให้ระบบการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกของประเทศไทยเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันโรคไข้หวัดนก และผู้บริโภคต้องรับความเสี่ยงต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยและมีราคาสูงขึ้น การเรียกเก็บอากรดังกล่าวจึงขัดกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการฆ่าสัตว์ให้เป็นสากล และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์โดยสิ้นเชิง ตลอดจนไม่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการลดค่าครองชีพให้ประชาชน รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก จึงไม่มีการเก็บอากรการฆ่าและค่าธรรมเนียมจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีก ส่งผลให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก นำเงินตราเข้าประเทศได้ปีละเกือบ 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งหาก(ร่าง)พ.ร.บ.ดังกล่าว ออกมาบังคับใช้จริงจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของภาคส่งออกและลดศักยภาพในการแข่งขันของไทยลงทันที เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการผลิตของไทยก็สูงกว่า บราซิล และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ส่งออกไก่อันดับ 1 และ 2 ของโลก อยู่แล้ว

นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ กล่าวว่า การเรียกเก็บอากรและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรให้ต้องมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้น และเมื่อเกิดภาวะราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำ เกษตรกรก็จะประสบภาวะขาดทุนมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ก็ประสบปัญหาราคาเนื้อไก่ตกต่ำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในแจ้งการนำสัตว์ปีกเข้าโรงฆ่าทุกครั้ง โดยไม่มีการหลบเลี่ยงหากมีการเก็บค่าอากรค่าธรรมเนียม จึงเกรงว่าหากมีบางรายหลบเลี่ยงไม่แจ้งการเคลื่อนย้ายและเกิดโรคหวัดนกขึ้นมา จะส่งผลเสียร้ายแรงอย่างมาก ถึงวันนี้เกษตรกรเลี้ยงไก่ยังคงจดจำวิกฤตหวัดนก ปี 2547 ได้ไม่ลืม ดังนั้น ขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณาทบทวน ร่างพ.ร.บ.นี้ใหม่ อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการเก็บค่าอากรและค่าธรรมเนียมที่จะส่งผลกระทบ ต่อเกษตรกร ต่อผู้บริโภค และต่อประเทศชาติ

ด้านนายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางแนบท้าย (ร่าง) พ.ร.บ.นี้ ที่กำหนดค่าอากรฯ ไก่ สูงมากถึง 2 บาทต่อตัว หากคำนวณจากราคาไก่ที่ 90 บาทต่อตัว เท่ากับเสียอากรฯสูงถึงร้อยละ 2.22 ของมูลค่า ขณะที่เมื่อเทียบกับโคที่มีมูลค่าถึงตัวละ 50,000 บาท กลับตั้งอากรฯไว้ที่ 20บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของมูลค่า หรือ สุกรตัวละ 7,500 บาท ตั้งอากรไว้ที่ 15 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 0.2 ไม่ทราบว่า ใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นตัวกำหนด จึงตั้งอากรสำหรับไก่สูงขนาดนี้ ซึ่งหากคำนวณเฉพาะค่าอากร 2 บาทกับการชำแหละไก่ของประเทศไทยราว 1,400 ล้านตัวต่อปี เท่ากับเงินมหาศาลถึง 2,800.- ล้านบาทต่อปี ถ้าต้นทุนต้องสูงขึ้นขนาดนี้ ไก่ไทยก็ขายแข่งกับประเทศอื่นๆในตลาดโลกไม่ได้.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

“น้ำบาดาล” พร้อม 4 หน่วยงาน เสริมทัพโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 15.30 น. นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก นายเริงวิทย์ เวชชศาสตร์ ผู้ช่วย ผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการ...

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงิน 30 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพบก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพบก จำนวน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู...

คัดค้าน EU ขึ้นภาษีไก่สุก ก่อนประเทศไทยสูญเสีย 50,000 ล้านบาท

เช้าวันนี้ (21 สิงหาคม 2549) สมาคมภาคปศุสัตว์ต่างๆ ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง