ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สบร.ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดงาน คิดก้าวหน้า: เตรียมพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดงาน "คิดก้าวหน้า: เตรียมพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์" มุ่งพัฒนาเยาวชน ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินหน้ากระตุกต่อมคิด สร้างสรรค์องค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมิวเซียมสยาม (Museum Siam) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมคิดก้าวหน้า: เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ เชิญชวนนักศึกษา ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ กว่า 3,500 คน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จาก 9 สาขา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุน บ่มเพาะ และเตรียมความพร้อมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) ที่ดำเนินการมิวเซียมสยาม ให้สามารถนำพลังความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ทั้งในมิติของการศึกษา การพัฒนาสังคม และการพัฒนาวิชาชีพ จึงเป็นที่มาของกิจกรรม "คิด ก้าว หน้า : เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์" ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับดำริของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่คาดหวังให้มีการจัดโครงการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นช่องทางใหม่ของการแสวงหาความรู้ จุดประกายความคิดและให้แรงบันดาลใจแก่คนไทยรุ่นใหม่ ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

ด้าน นายราเมศ พรหมเย็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ว่า กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลักของ OKMD และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 73 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 9 สาขา ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ (Music, Performing and Visual Arts) ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ วิทยุและการถ่ายภาพ (Film, TV, Video, Radio and Photography) พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ และห้องสมุด (Museums, Galleries and Libraries) การพิมพ์ (Publishing) ซอฟต์แวร์ (Software) การโฆษณา (Advertising) การออกแบบ (Design) และสถาปัตยกรรม (Architecture)

"ภายในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คน แบ่งเป็นเยาวชนจากทั่วประเทศรวมกว่า 2,000 คน บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ กว่า 200 คน จากกว่า 90 สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 1,200 คน โดยเยาวชนที่ร่วมงานจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และเข้าถึงองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมได้สัมผัสประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่เป็นทั้งนักคิด ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตผลงานและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการ dtac Accelerate บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) เทพฤทธิ์ วงศ์วาณิชวัฒนา ผู้อานวยการฝ่ายผลิต บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ชลิต มนุญากร ครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ BBDO เอเจนซี่โฆษณาชื่อดัง พันธวิศ ลวเรืองโชค เจ้าของสตูดิโอออกแบบ Apostrophy's มินชญา ชโยสัมฤทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอ The Archivist & STH. TO PRINT นอกจากนั้น ยังจะได้รับแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปใช้กำหนดเส้นทางการประกอบวิชาชีพของตนได้ในอนาคต รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" นายราเมศ กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย 1. CREATIVE TALK การบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การต่อยอด สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 2. CREATIVE EXHIBITION นิทรรศการแสดงเส้นทางสายอาชีพสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ 3. CREATIVE SHOWCASE การจัดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ สาธารณะ 4. CREATIVE WORKSHOP การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดและการทำงานเพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน 5. CREATIVE ACTIVITY กิจกรรมและเกมที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 6.CREATIVE FILM ภาพยนตร์สารคดีที่เจาะลึกเบื้องหลังชีวิตและการทำงานของบุคคลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 7. CREATIVE JOB CLINIC การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อปูทางสู่สายงานสร้างสรรค์ 8.CREATIVE JOB MARKET ตลาดนัดอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานสร้างสรรค์ 9. CREATIVE TOUR การเยี่ยมชมองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสและกระตุ้นการเรียนรู้กระบวนการทำงานในสถานที่จริง

กิจกรรมคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมย้อนหลัง ได้ที่ www.facebook.com/KidKaoNa


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

OKMD เชิญน้อง ๆ “กระตุกต่อมคิด คิดได้... KiDS ดี” 9-11 มกราคม 2552 ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร. หรือ OKMD) ขอชวนน้อง ๆ ร่วมสนุก ขุด ค้น คิด จุดประกายความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมเสริมสร้างเชาว์ปัญญาพิชิตของรางวัลมากมาย ทั้งเกมค้นหาปริศนาแห่งลูกปัดจากมิวเซียมสยาม อ่านหนังสือแล้วร้องเป็นเพลงกับทีเคพาร์คโดย...

สวร.เชิญร่วมชม นิทรรศการ Brain-Based Learning ในงานวันครูโลก

กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--สวร. สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ร่วมแสดงนิทรรศการ Brain-Based Learning ในงานวันครูโลก ระหว่างวันที่ 1-2 พฤจิการยน 2548 ณ.บูธ E3,5 อิมแพคเมืองทองธานี HALL 9 Meeting room 4-6...

ททท.ร่วมกับสมาคมร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การบินไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมชม ภาพยนตร์เรื่อง Red Dust

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ททท. ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 หรือ 2005 Bangkok International Film Festival (2005 BKKIFF) ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง