ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โฮมโปร จับมือ สอศ. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปั้นนักธุรกิจค้าปลีก ระดับปวส. สำเร็จ เป็นรุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--โฟร์ฮันเดรท

"โฮมโปร" จับมือ "สอศ." สร้างหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกระดับ ปวส. ในโครงการทุนการศึกษาทวิภาคี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีนักศึกษาในโครงการผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีกับโฮมโปร ระดับปวส. รุ่นที่ 2 จำนวน 95 คน พร้อมเตรียมเป็นพนักงานใหม่ของโฮมโปรทันที ฟรีทั้งค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร แถมเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน และสวัสดิการอีกเพียบ

คุณนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ "โฮมโปร" ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากที่โฮมโปร ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ "สอศ." กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ( Work Based Learning) ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับวิชาชีพ นักศึกษาที่ผ่านการอบรม และฝึกปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความรักในอาชีพ และเห็นความก้าวหน้าของเส้นทางอาชีพในอนาคต ด้วยปณิธานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางสังคมด้านการศึกษา ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีพิธีส่งมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ในระบบทวิภาคี รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 95 คน จาก 8 สถาบัน อาทิ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง,วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี,วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี,วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ,วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี,วิทยาลัยพณิชยการบางนา,วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปร ในตำแหน่งพนักงานขาย,พนักงานบริการลูกค้า, แคชเชียร์, พนักงานคลังสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้โอกาสนักศึกษาในระบบทวิภาคี เข้าฝึกอาชีพกับบริษัทฯ ในตำแหน่งงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรม ในระดับมาตรฐานเดียวกับพนักงานของบริษัท โดยมีหัวหน้างานทำหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลสอนงาน ให้คำแนะนำ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาจึงได้รับทั้งการฝึกทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ซึ่งทักษะ และประสบการณ์ที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการทำงาน หรือประกอบอาชีพ ได้ต่อไปในอนาคต

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนา และขยายโอกาสการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 649 ทุน ตั้งแต่ปี 2555 จำนวน 64 ทุน ปี 2556 จำนวน 123 ทุน ปี 2557 จำนวน 193 ทุน และปี 2558 จำนวน 269 ทุน โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 38 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี, วิทยาลัยพณิชยการบางนา, วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี, วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี , วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม,วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง , วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ , วิทยาลัยการอาชีพท้ายเมืองพังงา , วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก , วิทยาลัยเทคนิคตรัง , วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์, วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม,วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว, วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคพัทยาวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง,วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของโครงการ สถานศึกษา และ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชาที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบแทนสู่สังคม และถือเป็นการบูรณาการการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และมีประสบการณ์จริงจากการฝึกภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Center) ของบริษัทฯ โดยในปีนี้ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีกับบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปร และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 95 คน

สำหรับโครงการนี้ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพในตำแหน่ง พนักงานขาย , พนักงานบริการลูกค้า, แคชเชียร์, พนักงานคลังสินค้า กับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงาน โดยในระดับอาชีวศึกษา ปวส. บริษัทออกทุนค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรี 100% ทั้งค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าแบบเรียน ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งนักศึกษายังได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน เงินพิเศษทำงานเสาร์ – อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ เบี้ยขยัน รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ อีกมากมาย จนกว่าจะจบการศึกษา ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา และผู้ปกครอง ประการสำคัญ คือ เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษามีโอกาสเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกับบริษัทฯ อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Center) สำนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน ) ชั้น 3 เลขที่ 96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 832 1000 ต่อ 2382 ติดต่อคุณวรษา เจริญทวีโชค (เปิ้ล) E–mail: education@homepro.co.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โฮมโปร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี ระดับปวส.แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจร ดำเนินธุรกิจมากว่า 17 ปี จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง