ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ ไฟเขียวร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 และร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559-2563 พร้อมพิจารณานำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศ เนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้ จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำลังดำเนินการและกำหนดจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ยังได้เห็นชอบในหลักการการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป และการนำผ่านสินค้าเกษตรภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรณีสินค้ากระเทียม หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง โดยให้มีการบริหารนำเข้าภายใต้เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง กำหนด โดยการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง ให้เปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO ปี 2559 ไม่จำกัดจำนวน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 (ตามข้อผูกพันร้อยละ 27) และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 ส่วนหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ให้เปิดตลาด ตามข้อผูกพัน WTO ปี 2559 ในปริมาณโควตา 45,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และนอกโควตาร้อยละ 125

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 และ ร่างยุทธศาสตร์ชา ปี2559 – 2563 โดยร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์กาแฟโรบัสตา มีเป้าหมายในการรักษาผลผลิตกาแฟโรบัสตาไม่น้อยกว่า 30,000 ตัน/ปี เพิ่มผลผลิตต่อไร่กาแฟโรบัสตาให้มากกว่า 250 กก./ไร่ การส่งเสริมการลดต้นทุนและพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟโรบัสตา และยุทธศาสตร์อะราบิกา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ผลิตกาแฟอะราบิกาเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และเพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอะราบิกาอย่างน้อย ร้อยละ 10 ภายใน ปี 2563 โดยทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 กุลยุทธ์ ได้แก่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 2.พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. พัฒนาด้านการตลาด 4.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ 5. ด้านการบริหารจัดการ ส่วนร่างยุทธศาสตร์ชา มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ผลิตชาเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และเพิ่มมูลค่าการค้าชาอย่างน้อย ร้อยละ 10 ภายในปี 2563 ประกอบด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านตลาด การส่งเสริมวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ จะเสนอร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง