ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.พม. เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน เป็นแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเตรียมขยายผลเปิดในทุกอำเภอ หวังพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณค่าต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๑ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงอายุมีคุณค่าและ มีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้ จะต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน ๑๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙ ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในการเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุและกำหนดแผนส่งเสริมใน ๔๓ พื้นที่ที่มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพภูมิความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาแก่บุคคลอื่น โดยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เริ่มจัดตั้งที่เทศบาลตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา และมีนโยบายขยายผลเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกอำเภอ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า เทศบาลตำบลหนองลานมีผู้สูงอายุที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น ๖๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๓ ของประชากรทั้งหมดจำนวน ๔,๔๑๘ คน จากสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จึงร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ( ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และองค์กรชุมชน จัดตั้ง "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน" โดยมีชมรมผู้สูงอายุและเทศบาลตำบลหนองลานเป็นหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และงบประมาณจากเครือข่ายภาครัฐและเอกชน สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ คือ "สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกจิตพุทธธรรม นำไปปฏิบัติได้ ขยายผล สู่สังคม" โดยจัดกิจกรรมภายใต้ร่มเงาของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองลาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน ๕ มิติ ได้แก่ กินอิ่ม นอนอุ่น สุขใจ มีรายได้ ปลอดภัยจากโรคและอุบัติภัยในครัวเรือน ซึ่งคำขวัญของโรงเรียน คือ สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี สร้างความดี เพิ่มคุณค่าร่วมพัฒนาสังคม ทั้งนี้ โรงเรียนแห่งนี้ เปิดทำการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๑ และสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน โดยหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทักษะด้านอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้านและการมีจิตอาสาตลอดจนการทัศนศึกษา

"อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุ ต้องมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และสมาชิกทุกฝ่าย ในแนวคิด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง" อีกทั้ง ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีพลัง สามารถพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘"

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง - เพดานโหว่แต่กำเนิด ในโครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘" เพื่อขจัดปัญหาปมด้...

โครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง