ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นวิชาการ สร้างคน พัฒนาชาติสู่ความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development" เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และค่านิยมภายใต้เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ใหม่ของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งจะเชื่อมโยงการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า "ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้นำกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ที่ได้กำหนดเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาวไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 หรือ ค.ศ. 2030 และวางแผนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ "เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพร้อมกันอย่างผสมผสานบูรณาการ ไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ และมีความสำคัญเสมอเหมือนเท่าเทียมกัน ในมิติหลักแห่งการพัฒนา 3 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม เป็นที่มาของการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยกรอบแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เราไม่ได้มองแค่เรื่องเมืองยั่งยืนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองอีก 4 เป้าหมายหลักที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เรื่องของสุขภาพ ทำอย่างไรให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เรื่องการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ เรื่องการใช้พลังงาน ต้องมีใช้อย่างยั่งยืน และสุดท้ายคือ เมืองปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากประสบการณ์จากทั้ง 4 ด้านมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเสนอการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอตัวอย่างที่ดี หรือ Best Practices ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การค้นหาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับจากวิจัย และการถอดประสบการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป"

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) และนายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งการปาฐกถาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ H.E. Mr. Gilles Garachon, Ambassador of the Republic of France to Thailand, Mr.Kaveh Zahedi, Deputy Executive Secretary for Sustainable Development of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Ms.Ushio Miura, Programme Specialist, Education for Global Citizenship and Sustainable Development, UNESCO Bangkok , พลตรีจุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย, ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 60 บทความอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมเสวนา “สภาวะพลังงานฯ”

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษ “สภาวะพลังงานและแนวโน้มมาตรการพลังงานในอนาคตของประเทศไทย” จัดโดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา...

ภาพข่าว: เผยโฉมโลโก้ตัว "ท" งานหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--ซีวีที แอนด์ เบอร์เซีย น.พ.วิชัย โชควิวัฒน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศร เปิดตัวตราสัญลักษณ์ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2 "ต่อยอดภูมิปัญญาไท" ...

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง