ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 22 วันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์ (นาย Cesar V. Purisima) เป็นประธาน พร้อมกับผู้แทนระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) โดยมีหัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุม คือ Building Inclusive Economies, Building a Better World ซึ่งมีการหารือที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.สมาชิกเอเปคได้หารือถึงแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและการเงินโลกและได้ตกลงที่จะร่วมกันสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสมดุลในภูมิภาค และเห็นว่า ภูมิภาคเอเปคเป็นเครื่องยนต์หลักที่ผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น จึงต้องร่วมกันเสริมสร้างเสถียรภาพเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดการเงิน โดยจะให้ความสำคัญกับการใช้นโยบายการคลังที่ยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงการแข่งขันเพื่อลดค่าเงินและการกีดกันทางการค้าในทุกรูปแบบ และเร่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับศักยภาพในการเจริญเติบโต

2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan) ซึ่งจะกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเงินการคลังของเอเปคตลอด 10 ปีข้างหน้าและยึดตามหลักการพื้นฐานของกรอบความร่วมมือเอเปคที่ไม่ผูกพันและเป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิก โดยจะประสานการดำเนินการกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย

Cebu Action Plan ประกอบด้วยความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่

· การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเงิน (Promoting Financial Integration) เพื่อนำไปสู่การรวมตัวทางการค้าและการลงทุนในระดับที่สูงขึ้นโดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลักดันให้แต่ละเขตเศรษฐกิจเน้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Micro Small and Medium Enterprise: MSMEs) การให้ความรู้ทางการเงิน การลดข้อจำกัดของการค้าบริการด้านการเงินข้ามพรมแดนการอำนวยความสะดวกในการโอนเงินกลับประเทศ (Remittance Flows) และสนับสนุนโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดน (Asia Region Funds Passport: ARFP) เป็นต้น

· การเร่งรัดการปฏิรูปและเพิ่มความโปร่งใสทางการคลัง (Advancing Fiscal Reforms and Transparency) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสนับสนุนให้สมาชิกร่วมมือกันในการจัดทำกรอบการลงทุนของภาครัฐ (Public Investment Frameworks) การปฏิรูปด้านการคลัง การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อมูลด้านภาษี เป็นต้น

· การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน (Enhancing Financial Resiliency)จะเน้นการเตรียมพร้อมด้านการคลังเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติโดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการดูแลความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและสถาบันการเงิน(Macro-Prudential Measures) การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน

· การเร่งรัดการลงทุนและการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Accelerating Infrastructure Development and Financing) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคสอดคล้องกับ APEC Connectivity Blueprint และเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคได้หยิบยกขึ้นหารืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยที่ประชุมได้เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้สมาชิกเอเปคอื่นสามารถนำไปปรับใช้ในเขตเศรษฐกิจของตนได้

ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Mr. John Tsang) ปลัดกระทรวงการคลังด้านการเงินระหว่างประเทศ (Assistant Secretary for International Finance) ของสหรัฐอเมริกา (Mr. Ramin Toloui) และประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Mr. Takehiko Nakao) โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก สถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคลังระหว่างทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์ได้ร่วมลงนามในร่างหนังสือแสดงความเข้าใจการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค (Statement of Understanding on the Establishment of the Asia Region Funds Passport: SOU on ARFP) เพื่อแสดงเจตจำนงเข้าร่วมในการอนุญาตให้มีการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้ามพรมแดนระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วมในโครงการฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตลาดทุนไทย สร้างทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นแก่นักลงทุน และขยายความร่วมมือในภูมิภาคให้มากขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในนามประเทศไทย

กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในนามประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ที่เมืองดูไบ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จากสรรพากร

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนายศิ โรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มก...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง