ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การประชุม PDMO-Market Dialogue ปีงบประมาณ 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุนของรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้แถลงผลการประชุมPDMO – Market Dialogue ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นการประชุมหารือแบบหลายฝ่ายระหว่างสบน. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ผู้ค้าหลักของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)และผู้ร่วมตลาดตราสารหนี้ประมาณ 150 ท่านซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้และความต้องการของนักลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการระดมทุน ของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2559ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยในอนาคตโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ประมาณการความต้องการระดมทุนของรัฐบาลสำหรับปีงบประมาณ 2559

ประมาณการความต้องการระดมทุนของรัฐบาลสำหรับปี งปม. 2559 วงเงินรวม 937,xxx ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1. การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม (Rollover)
(ก) การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.บ. หนี้สาธารณะ (ขาดดุลฯ) 104,xxx ลบ.
(ข) การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. FIDF 188,xxx ลบ.
(ค) การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 80,xxx ลบ.

(ง) การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าโดยวิธีการแลกเปลี่ยนพันธบัตร 50,xxx ลบ.

1.2. การกู้เงินใหม่ในปี งปม. 2559 (รวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน)
(จ) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 390,xxx ลบ.
(ฉ) การกู้เงินเพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 63,xxx ลบ.
(ช) การกู้เงินเพื่อทดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 61,xxx ลบ.
(ซ) การกู้เงินเพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 1,xxx ลบ.
รวม 1.1 + 1.2 937,xxxลบ. (100%)
2. กลยุทธ์การระดมทุนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2559
2.1 การออกพันธบัตรBenchmark

สบน.จะออกพันธบัตรBenchmark เป็นเครื่องมือหลักในการระดมทุน โดยจะออกพันธบัตรBenchmark รุ่นอายุ 5 ปี10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี และ 50 ปี วงเงิน 460,000 ล้านบาท ประกอบกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ(ILB) วงเงิน 40,000 ล้านบาททำให้มีปริมาณวงเงินพันธบัตรรัฐบาล (Bond Supply) รวมทั้งสิ้น500,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของประมาณการความต้องการระดมทุน937,000 ล้านบาท และเนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สบน. ได้มุ่งเน้นการพัฒนาพันธบัตร Benchmark รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี ให้มีสภาพคล่องสูงและสามารถทำหน้าที่เป็นอัตราอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ตลอดจนได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยพันธบัตรทั้ง 2 รุ่น ได้ถูกนำไปคำนวณอยู่ใน Index ชั้นนำของต่างประเทศ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559สบน. จะเน้นการพัฒนาพันธบัตร Benchmark รุ่นอายุ 15 ปี และ 20 ปี ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยการออกพันธบัตรและวางตารางการประมูลให้เหมาะสม ตลอดจนขอความร่วมมือจาก MOF Outright PD ในการทำหน้าที่เป็น Market Makerในตลาดรอง และผลักดันให้พันธบัตรดังกล่าวอยู่ใน Index ต่างๆ ทั้งนี้ สบน. จะมีการประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผลการพัฒนาสภาพคล่องของพันธบัตรรุ่นที่กล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับปีงบประมาณ 2559 สบน. กำหนดออกพันธบัตร Benchmark จำนวน 6 รุ่น ได้แก่
• รุ่นอายุ 5 ปี : LB206A
• รุ่นอายุ 10 ปี : LB25DA
• รุ่นอายุ 15 ปี : LB296A
• รุ่นอายุ 20 ปี : LB366A
• รุ่นอายุ 30 ปี : LB446A
• รุ่นอายุ 50 ปี : LB616A

โดยพันธบัตร Benchmark รุ่น 5 ปี ยังคงให้เป็นรุ่นExclusivityและมี Greenshoe Optionโดยกระทรวงการคลังได้ให้สิทธิเฉพาะแก่MOF Outright PD ที่สามารถเข้าร่วมการประมูลพันธบัตร Benchmark รุ่น 5 ปี รวมทั้งให้สิทธิในการซื้อพันธบัตรBenchmark ดังกล่าวเพิ่มเติมในอัตราถัวเฉลี่ยรับ(Average Accepted Yield: AAY) เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของพันธบัตรที่ได้รับจัดสรร โดยให้ใช้สิทธิดังกล่าวระหว่างเวลา 11.00 – 11.30 น. ของวันประมูล

2.2 การออกตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

สบน. มีแผนการออก T-Bill รุ่นอายุ 28 วัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยรักษาระดับเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ โดย สบน. จะออกตั๋วเงินคลังรุ่นอายุ 28 วัน วงเงิน 15,000 - 25,000 ล้านบาท ทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้มีวงเงินเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

2.3การออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ(Inflation-Linked Bond: ILB)

สบน. ได้ดำเนินการพัฒนาพันธบัตร ILB มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให้เป็นเครื่องมือหลักในการระดมทุนของรัฐบาลสร้างความหลากหลายในตราสารหนี้ภาครัฐ และเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับนักลงทุนโดย สบน. ได้ทำการออกพันธบัตร ILB แล้วจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 10 ปี (ILB217A) และรุ่นอายุ 15 ปี (ILB283A)และ ได้ทำการเพิ่มยอดคงค้างให้กับพันธบัตร ILB ทั้ง 2 รุ่น ให้อยู่ในระดับ 100,000 ล้านบาทเพื่อสร้างสภาพคล่องให้เกิดขึ้นในพันธบัตร ILB ด้วยเหตุนี้ในปีงบประมาณ 2559สบน. จึงมีแผนที่จะออก ILB อย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาถึงการ re-openพันธบัตรทั้ง 2 รุ่นดังกล่าว และทำการออกพันธบัตร ILB รุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ สบน. จะทำการหารือกับกลุ่มนักลงทุนและMOF Outright PD ในการประชุมถัดๆ ไปเพื่อกำหนดรุ่นอายุและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกพันธบัตร ILB ต่อไป

3. กรอบวงเงินการประมูลแบบไม่แข่งขันราคา (Non-Competitive Bid: NCB)

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการประมูลรูปแบบ NCB อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานนักลงทุน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนซึ่งเป็นมูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากเงินต้นสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลโดยในช่วงที่ผ่านมามีความต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

สบน. ได้หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินในการประมูลรูปแบบNCB ให้สอดรับความต้องการลงทุนของนักลงทุน จึงได้พิจารณาปรับกรอบวงเงินการเข้าประมูลของนักลงทุนต่อรายเป็นดังนี้

นักลงทุนสามารถเสนอซื้อได้ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินประมูลโดยกระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอซื้อในวงเงินประมูลส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาทแรกก่อน และจะจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเพิ่มเติมตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอซื้อ (Pro-rata)สำหรับส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทแรกซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559เป็นต้นไป

4. แผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2559

ในปีงบประมาณ 2559 สบน. มีแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการออมของภาคประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และเนื่องจากในเดือนตุลาคม 2558 ผู้ใช้สิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.Undo(พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557) จะได้รับเงินคืน ประกอบกับในเดือนมิถุนายน 2559 จะมีพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ (ไทยเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบกำหนดอายุ ดังนั้น สบน. จึงวางแผนออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงินประมาณ 100,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยจะประกาศเงื่อนไข อายุ และอัตราดอกเบี้ยให้ทราบต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดตราสารหนี้ไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่ารวมเทียบเท่ากับจีดีพีภายใน 10 ปี

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2548 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ทั้งหมด อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ตล...

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กรมสรรพากร เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้ง อัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ย ในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2547 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประ เทศไทย...

"TT&T ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับ Disclosure Report Award 2003

"TT&T ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับ Disclosure Report Award 2003 เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" "TT&T was recognized as one of 60 listed companies forDisclosure Report Award 2003 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง