ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมศ. ชำแหละ 10 ปัญหาการศึกษาไทย ผุดโครงการ 1 ช่วย 9 หวังอัพเกรดศักยภาพการศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เผยจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 3 รอบ ระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาพบว่ามี 10 ปัญหาหลักที่เป็นตัวฉุดรั้งการศึกษาไทย ได้แก่ 1) ปัญหาการอ่านและการเขียน 2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนอยู่ในระดับต่ำ 3) ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ 4)ผู้เรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5) สถานศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน 6) ครูไม่ครบชั้น และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 7) ครูยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 8) สถานศึกษาขาดการบริหารข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 9) สถานศึกษาขาดการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนที่เข้มแข็งและต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด 10) ขาดการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เป็นผลให้ส่วนใหญ่ไม่ได้นำผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ดังนั้น สมศ.จึงได้ริเริ่มโครงการ "1 ช่วย 9" อันเป็นโครงการที่ผนึกกำลังด้วยการสร้าง "เครือข่ายหมื่นมิตร" โดยสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นแกนนำช่วยพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายที่ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีมาก ให้มีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกดีขึ้นอย่างน้อย 9 แห่งต่อ 1 หน่วยงาน โดยโครงการ "1 ช่วย 9" มีการดำเนินงานมาแล้ว 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีสถานศึกษาแกนนำจำนวน 207 แห่ง มีสถานศึกษาเครือข่าย 1,863 แห่ง และระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 มีหน่วยงานแกนนำ 2 รุ่น จำนวนทั้งหมด 58 หน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย คาดว่าจะมีสถานศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 3,000 แห่ง

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาได้ดำเนินการมาแล้วสามรอบ ได้แก่ รอบแรก (พ.ศ. 2544–2548) รอบสอง (พ.ศ. 2549–2553) และรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบ 15 ปี พบว่ามี 10 ปัญหาหลักที่เป็นตัวฉุดรั้งการศึกษาไทย ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ 3) ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ขาดวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ 4) ขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งทักษะนิสัยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5) สถานศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน 6) ครูไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและมีครูไม่ครบชั้นเรียน 7) ครูยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ 8) ขาดการบริหารข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 9) สถานศึกษาขาดการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนที่เข้มแข็งและต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด 10) ขาดการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เป็นผลให้ส่วนใหญ่ไม่ได้นำผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุนี้ ในฐานะที่ สมศ. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อการตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศ จากผู้มีหน้าที่โดยตรง สมศ.ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้สถานศึกษานำผลประเมินภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการ 1 ช่วย 9 อันเป็นโครงการที่ผนึกกำลังตามนโยบาย "เครือข่ายหมื่นมิตร" มาร่วมดำเนินการโดยสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 1 แห่งเป็นแกนนำ อาสาสมัครช่วยในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างน้อย 9 แห่ง โดยโครงการ "1 ช่วย 9" มีการดำเนินงานมาแล้ว 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาแกนนำกับสถานศึกษาเครือข่าย มีแกนนำ 3 รุ่น จำนวนทั้งหมด 207 แห่ง มีสถานศึกษาเครือข่าย 1,863 แห่ง และระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 มีหน่วยงานภาคเอกชนแกนนำ 2 รุ่น จำนวนทั้งหมด 58 หน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานของโครงการ "1 ช่วย 9" ในระยะแรก พบว่า สถานศึกษาเครือข่ายมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.10 สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 92.10 ผู้บริหาร ครู/อาจารย์และบุคลากรเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือร่วมกันพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 88.90 และสถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ และนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.90 ตามลำดับ ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ช่วย 9 กับ สมศ. มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับการศึกษา และเป็นแรงบันดาลใจว่าการศึกษาควรต้องได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ และจัดอบรมครูในโรงเรียนเครือข่ายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และยังจัดกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.ปลาย ไปสอนพิเศษให้กับโรงเรียนเครือข่าย สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า ให้ผู้เรียนมีความรัก เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายที่ทางโรงเรียนปรินส์ฯ ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 16 แห่ง ซึ่งล้วนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดี โดยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ.2554-พ.ศ.2558) พบว่าโรงเรียนส่วนมากที่ทางโรงเรียนปรินส์ฯ ให้ความช่วยเหลือ มีเกณฑ์การพัฒนาที่ดีขึ้น บางโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก หรือบางโรงเรียนจากที่เคยได้พอใช้ ก็ผ่านในระดับดี เป็นต้น

ดร.กัลยรัตน์ เมืองสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาเครือข่ายในหน่วยงานภาคเอกชนของ "บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับครูในโรงเรียน ส่วนมากเป็นครูที่เพิ่งได้รับการบรรจุและย้ายมาสอนที่โรงเรียนชั่วคราว ก่อนที่จะย้ายไปประจำต่อที่โรงเรียนอื่น ส่งผลให้แผนการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับทางโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์จึงเข้าโครงการ 1 ช่วย 9 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ 1 ช่วย 9 ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน หลังได้รับการเสียหายหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ เช่น สอนศิลปะ พัฒนาภาษาอังกฤษโดยให้ครูเจ้าของภาษามาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่โรงเรียน การให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การวางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานสามารถดำเนินการได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งช่วยในการจัดวางตัวบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บุคคลได้มีโอกาสทำงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่www.onesqa.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ม.หอการค้าไทยผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2550 จาก สกอ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประกวดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ...

โชว์กึ๋นครูไทย ใช้เทคนิคสอนภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ

ปัญหาการศึกษาไทย นอกจากการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในวงการศึกษายังเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ทั้งในแง่การสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยชุดโครงการฐานรากการเรียนรู้ภา...

กทม.เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสอง

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กทม. เมื่อวานนี้ (17 ม.ค.48 เวลา 09.00 น.) นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายรัฐพล มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง