ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปี 2558 ผลิตรถยนต์ 1,913,002 คัน ต่ำกว่าเป้า แต่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.76 ขายในประเทศ 799,592 คัน ตามเป้า ส่งออก 1,204,895 คัน ตามเป้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้น 152,692 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 0.64 ลดลงเนื่องจากผลิตเพื่อส่งออกลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 5.12 และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 6.42

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,913,002 คัน ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1,950,000 คัน ร้อยละ 1.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 1.76

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2558 ผลิตได้ 57,039 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 10.22

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 มีจำนวน 768,706 คัน เท่ากับร้อยละ 40.18 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 3.5

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2558 ผลิตได้ 18 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 18.18 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตได้ 445 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 20.96

รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2558 ผลิตได้ทั้งหมด 95,635 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 6.13 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,143,851 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 0.62

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2558 ผลิตได้ทั้งหมด 93,444 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 6.99 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,115,818 คัน เท่ากับร้อยละ 58.33 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 0.09 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 425,508 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 14.49
รถกระบะดับเบิลแค็บ 541,411 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 13.8
รถกระบะ PPV 148,899 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 29.43

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนธันวาคม 2558 ผลิตได้ 2,191 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 20.93 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตได้ 28,033 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 27.49

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนธันวาคม 2558 ผลิตได้ 80,669 คัน เท่ากับร้อยละ 52.83 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 5.12 ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,200,974 คัน เท่ากับร้อยละ 62.78 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 7.02

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2558 ผลิตเพื่อการส่งออก 26,982 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 12.83 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 จำนวน 460,008 คัน เท่ากับร้อยละ 59.84 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 11.37

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2558 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 53,687 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 0.71 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 740,966 คัน เท่ากับร้อยละ 66.41 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 4.49 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 216,219 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 68.71
รถกระบะดับเบิลแค็บ 441,681 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 14.48
รถกระบะ PPV 83,066 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 28.82
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนธันวาคม 2558 ผลิตได้ 72,023 คัน เท่ากับร้อยละ 47.17 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 4.92 และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตได้ 712,028 คัน เท่ากับร้อยละ 37.22 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 6.05

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2558 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 30,057 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 7.74 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตได้ 308,698 คัน เท่ากับร้อยละ 40.16 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 แล้ว ลดลงร้อยละ 6.35

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2558 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 39,757 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 19.49 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ผลิตได้ทั้งสิ้น 374,852 คัน เท่ากับร้อยละ 33.59 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 7.6 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 209,289 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 14.05
รถกระบะดับเบิลแค็บ 99,730 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 10.64
รถกระบะ PPV 65,833 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 30.21

รถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2558 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 204,756 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 0.38 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 144,736 คัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 5.52 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 60,020 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 14.65

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,397,427 คัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1.83 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,807,325 คัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1.92 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 590,102 คัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1.56

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 101,424 คัน เกิน 100,000 คันเป็นครั้งแรกในรอบ 24 เดือน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 13.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 32.7 เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กว่า 39,000 คัน ประกอบกับผู้บริโภคตัดสินใจเร่งซื้อรถ เนื่องจากรถบางรุ่นจะมีราคาสูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรรพสามิตรถยนต์ใหม่ โดยเฉพาะ PPV ซึ่งมียอดขายเติบโตถึงร้อยละ 251

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 122,720 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 2.27 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.92

ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 รถยนต์มียอดขาย 799,592 คัน ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 750,000-800,000 คัน ลดลงจากปี 2557 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.3 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,639,090 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 3.67

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป

เดือนธันวาคม 2558 ส่งออกได้ 86,650 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 2.8 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 46,414.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 18.23

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 4,306.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 51.95

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 15,022.53 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 11.07

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,111.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 9.25

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2558 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 67,855.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 11.39

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,204,895 คัน ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 1,200,000 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 6.81 มีมูลค่าการส่งออก 592,550.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 12.35

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 32,481.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 2.82

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 192,929.36 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 4.67

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 23,468.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 6.03

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 841,430.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 7.39

รถจักรยานยนต์

เดือนธันวาคม 2558 มีจำนวนส่งออก 92,703 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 13.13 โดยมีมูลค่า 4,596.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 4.46

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 244.83 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 45.18

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 91.91 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 25

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2558 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,933.13 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 0.73

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 939,980 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.86 โดยมีมูลค่า 47,003.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 3.83

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 3,014.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 43.26

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,175.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 8.92

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 51,193.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 ร้อยละ 0.91

เดือนธันวาคม 2558 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 72,788.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 10.48

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 892,623.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6.88


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง