ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ป.ป.ส. เปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง พลังของคุณ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เลิกเสพฯ ได้ด้วยศรัทธาในตัวเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง“พลังของคุณ” ตั้งเป้าหมายให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ได้มีแรงบันดาลใจ ภายหลังจากได้รับชมภาพยนตร์สั้นดังกล่าว และพร้อมที่จะเลิกจากการใช้ยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง และต้องการสื่อสารไปยังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มวัยก่อนเสี่ยงให้เห็นถึงปัญหาและตระหนักถึงอันตรายจากการเสพยาเสพติด

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ป.ป.ส. ได้เปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง “พลังของคุณ” ความยาว 3 นาที เป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค (ASPAC NGO) ร่วมกันดำเนินการสร้าง โดยได้รับคำแนะนำจากท่าน ว. วชิรเมธี ที่เห็นว่าสภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของประเทศยังคงสร้างปัญหาและสร้างความเดือดร้อน กระทบถึงการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป และเห็นว่าหนทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนที่สุด คือการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด ส่วนวิธีการในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดีและเร็วที่สุดคือการผลิตและเผยแพร่สื่อที่สามารถสื่อสารได้ในวงกว้าง สื่อที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคิดและทำความเข้าใจตามเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และให้กลุ่มเป้าหมายลงมือทำ และเลิกจากการใช้ยาเสพติดหรือปฏิเสธที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นดังกล่าวได้มอบหมายให้ทีมจากบริษัท ฟีโนมีน่า จำกัด เป็นผู้ดูแล โดยมีคุณธนญชัย ศรศรีวิชัย เป็นผู้กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้

นายเพิ่มพงษ์ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ มาจากการที่ผมได้มีโอกาสเข้าพบและสนทนาธรรมกับท่าน ว. วชิรเมธี และได้พูดคุยเรื่องปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ซึ่งท่านก็ได้แนะนำว่า น่าจะมีการผลิตสื่อขึ้นมาใช้สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับชมสื่อรับรู้ถึงพิษภัยจากยาเสพติด และหันกลับมาเลิกยาเสพติด ส่วนเด็กๆ ก็จะได้เข้าใจว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี สร้างผลเสียให้กับคนรอบข้าง และหนักที่สุดคือส่งผลเสียต่อตัวเองในทุกๆ ด้าน ทั้งสุขภาพ การเรียน การงาน ครอบครัว และก็สังคม เพียงแลกกับความสุขจอมปลอม ความสุขชั่วคราวจากการใช้ยาเสพติดที่ไม่มีจริง”

จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน พบว่ายังมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ทั้ง ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักและนำเข้ามาในปริมาณมาก ยังคงเป็นยาบ้า ซึ่งยังมีการจับกุมได้ในปริมาณมาก ทั้งคดีรายสำคัญและรายย่อย ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักค้ายาเสพติดที่ต้องการเจาะเพื่อหวังผลทางการตลาดให้เป็นลูกค้ารายย่อย โดยเจาะเป้าหมายกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านกลุ่มผู้ค้ารายย่อย สำนักงาน ป.ป.ส. เห็นถึงความสำคัญของมาตรการในการป้องกันยาเสพติด จึงได้เน้นให้เกิดการดำเนินการในยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีผลการดำเนินการนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 27 กรกฎาคม 2558 สามารถรณรงค์ให้สถานศึกษามีกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ได้แล้วจำนวน 7,930 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.56 จากเป้าหมาย ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา (นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6) ทั่วประเทศแล้วจำนวน 2,779,558 คน คิดเป็นร้อยละ 57.91 นอกจากนั้นยังเน้นในมาตรการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 ซึ่งสามารถบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้ 178,362 คน คิดเป็นร้อยละ 78.35 จากเป้าหมาย โดยเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจจำนวน 75,906 คน ระบบบังคับบำบัด 80,332 คน และระบบต้องโทษ 16,124 คน

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. เร่งดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 ที่ต้องการให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจมากที่สุด เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพร้อมให้การติดตาม ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเหล่านั้น ให้กลับมามีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีความรู้ มีทักษะอาชีพ และสามารถเลิกจากยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ย้อนกลับไปเสพซ้ำอีก สำหรับผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการเลิกหรือต้องการเข้ารับการบำบัด รักษายาเสพติดในระบบสมัครใจ หรือผู้ปกครองคนใกล้ชิดที่ต้องการปรึกษาเรื่องการบำบัดรักษายาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเข้ามาปรึกษาได้ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และ ปปส.ภาค ทุกแห่ง อยากฝากถึงประชาชนทั่วไปให้มองผู้เสพเป็นเหมือนผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาโดยเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินไป และควรให้โอกาสผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข เพราะผู้ผ่านการบำบัดรักษาเหล่านี้ ก็เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่หลงผิด และต้องการโอกาสกลับคืนสู่สังคม และฝากถึงผู้ที่ยังเสพติดยาเสพติดอยู่ว่า อนาคตที่ดียังมีรออยู่เสมอสำหรับผู้กลับใจ สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวคุณ ไม่มีใครบังคับให้คุณเลิกได้นอกจากตัวคุณเอง”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สกว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา "ครุวิจัย : กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูไทย" พร้อมทั้ง แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ครุวิจัย สกว."

กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--สกว. การเรียนการสอนในชั้นเรียน บางครั้งต้องพบกับข้อจำกัดในการสร้างแรงบันดาลใจ และการทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากครูและนักเรียนไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนวิทยาศาสตร์ที่แยกส่วนออกจากวิถีชีวิตและขาดการป...

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--สำนักงานป.ป.ส. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง