ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ เผยความก้าวหน้าการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร พร้อม Agri-Map เร่งทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หวังส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดโซนนิ่งภาคเกษตรหรือการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็น ๑ ใน ๖ นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ คือ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) โดยให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก ( Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map ) เพื่อใช้เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน จะแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของแต่ละจังหวัด ว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน้ำ ชนิดพืชหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุล เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอนาคตได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด ซึ่งได้นำเสนอ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง Agri-Map ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงด้านข้อมูลเพิ่มเติม คาดว่าสามารถแจกจ่าย Agri-Map ไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ภายในเดือน เม.ย. นี้ด้วย นายธีรภัทร กล่าว

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย ๕ มาตรการหลัก คือ ๑) การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ๒) กำหนดแนวโน้มความต้องการตลาดสินค้าเกษตร ๓) กำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตร๔) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ๕) การติดตามประเมินผล ซึ่งระยะแรกได้ดำเนินการในมาตรการแรกเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงกว้าง สู่สาธารณะ/เกษตรกร ถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งในภาพรวมของประเทศและท้องถิ่น ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยผ่านกระบวนการประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

มาตรการที่สองและที่สาม เป็นการดำเนินการคู่ขนานกันไปพร้อมกันโดยในมาตรการที่สอง เป็นการกำหนดแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตร ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมาตรการ ที่สามกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมของที่ดิน สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ และระดับจังหวัดรายพืช สำหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ทุกจังหวัด ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ รายชนิดพืชให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่อำเภอละ 1 ศูนย์ ทั้ง 76 จังหวัด เป็นจำนวน 882 ศูนย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนและส่งเสริมในระดับพื้นที่ต่อไป นายสุรพล กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงิน 30 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพบก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพบก จำนวน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง