ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วงการธุรกิจจักรยานตื่นตัว จัดสัมมนาวิชาการเชิงสร้างสรรค์ ... ปั่น (อย่างไร) ให้ปลอดภัย พร้อม เตรียมจัดตั้ง เครือข่ายกองทุนเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานบนท้องถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--19 มีเดีย

เพราะวันนี้ “จักรยาน” ถือเป็นพาหนะหนึ่งที่มีส่วนร่วมบนท้องถนนของเมืองไทย และการเกิดอุบัติเหตุกับนักปั่นจักรยานบนท้องถนน กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายกำลังหาทางแก้ไข ซึ่งมีทั้งการเรียกร้องในเชิงนโยบาย กฎหมาย และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จักรยาน

จากกระแสความตื่นตัวดังกล่าว บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในฐานะผู้จัดงาน อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์ งานมหกรรมจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรวงการธุรกิจจักรยาน จัดสัมมนาวิชาการเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักปั่นเรื่อง “ปั่น (อย่างไร) ให้ปลอดภัย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการป้องกันอุบัติเหตุจักรยานเบื้องต้นด้วยตนเอง รวมถึงการให้ความรู้และวิธีปฎิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุจักรยาน สิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่ผู้ใช้จักรยานควรทราบเมื่อประสบอุบัติเหตุ โดยมีทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยด้านจักรยาน ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจักรยาน ตัวแทนนักปั่น โรงพยาบาล และบริษัทประกันภัย เข้าร่วมให้ข้อมูลความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเตรียมจัดตั้ง เครือข่ายกองทุนเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานบนท้องถนน ถนนเป็นวาระต่อไป

นายอาทิตย์ สองจันทึก ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในฐานะผู้จัดงาน อินเตอร์เนชันแนล บางกอกไบค์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้จักรยานราว 3 ล้านคน เติบโตอย่างก้าวกระโดด จากปี 2556 ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จักรยานเพียง 2.25 ล้านคน อันเป็นผลมาจากกระแสการใส่ใจในสุขภาพ การจัดกิจกรรมทางการตลาดของภาคเอกชน รวมถึงนโยบายการสนับสนุนการใช้จักรยานจากภาครัฐ ทำให้ตลาดธุรกิจจักรยานเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และจากจำนวนนักปั่นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ จึงก่อให้เกิดธุรกิจการให้บริการด้านสถานที่และสนามปั่นจักรยานที่มีความปลอดภัยตามมา ชี้ให้เห็นว่า นักปั่นจักรยานต้องการสถานที่ในการปั่นจักรยานที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องหันกลับมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ในการปั่นจักรยานอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ใช้จักรยานตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุจักรยานเบื้องต้นด้วยตัวเอง เพื่อลดปัญหารวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

การจัดสัมมนาครั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้จักรยานโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เริ่มต้นจากตัวผู้ใช้จักรยานเอง เช่น การปฏิบัติตัวก่อนการปั่น วิธีการปั่นที่ถูกต้องและปลอดภัย วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ รวมถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่นักปั่นควรทราบเมื่อประสบอุบัติเหตุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมพร้อมในการจัดตั้ง เครือข่ายกองทุนเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานบนท้องถนน โดยร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจจักรยาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้จักรยานที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมในลำดับต่อไปอีกด้วย

ด้าน ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยจักรยาน วิทยากรร่วมสัมมนา ให้ข้อมูลว่า อุบัติเหตุจักรยานที่พบได้บ่อย เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถบนท้องถนนที่ยังขาดความเข้าใจต่อผู้ใช้จักรยาน และตัวผู้ใช้จักรยานเองจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังและเรียนรู้วิธีการปั่นอย่างปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้น ภาครัฐอาจมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจักรยานได้ในบางส่วน เช่น การผลักดันนโยบายจักรยานต่างๆ การจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจักรยาน แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การป้องกันอุบัติเหตุทางจักรยานเบื้องต้นด้วยตัวเราเอง เช่น การติดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย การให้สัญญานมือในการเปลี่ยนช่องทาง นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงถนนสายหลักโดยหันมาใช้ถนนสายรองในการเดินทาง

นางจันทนา ติยวัชรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล(ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลจากภาคธุรกิจจักรยาน แสดงความเห็นว่า ในด้านความปลอดภัยของจักรยาน ถือว่าประเทศไทยมีมาตรฐานในการผลิตจักรยานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เช่น มาตรฐาน EN สำหรับประเทศยุโรป มาตรฐาน CSSIA ของทวีปอเมริกาเหนือ มาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ แอล เอ ต้องปฏิบัติตามเพื่อส่งออกจักรยานไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ สำหรับกระแสการเติบโต และการเพิ่มจำนวนของนักปั่นอย่างก้าวหระโดดในช่วง 3 -5 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นการปฏิวัติ (Revolution) วงการจักรยานของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้ผู้ผลิตต้องหันมาใส่ใจในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักปั่นในปัจจุบันยังให้ความสำคัญเรื่องอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ มากขึ้น เช่น การนำเข้าหมวกนิรภัยมาจัดจำหน่ายเมื่อ 15 ปีก่อน จะไม่สามารถจำหน่ายได้เลยเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน และนักปั่นยังไม่เห็นความสำคัญของหมวกนิรภัย ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่นักปั่นทราบว่าหมวกนิรภัยสามารถลดอาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุจักรยานได้จริงๆ

คุณภูวิพัฒน์ อภิโชติชัยวิชญ์ ตัวแทนนักปั่น กลุ่ม1000 Trip Night Ride กลุ่มจักรยานชื่อดังในโลกSocial Network ที่รวมตัวกันมาแล้วกว่า 2 ปี และมีสมาชิกกว่า 1,000 คน มีกิจกรรมการปั่นจักรยานในยามค่ำคืน ทั่วกรุงเทพมหานคร แสดงความคิดเห็นว่า การลดอุบัติเหตุจักรยานสามารถทำได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น กลุ่ม1000 Trip Night Ride มีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักปั่น เช่น ข้อบังคับเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี คือ หมวกนิรภัย ถุงมือ ไฟหน้า ไฟท้าย กระดิ่ง ยารักษาโรคสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว และอุปกรณ์ซ่อมแซมจักรยานเบื้องต้น ประการสำคัญ ก่อนออกทริปทุกครั้ง ทีมงานจะมีการชี้แจงเส้นทางที่จะใช้ปั่น รวมถึงการเน้นย้ำกฎระเบียบ และวินัยจราจร การสอนให้สมาชิกใช้สัญญาณมือระหว่างกัน การเน้นย้ำให้ปั่นชิดขอบทางด้านซ้าย การปั่นตอนเรียง 1 การห้ามขึ้นฟุตบาท และห้ามฝ่าสัญญานไฟจราจรโดยเด็ดขาด ทำให้ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา กิจกรรมการปั่นจักรยานของกลุ่ม1000 Trip Night Ride ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจักรยานใดๆ เลย

นอกจากนี้ ตัวแทนจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ยังเข้าร่วมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักปั่น อาทิเช่น การใช้ผ้าบัฟและหมวกนิรมัยในการห้ามเลือด การเข้าเฝือกชั่วคราวโดยใช้อวัยวะของผู้บาดเจ็บเอง นอกจากนี้ ยังแนะนำให้นักปั่นจดจำเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 1669 (ศูนย์ความปลอดภัยทางคมนาคม) ซึ่งจะสามารถเรียกรถฉุกเฉินได้ในเวลาเพียง 5-10 นาที เท่านั้น สำหรับสิทธิพื้นฐานเมื่อประสบอุบัติเหตุจักรยานบนท้องถนน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ให้ข้อมูลว่า ผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ทันที โดยมีวงเงินสำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น 30,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตรับเพิ่มอีก 35,000 บาท หากเกิดกรณีถูกเฉี่ยวชนแล้วหนี ผู้บาดเจ็บยังคงสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัยภัย(คปภ.) ซึ่งมีกองทุนทดแทนกรณีดังกล่าวได้อีกด้วย

ภายหลังการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ภาคธุรกิจจักรยานเกิดการตื่นตัว โดยเตรียมพร้อมในการจัดตั้ง เครือข่ายกองทุนเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานบนท้องถนน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้จักรยานที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมในลำดับต่อไปอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2203-4232-5 หรือwww.internationalbangkokbike.com หรือ www.facebook.com/BKBEXPO


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอไอเอ เผยผลสำรวจดัชนี "ไลฟ์-แมทเทอร์ส" พบคนไทยมีความเสี่ยงสูงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ผลสำรวจเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องความเสี่ยง และการคุ้มครองความเสี่ยงส่วนบุคคลประจำปี 2548 ของเอไอเอ พบคนไทยมีอัตราเสี่ยงต่อ การประสบอุบัติเหตุ สูงสุด แต่ขาดการคุ้มครองความเสี่ยงที่เหมาะสม เอไอเอ เปิดเผยผลสำรวจดัชนี...

สภาอุตสาหกรรมฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน CICA 2005 งานแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สัมมนาวิชาการและการประชุมเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกแห่งอาเซียน

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก ร่วมกับสมาพันธ์เซรามิกแห่งอาเซียนจะจัดงานแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สัมมนาวิชาการ และการประชุมเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกแห่งอาเซียน ครั้งที่ 13 (CICA The 13th C...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง