ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ที เอช เอ ซี เปิดประตูต้อนรับนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--พีอาร์ สตอรี่

ในปัจจุบันการเรียนการสอนส่วนใหญ่ นิยมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน ทำให้เข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มีหลายองค์กรเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชม เหมือนดังเช่น ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดบ้านให้นิสิตจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงาน

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทที่มีความเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับและพัฒนาสถาบันระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในปัจจุบันของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาททางเลือกในนานาอารยประเทศ

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซีสถาบันอนุญาโตตุลาการ เล่าให้ฟังว่า หลายคนยังไม่เข้าใจการทำงานและหน้าที่ของ ที เอช เอ ซี หากอธิบายแบบง่ายๆ เราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท ที่มีความเป็นอิสระได้มาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการ Alternative Dispute Resolution (ADR) หรือการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาข้อพิพาท จะต้องได้รับการยินยอมร่วมกันจากทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านการเจรจา เพื่อยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการที่ยอมรับจากภาคธุรกิจทั่วโลก

ทั้งนี้ ในยุคที่การค้าเปิดเสรีไร้พรมแดน ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ที เอช เอ ซี จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การที่นิสิตเข้ามาเยี่ยมชมหน่วยงาน จึงเปรียบเสมือนให้นิสิตได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง โดยวิทยากรของหน่วยงาน ได้มีการหยิบยกเคสต่างๆ ที่เราเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อพิพาทมานำเสนอต่อนิสิต เพื่อง่ายต่อการเข้าใจนอกเหนือจากการให้บริการระงับข้อพิพาทแบบทางเลือกแล้ว ที เอช เอ ซี ยังจัดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น คอร์สอบรมอนุญาโตตุลาการ Introduction to International Commercial Arbitration ร่วมกับ The Chartered Institute of Arbitration ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2558 และคอร์สอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท Mediation Training Course ร่วมกับ Australian Disputes Center ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2558 อีกด้วย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

ด้าน อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่านิสิตที่เข้าเยี่ยมชมที เอช เอ ซี ในครั้งนี้เป็นนิสิตที่เลือกเรียนในรายวิชาการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ซึ่งการพานิสิตออกมาทัศนศึกษานอกห้องเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้จริง แทนการที่จะเรียนเพียงแต่ทฤษฎีอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่ง ที เอช เอ ซี ทำให้นิสิตที่เลือกเรียนในรายวิชาดังกล่าว เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาได้อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ อยากให้ทุกสถาบันพานิสิต นักศึกษาไปหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ นอกห้องเรียน เพราะการสอนเพียงทฤษฎีอย่างเดียว ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้ นิสิตนักศึกษาควรได้เห็นในภาคปฏิบัติด้วย จะได้เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์

น.ส.ธวัลยา ทิมสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์กล่าวว่า ตนเลือกเรียนรายวิชาการระงับข้อพิพาท เพราะประเทศไทยมีการทำการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการหรือการไกล่เกลี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะการทำธุรกิจกับต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับเรื่องอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งการเข้าฟังบรรยายทำให้เข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาเพิ่มขึ้น และในอนาคตเชื่อว่าจะสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของครอบครัวได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาต่างๆ วิธีการอนุญาโตตุลาการจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นและรักษาประโยชน์ของเราและคู่ค้าได้

ด้าน นายเอกชาต โกญจนาวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การเรียนในชั้นปีที่1-4 เป็นการเรียนรู้กระบวนการทางศาล ดังนั้นการเลือกเรียนในรายวิชาการระงับข้อพิพาททางเลือกจึงทำให้ได้รู้ว่า การยุติปัญหาทางกฎหมายนอกจากการใช้กระบวนการทางศาลแล้ว ยังสามารถใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้อีกด้วย เพราะปัจจุบันมีคดีความต่างๆ ค้างการพิจารณาคดีอยู่ในศาลอีกเป็นจำนวนมาก การมาเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายจากวิทยากรทำให้เข้าใจในเนื้อหารายวิชาเพิ่มขึ้น

การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้าใจถึงบทเรียนอย่างแท้จริง เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ ต้องถือว่าเป็นโชคดีของเด็กสมัยนี้ ที่มีหน่วยงาน หรือสถาบันที่เปิดโอกาสและพร้อมที่จะให้ความรู้ เหมือนกับ ที เอช เอ ซี ที่เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.เกษตศาสตร์ ในครั้งนี้ ดังนั้นการได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้อง จึงเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องตักตวงประโยชน์ของความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทของการทำงานต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดสัมมนาประจำปี

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดการสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 5 เรื่อง “อนาคตของการอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการกฎหมายและอนุญาโตตุลาการจากภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์...

ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการคดีไอทีวี

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๔๗๖/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๘๔/๒๕๔๙ ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร้อง กับ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอน...

กองทัพเรือขอเชิญร่วมมอบหนังสือดี ๆ ให้โรงเรียนที่ถูกธรณีพิบัติ

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันมอบหนังสือดีที่เหมาะสำหรับห้องสมุดเด็กระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง