ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มทส. ระดมพลัง สื่อมวลชนโคราช ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ ตั้งเป้า กระตุ้นสังคม ร่วมขับเคลื่อน จังหวัดปฏิรูปการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๔:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--ไอแอมพีอาร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เปิดเวทีเสวนา "บทบาทของสื่อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในจังหวัดนครราชสีมา" ภายใต้ "โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา" ระดมข้อคิดเห็นและความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมหนุนเสริมเติมพลังขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและการพัฒนาของจังหวัด

ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดของของสื่อมวลชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันกำหนดบทบาท และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา

"ปัจจุบันเป็นยุคของการผสมผสานระหว่างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมเทคโนโลยี ซึ่งต้องยอมรับว่าสถาบันสื่อมวลชนในปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้กับคนในสังคม เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน เวทีในวันนี้จึงเป็นการระดมความคิดระหว่างสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดปฏิรูปการศึกษา และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของให้ดียิ่งขึ้น"

นายเอกชัย บูรณกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การที่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ กว่า 80 ท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สื่อมวลชนในจังหวัดนครราชสีมาเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของ มทส. และ สสค.

"สื่อมวลชนทุกคนของจังหวัดนครราชสีมาพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัด ด้วยการสื่อสารให้ชาวโคราชมีความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ซึ่งการที่จะให้เกิดความยั่งยืนนั้น จะต้องจัดองค์กรสื่อเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของอย่างต่อเนื่อง"

ด้าน นายผดุง จตุรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการ KCTV กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าในวันนี้สื่อโคราชพร้อมเปิดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ เคเบิล หนังสือพิมพ์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาให้ประชาชนชาวโคราชได้รับรู้ เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

"ต่อจากนี้ทาง มทส. จะต้องจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของสภาพการศึกษาในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆ หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สื่อสามารถหยิบยกข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กระตุ้นสังคมให้เกิดความตระหนัก รวมไปถึงการเป็นแม่ข่ายในการผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้สื่อช่วยกันนำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อให้โคราชโมเดลซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาประสบความสำเร็จ"

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. ระบุว่าแนวทางการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่(Area-based Education หรือ ABE) โดยใช้กลไกระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น เป็นฐานในการสะท้อนปัญหา และเข้ามามีบทบาทในการวางแผนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาของเยาวชนในพื้นที่ของตนเองให้มากขึ้นนั้น จะทำให้การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

"สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ประสานงาน ได้รวบรวมข้อมูลและเปิดเวทีให้ภาคีในภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันสะท้อนปัญหาเพื่อร่จัดตั้งสมัชชาการศึกษาของจังหวัดมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งเวทีในครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าสื่อมวลชนของจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญ ในการทำหน้าที่ให้ความรู้และกระตุ้นสังคมให้หันมาร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ของจังหวัดนครราชสีมา และสร้างโคราชโมเดลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสค. หนุนโรงเรียนมัธยม 59 จังหวัด ประเดิมโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ พร้อมยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนรวมงบประมาณ 35 ล้าน

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เปิดเผยถึงผลการประกาศสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2553 (ระดับมัธยมศึกษา) ซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553...

รมว.ศึกษาธิการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้

ด้วย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนรู้แนวใหม่ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดย สสค....

มทส เปิดตัวลีนุกซ์แผ่นเดี่ยวรันจากซีดีสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้นและโมบายเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้พัฒนาโปรแกรมบนเว็บและดูแลระบบ

กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ สมพันธุ์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) เปิดเผยว่า โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเปิดเผยซอร์สโค้ด มทส เตรียมเปิดตัว ระบบปฏิบัติก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง