ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีการ จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมถึงการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้สถานศึกษา ตลอดจนการขายเหล้าปั่นโดยไม่ได้จดทะเบียนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและขายเหล้าปั่นให้แก่นักเรียน นักศึกษาในแหล่งที่ใกล้สถานศึกษาหรือบนบาทวิถีอย่างแพร่หลาย ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ในรอบปีงบประมาณ 2557 และ ปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) มีดังนี้

พ.ร.บ.   ประเภท         ผลการปราบปราม
ปีงบฯ2558               เป้าหมาย2558           ปีงบฯ2557
(1 ต.ค.57- 25 มิ.ย.58)   (1 ต.ค.57-30มิ.ย.58)   (1 ต.ค.56- 25 มิ.ย.57)
(1)                     (2)                   (3)
คดี       23,629         14,078                 29,711
สุรา     ค่าปรับ           73,483,690.84           68,346,729.00         98,198,251.68
ส่งคลัง   35,658,413.29   31,665,956.00           46,049,237.36
คดี       12,373         6,979                   17,909
ยาสูบ     ค่าปรับ           211,509,497.95         199,685,000.00       326,278,959.60
ส่งคลัง   84,355,641.56   79,870,740.00           128,212,180.70
คดี       2,008           1,587                   3,984
ภาษีฯ27   ค่าปรับ           61,299,650.73           65,291,236.00         88,988,115.68
ส่งคลัง   27,512,778.56   29,375,314.00           39,821,850.11
คดี     36               -               58
ไพ่     ค่าปรับ           311,643.20       -               1,049,359.60
ส่งคลัง   -               -               -
คดี     38,046           22,644           51,662
รวม     ค่าปรับ           346,604,482.72   333,322,965.00   514,514,686.56
ส่งคลัง   147,526,833.41   140,912,010.00   214,083,268.17

ผลการปราบปรามสุรายาดองจากทั่วประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558) มีดังนี้

หน่วยงาน                       คดี     ค่าปรับ           ของกลาง
(ราย)   (บาท)           (ลิตร)
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่1           775     3,595,415       256,901
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่2           2,341   10,418,235     11,408
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3           537     1,652,100       848
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่4           426     1,258,190       5,680
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5           989     3,196,430       3,448
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่6           734     2,308,200       1,092
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่7           1,254   5,416,000       9,079
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่8           410     1,599,000       784
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่9           1,050   4,307,000       3,374
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่10         412     1,442,823       1,287
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม   469     2,196,463       779,977
รวม                           9,397   37,389,855.65   1,073,877

ผลการปราบปรามบารากู่จากทั่วประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558) มีดังนี้

หน่วยงาน                       คดี     ค่าปรับ           ของกลาง
(ราย)   (บาท)           (กรัม)
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่1           33     270,718.50     34,619.330
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่2           379     5,246,384.50   401,365.190
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3           8       52,795         3,514
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่4           3       40,500         2,700
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5           10     93,450         6,230
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่6           3       33,000         2,200
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่7           23     616,250         53,250
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่8           135     1,293,025       84,235
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่9           17     733,500         64,900
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่10         46     834,375         130.840
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม   276     13,781,568.50   464,344
รวม                           933     22,995,566.50   1,117,488.360

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า จากการสำรวจร้านขายสุรารอบสถานศึกษาทั่วประเทศ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,960 ร้าน และจำนวนสถานศึกษาที่สุ่มเสี่ยงต่อการใช้บริการของนิสิต นักศึกษา และเยาวชน จำนวน 327 ร้าน และ จากผลการตรวจร้านค้าสุราและยาสูบที่ตั้งอยู่บริเวณสถานศึกษา หรือศาสนสถาน หรือสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558) มีดังนี้

หน่วยงาน               จำนวนครั้งที่     จำนวนร้านค้าที่
ออกตรวจ/ครั้ง   ออกตรวจ/ร้าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่1   1,005         7,680
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่2   1,910         6,916
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3   2,667         10,066
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่4           2,039   7,433
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5           1,477   5,736
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่6           2,393   8,020
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่7           1,059   6,997
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่8           960     5,817
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่9           1,600   8,927
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่10         396     2,243
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม   918     1,785
รวม                           16,424   71,620

"หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษี สรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th หรือแจ้งที่ตู้ ป.ณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมศุลกากรทำลายสินค้าละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551) เวลา 10.30 น. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร เป็นประธานการทำลายสินค้าของกลาง คดีลักลอบหนีศุลกากร ประเภทสินค้าละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ของต้องห้ามต้องกำกั...

ภาพข่าว: สัมมนานโยบายภาษีสู่การเป็น Detroit of Asia

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผอ.สศค.(นายนริศ ชัยสูตร) อธิบดีกรมศุลกากร(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์) และรองอธิบดี กรมสรรพสามิต (นายสุริยน วรวิทยานนท์) ร่วมงานสัมมนา "นโยบายภาษีสู่การเป็น Detroit of Asia" ซึ่งเป็นส่วนหนึ...

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังมอบเงินแก่นายกรัฐมนตรี

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบเงินจำนวน 102,866,672 บาท แก่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัต...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง