ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างข้อกำหนดการจ้างและขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้กระทรวงฯ มีโครงสร้างใหม่ที่เหมาะสม มีอัตรากำลังและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งต่างๆ ที่อดคล้องกับภารกิจหลักที่กำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับความคืบหน้าคณะทำงาน 5 คณะ ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประกอบด้วย 1. คณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband) ได้มีการเข้าพบผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อขอความเห็นต่อหลักการ NetCo และ TowerCo โดยหน่วยงานที่เข้าพบต่างเห็นชอบในหลักการและได้เสนอแนะด้านการบริหารจัดการเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำร่าง TOR ในการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ

2. คณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ได้มีการพิจารณาแผนด้านการส่งเสริม ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่การค้าแบบดิจิทัล โครงการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า โครงการยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วย Cloud ERP ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลบันเทิงไทย และโครงการสร้างแบรนด์ไทยด้านดิจิทัลคอนเทนต์สู่ตลาดต่างประเทศ

3. คณะทำงานเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการนำร่อง(Showcase) เพื่อบูรณาการโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกันไม่เกิดความซ้ำซ้อนและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ได้เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และร่างมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสำหรับการให้บริการภาครัฐ และหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะจัดทำประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในลำดับต่อไป

และ 5. คณะทำงานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีความคืบหน้าตามลำดับดังนี้ กลุ่มที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ พ.ร.ฎ.การจัดตั้งสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งล่าสุดในส่วนของ พ.ร.ฎ.การจัดตั้งสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการกฤษฎีกามีมติว่าไม่ต้องแก้ไขร่าง และให้ส่งกลับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทบทวน

กลุ่มที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจเสร็จแล้ว ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สถานะล่าสุดคือ กระทรวงฯ ยืนยันร่างกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ล่าสุดได้ตรวจร่างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการส่งให้หน่วยงานยืนยัน กลุ่มที่ 3 เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ได้แก่ พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และกลุ่ม 4 เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แก่ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

นายพรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องเครื่องมือตรวจวัดเครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 สถานี สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุขัดข้อง ทำให้การแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บเพจไม่ตรงกับ Database เนื่องจากมีการใช้งานมานาน จึงต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการเริ่มปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเผยแพร่ TOR บนเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับคำวิจารณ์

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐในด้านต่างๆ จำนวน 5 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 2. คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 3. คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ 4. คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และ 5. คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ETDA จัด Thailand e-Commerce Week 7-9 ต.ค. นี้ ดึง กูรู อีคอมเมิร์ซ ร่วมแชร์ประสบการณ์-กลยุทธ์ หนุน SMEs-OTOP หวังติดอาวุธทางความคิด พัฒนาธุรกิจออนไลน์

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA เตรียมจัดงาน "Thailand e- Commerce Week" ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 นี้ ณ...

mai บุกให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดียในงาน TAM 2005

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai) เปิดเผยว่า mai ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่การตลาดไปร่วมงานมหกรรม Thailand Animation & Multimedia 2005 (TAM) ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง