ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมประมงขอส่งข่าวสรุปยอดผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๗:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--กรมประมง

กรมประมง สรุปยอดผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่มายื่นคำขอรับใบอนุญาต ฯ (เบื้องต้น) จำนวนทั้งสิ้น 24,603 ราย โดยเป็นยอดรวม ณ เวลา 16.30 น.ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ สามารถใช้ใบรับคำขอฯ เป็นหลักฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติไปพลางก่อน พร้อมแจ้งเตือนผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณะที่ไม่ได้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ จะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทและปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงได้กล่าวว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 175 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กรมประมงได้ออกประกาศให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (วันที่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้) มายื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เบื้องต้น) ในระหว่าง วันที่ 27 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2559 นั้น บัดนี้ กรมประมงได้สรุปยอดผู้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้น 24,603 ราย โดยเป็นผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 17,594 ราย (ทั้งในเขตน้ำจืดและเขตทะเลชายฝั่ง) และเป็นผู้เลี้ยงหอยจำนวน 7,009 ราย ซึ่งกรมประมงขอขอบคุณ

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ให้ความร่วมมือในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลาที่ประกาศ โดยผู้ที่มายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวนั้นจะได้รับใบรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เบื้องต้น) ที่สามารถใช้เป็นเป็นหลักฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับคำสั่งไม่อนุญาต

ทั้งนี้ คำขอรับใบอนุญาตฯ ที่ยื่นมาทั้งหมด กรมประมงจะนำมาเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป และเมื่อมีการกำหนดพื้นที่และแนวทางสำหรับการขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาอนุญาตเพื่อให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 79 เรียบร้อยแล้ว กรมประมงจะได้ประกาศให้เกษตรกรมายื่นคำขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งกรมประมง จะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติฯ ที่ไม่ได้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จะไม่สามารถทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติฯได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดและมีบทลงโทษตามมาตรา 149 คือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้ง ต้องดำเนินการฟื้นฟูหรือชำระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำหรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมงได้กล่าวย้ำว่า ใบรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เบื้องต้น)ที่หน่วยงานกรมประมงออกให้เบื้องต้นนี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวได้รับการอนุญาตตามกฎหมายแล้ว ซึ่งการอนุญาตต่อไปนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่ จำนวนการเลี้ยง และต้องเป็นพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พิจารณาแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตามชนิด ประเภท รูปแบบ หรือวัตถุประสงค์ของกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ทั่วประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สพว.อบรมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร "การผลิตลูกชิ้น"

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--สถาบันพัฒนา SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพสัตว์น้ำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เรื่อง "การผลิตลูกชิ้น" รุ่...

สหภาพยุโรปบริจาคเรือเพื่อช่วยเหลือชาวประมงไทย

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าทูตเกษตรประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม แจ้งว่าสหภาพยุโรปเสนอมอบเรือประมง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลำ ให้กับไทยแบบให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยจา...

บริติช เคานซิล เปิดอบรมคอร์ส 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถม

บริติซ เคานซิลเปิดอบรมคอร์ส 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถม ในวันที่ 26 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2546 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่บริติซ เคานซิล ปิ่นเกล้า ชั้น 10 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า......

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง