ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำนักงาน ป.ป.ส. ระดมสมอง ขับเคลื่อน EF (Executive Functions) เน้นกลยุทธ์ สร้างพลเมืองรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทยไร้ยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--RSL

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ มูลนิธิอีสต์ฟอรั่ม ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จัดเวทีวิชาการ "EF กับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ณ ห้องประชุมชฏาแกรนด์บอลลูม 1 โรงแรมบางกอก ชฏา กรุงเทพมหานคร เพื่ออภิปราย ถึง ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ร่วมกับ นักคิดนักวิชาการ ครูอาจารย์ และ สื่อแขนงต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายการทำงาน หรือ Community of Practice ที่จะผลักดันให้เกิดขบวนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการพัฒนา EF (Executive Functions) หรือ ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของบุคคลตั้งแต่ปฐมวัย โดยสร้างกระแสตื่นตัวในระดับนโยบาย และเกิดการตระหนักรู้ในระดับปฏิบัติในกลุ่มพ่อแม่ ครู และ ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทุกส่วน โดยหวังให้สังคมร่วมกัน สร้างพลเมืองรุ่นใหม่ ไร้ยาเสพติด

นายวิตถวัลย์ สุทรขจิต รองเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า สภาพปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เด็กที่เข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดมีอายุต่ำลง เช่น ในปี ๒๕๕๘ มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้ารับการบำบัดรักษา ถึง 92,192 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 7 คน ต่อประชากร 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชากร อายุ 16-20 ปี เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเสพยาและเข้ารับการบำบัดรักษามากที่สุด การป้องกันยาเสพติดที่ผ่านมาจึงตกอยู่ในสภาวะคล้ายเป็นการไล่ตามปัญหามากกว่าการป้องกันปัญหาล่วงหน้า ดังนั้นในปี 2558 ทางสำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้เริ่มงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุตั้งแต่ 2-6 ปี แม้เด็กกลุ่มนี้จะยังไม่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดโดยตรง แต่หากสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งตั้งแต่ต้นแล้ว เมื่อเด็กกลุ่มนี้เติบโตถึงวัยที่ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก็จะสามารถประคองชีวิตให้อยู่ในหนทางที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำแนวคิด Executive Function (EF) มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย EF เป็นทักษะที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพทางสมองให้สามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะปลูกฝังได้ผลดีที่สุดในช่วงปฐมวัยโดยวิธีการพัฒนา EF สามารถทำได้หลายวิธี แต่ในปีแรกสำนักงาน ป.ป.ส. ได้เลือกดำเนินการโดยการพัฒนาหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด "ชุดอ่านอุ่นรัก" จำนวน 150,000 ชุด เพื่อเป็นเครื่องมือให้ครูปฐมวัย จำนวนกว่า 50,000 คน ได้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และได้ประเมินผลเบื้องต้นแล้วพบว่า เด็กปฐมวัยที่ผ่านกระบวนการพัฒนา EF ด้วยการอ่านนิทานชุดแรก มีพัฒนาการของพฤติกรรมในทางที่ดี ดังนั้น ป.ป.ส. จึงอยากเห็นการต่อยอดแนวคิดนี้ ทั้งนี้ต้องการฝากนักวิชาการที่ศึกษาในเรื่องนี้ ได้ติดตามและมีการประเมินผลในระยะยาวอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ทราบชัดถึงพัฒนาการในเด็กกลุ่มที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยการพัฒนา EF ทั้งนี้ สำนักงานป.ป.ส. คาดหวังว่าจะสามารถสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ ที่มีพื้นฐานภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี เสมือนหนึ่งเป็นเกราะป้องกันต่อปัญหาชีวิตและต่อปัญหายาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. ตระหนักดีถึงความท้าทายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กเยาวชนไทยในขณะนี้ คือ การพยายามผลักดัน และส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ EF ที่เข้มแข็งโดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด แม้จะเป็นกระบวนการที่ยากและใช้ระยะเวลายาวนาน แต่หากคำนึงถึงความคุ้มค่าที่จะแก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างตรงจุด ตรงประเด็น ให้ประสบความสัมฤทธิ์ผล มากกว่าที่จะปล่อยปละละเลยในวัยเด็กแล้วหันมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งอาจไม่มีทางจบสิ้น สำนักงาน ป.ป.ส. คาดหวังที่จะช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆ อันนอกเหนือจากปัญหายาเสพติด และหวังที่จะสร้าง "พลเมืองรุ่นใหม่" เยาวชนไทยที่มีคุณภาพให้กับสังคม และประเทศชาติ อันจะเป็นการสร้างความสุขความเจริญให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันอาร์แอลจี แถลงข่าวเปิดตัว ทฤษฎี EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “ทฤษฎี EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ”วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.ณ ห้อง West Wing โรงแรมโอเรียนทอล เรสซิเดนซ์ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ในฐานะ...

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--สำนักงานป.ป.ส. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยา...

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ส่งค่ายเทป SMEs ประกวด Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมพร้อมร่วมประกวดโครงการ Moot Biz เล็งธุรกิจค่ายเทปSMEsแนวดนตรีไทยประยุกต์ โรงเรียนสอนดนตรีSMEsหลักสูตรมาตรฐาน สากล เผยนำผลวิจัยค้นคว้าด้านดนตรีมาใช้ในการทำแผนธุรกิจส่งประกวด อาจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง