ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๗:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งช่วยเหลือด้านการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้าตามสภาพความเสียหายอย่างเหมาะสม โดยจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และแยกประเภทรายการความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศประสบอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยดำเนินชีวิตได้ในช่วงที่เกิดภัย รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จึงได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยให้จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด เมื่อเกิดสถานการณ์ภัย ให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที โดยยึดการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมุ่งช่วยเหลือด้านการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้า การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายให้คืนสู่สภาพเดิม ไม่สามารถใช้จ่าย เพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือได้กำหนดหลักเกณฑ์และแยกประเภทตามรายการความเสียหาย อาทิ กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย จ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำเท่าที่จ่ายจริง หลังละไม่เกิน 33,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าได้รับความเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนจนอาศัยอยู่ไม่ได้ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,700 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน กรณีโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหาย จ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท กรณีเสียชีวิต จ่ายเป็นค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 25,000 บาท หากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว ให้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลืออีกไม่เกิน 25,000 บาท

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้ที่สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับประชาชนในพื้นที่ 76 จังหวัด สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่ที่เกิดภัย โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ สำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้าน สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ (ระบุมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ)ภาพถ่ายความเสียหาย สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต) และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมซ้อมแผนอพยพสึนามิที่ภูเก็ต 29 เมษายน

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือและอพยพราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย (Roadmap)...

เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนน 10 วัน ระวังอันตราย

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 8 - 17 เมษายน 2548 อย่าประมาท ไม่ขับรถเร็ว ง่วง - เมาต้องไม่ขับ เพราะตั้งด่านจุดตรวจเข้ม 3,030 จุดทั่วประเทศ--จบ--...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง