ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๘:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๗ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้อายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้าไปในทิศทางที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้ประสบการณ์ภูมิปัญญาความสามารถในการผลักดันขับเคลื่อนประเทศ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ได้หันมาให้ความสำคัญในการเตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้สูงอายุจากชมรมองค์กรผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด กรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน และสื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๐๐ คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรประเทศไทย ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง ๑๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙ ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ และในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็น ๒ เท่าตัว คืออยู่ที่ร้อยละ ๒๕ (ประมาณ ๑ ใน ๔) ของประชากรไทยทั้งประเทศ ดังนั้น จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ในนโยบายการดำเนินงานเร่งด่วน ๘ เร่งด่วน ๕ พัฒนา ๑๑ พันธกิจ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ ๑) การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สามารถรองรับผู้สูงอายุที่ได้อย่างเหมาะสม ๒) การสร้าง และขยายระบบการดูแลผู้สูงอายุทางสังคม นโยบายปฏิรูปและพัฒนา โดยการพัฒนาองค์กรและกระบวนการ ยกระดับ ขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ และนโยบายพันธกิจ จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับในปีนี้คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มีมติกำหนดการจัดงานวันผู้อายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" โดยภายในงาน มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมาย อาทิ การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ นายเสนาะ อูนากูล การขับกล่อมบทเพลงจากศิลปินแห่งชาติ "นางผ่องศรี วรนุช" การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุ "อีแซว" การกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาและเปตองผู้สูงอายุไทย การมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ การแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้ง การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และกิจกรรมบริการจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

"กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอให้ความมั่นใจแก่ผู้สูงอายุว่ารัฐบาลจะผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยผู้สูงอายุจะได้รับการดูแล เอาใจใส่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป และขอฝากให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคม ดังคำกล่าวที่ว่า ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘"

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง - เพดานโหว่แต่กำเนิด ในโครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘" เพื่อขจัดปัญหาปมด้...

โครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง