ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อาสาพัฒนาชุมชน ภาคีผู้สร้างพลังชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป

เราได้รู้จักกับข้าราชการที่มีนามว่า "พัฒนากร"ไปแล้วว่าเขาทำงานอย่างไรและสำคัญแค่ไหน และอีกหนึ่งภาคีทำงานที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะเขาทำงานเหมือนเงาของพัฒนากร ซึ่งเป็นข้าราชการและเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีวงรอบการโยกย้าย แต่เมื่อผู้ริเริ่มไม่อยู่โครงการต้องดำเนินการต่อไป ใครล่ะจะสำคัญกับหน้าที่ตรงนี้เท่า "อาสาพัฒนาชุมชน"

อาสาพัฒนาชุมชนคือ อาสาสมัครที่มาจากคนในท้องถิ่นนั้นๆเอง แต่มีจิตใจเสียสละมีความสมัครใจ อาสาเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน ได้แก่ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า "อช." มีจำนวนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 4 คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า "ผู้นำ อช."มีจำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

แล้วอาสาพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2512 การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้มีการทดลองดำเนินการในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์ รวม 100 คน

จนกระทั่งมีการขยายการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนออกไปทุกจังหวัด และเริ่มให้มีการคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชนที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้น หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น อช. หมู่บ้านละ 2 คน ครบทุกหมู่บ้านส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมอาสาพัฒนาชุมชน และจัดตั้งสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย

ต่อมามีการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 เพิ่มจำนวน อช. หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 4 คน และ ผู้นำ อช. ตำบลละ 2 คน โดยคำนึงถึงจำนวนสัดส่วนชายหญิง ใกล้เคียงกัน โดยภารกิจของผู้นำ อช.มีมากมายตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลจปฐ / กชช. 2ค ร่วมเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. / กชช. 2ค รวมทั้งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม บรรจุในแผนชุมชน ประเมินผล เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและภาพรวมของหมู่บ้านในแต่ละปี ซึ่งการจัดทำแผนชุมชน ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน จะมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล ปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน อีกทั้งการจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่มีการร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และอีกภารกิจที่สำคัญยิ่ง คือ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง และการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง และร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในหมู่บ้าน/ตำบล ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนะนำให้ความรู้แก้เพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ตำบล

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ตำบลรวมไปถึงการพัฒนาเด็ก/เยาวชน และอื่น ๆ

จะเห็นได้ว่างานของ อช. และผู้นำอช. แม้จะเป็นเพียงอาสาสมัครที่เข้ามาทำงานพัฒนาชุมชมในลักษณะเงาของพัฒนากร แต่ก็ทำเพื่อสังคมด้วยใจรักเรื่องค่าตอบแทนยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะสังคมดีมีความสงบสุขเป็นการตอบแทนที่มีค่ากว่าเงินทอง และนั่นคือการตอบแทนมาตุภูมิอย่างแท้จริง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บีอีซี-เทโร พลิกประวัติศาสตร์ วงการนางงามไทย นำ 18 สาวงามลุยออกค่ายอาสา พัฒนาชุมชน

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมสร้างประวัติศสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการนางงาม กับโครงการ นางงามออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โดย 18 สาวงามผู้เข้าประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2006 จะต้องร่วมกันคิดสร้างกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ณ หมู่บ้านพุเข็ม อำเ...

กทม.ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ พร้อมน้อมนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--กทม. นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กทม.ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรพระนคร – ธนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรพระนคร – ธนบุรี เพื่อดำเนินการแก...

กองทัพเรือขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และชุดปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการและครอบครัวฐานทัพเรือพังงา

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าสู่จังหวัดชายทะเลด้านฝั่งทะเล อันดามันของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา ทำให้ข้าราชการสังกัดฐานทัพเรือพังงาและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง