ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผู้ปกครองรับหนักใจต่อพฤติกรรมรับน้องพิเรนทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๔:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ร่วมเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการจัดกิจกรรมการรับน้องของนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เหมาะสม ระหว่างวันที่ 20 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวต่อว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,149 คนสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.61 ขณะที่ร้อยละ 48.39 เป็นเพศชาย ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 29.68 และร้อยละ 27.33 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 41ถึง 45 ปีและ 46 ถึง 50 ปีตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 33.16 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานในห้างร้านหรือบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 30.81 ข้าราชการคิดเป็นร้อยละ 25.15 และพนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 22.45

ในด้านความสนใจต่อการติดตามข่าวเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.13 ระบุว่าตนเองให้ความสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา เช่น กิจกรรมส่อไปในทางลามกอนาจาร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการละเล่นแผลงต่างๆ กิจกรรมความรุนแรงต่อร่างกายบ้าง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.64 ระบุว่าให้ความสนใจติดตามทุกข่าว ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.23 ระบุว่าไม่ให้ความสนใจติดตามเลย

สำหรับสาเหตุสำคัญที่สุด 3 อันดับที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสมตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ความคึกคะนองตามวัยคิดเป็นร้อยละ 82.85 การลอกเลียนแบบจากรุ่นพี่คิดเป็นร้อยละ 80.77 และความเก็บกดจากที่เคยถูกกระทำโดยกิจกรรมแบบเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 77.98

ในด้านความคิดเห็นต่อแนวโน้มการจัดกิจกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสมประเภทต่างๆนั้น กลุ่มตัวอย่างประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 66.23 ระบุว่าการจัดกิจกรรมส่อไปในทางลามกอนาจารในกิจกรรมการรับน้องนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มของมึนเมา /เสพยาเสพย์ติดนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.01 ระบุว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.26 ระบุว่ากิจกรรมการละเล่นแผลงต่างๆ มีแนวโน้มเท่าเดิม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.26 ระบุว่ากิจกรรมสร้างความวุ่นวายก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นมีแนวโน้มเท่าเดิมเช่นกัน อย่างไรก็ตามกิจกรรมความรุนแรงต่อร่างกายนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.65 ระบุว่ามีแนวโน้มลดลง

ในด้านความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการรับน้อง กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.87 มีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันยังมีการบังคับข่มขู่กดดันให้นักเรียนนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการรับน้องอยู่ ขณะเดียวกันหากมีการจัดกิจกรรมการรับน้องของนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารของสถาบันการศึกษานั้น ๆ จำเป็นต้องร่วมแสดงความรับผิดชอบด้วยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.18 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 76.24 มีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสมให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างถึงเกือบครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 49.09 มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา เช่น กิจกรรมส่อไปในทางลามกอนาจาร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการละเล่นแผลงต่างๆ กิจกรรมความรุนแรงต่อร่างกาย เป็นต้น จะได้รับการแก้ไขให้หมดไปจากสังคมไทยไม่ได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.03 มีความคิดเห็นว่าสามารถแก้ไขให้หมดไปได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.88 ไม่แน่ใจ

กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 65.8 เชื่อว่าการจัดกิจกรรมการรับน้องของนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหมาะสม/เป็นประโยชน์ และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 58.92 มีความคิดเห็นว่าสถาบันการศึกษาไม่ควรยกเลิกการจัดกิจกรรมการรับน้องไปเลย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

poll สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบคนดัง

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา)โพลล์สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบซุปตาร์หรือนักแสดงจากบทบาทสมมุติของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช...

สำนักวิจัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยเยาวชน ร้อยละ 6.34 เคยลองสูบบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคมได้รับการประกาศให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 หรือ พ.ศ.2531 ทั้งนี้เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง