ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : ก้าวสู่อนาคตด้วยการวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--สตูดิโอ แมงโก้

“ต่อไปนี้งานวิจัย จะไม่ได้อยู่แต่บนหอคอย ” ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กล่าวภายในการจัดแสดงผลงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา “เมื่อก่อน ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัยยังมีน้อย จึงมองว่า งานวิจัยเข้าถึงยาก ทำแล้วไม่เห็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ใช้งานไม่ได้จริง การวิจัยในประเทศไทยจึงค่อนข้างอยู่ในวงจำกัด ไม่ได้รับความสนใจ หรือมีการพัฒนาได้มากเท่าที่ควร จนเมื่อเกิดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ เมื่อปีงบประมาณ 2554 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียกได้ว่าเป็นงบประมาณที่สร้างความตื่นตัวให้แก่วงการด้านการวิจัยมากขึ้น”

“สำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ ยังมีโครงการ พัฒนามหาวิทยาลัยนอกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอีก 70 แห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มวิจัย เชื่อมโยงและบูรณาการเครือข่ายงานวิจัยจากแต่ละมหาวิทยาลัยให้อยู่ในรูปซุปราคลัสเตอร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงาน ด้านอุตสาหกรรม และด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรวิจัยระดับสูง อันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประเทศในอนาคต”

สำหรับภายในงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้จัดแสดงผลงานการวิจัยหลากหลายด้าน อาทิ การพัฒนาเกราะแข็งกันกระสุนพอลิเมอร์คอมพอสิทสมรรถนะสูง จากเมตริกประเภทพอลิเบนซอกซาซีนเสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ โดย รศ. ศราวุธ ริมดุสิตและคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่า ปัจจุบัน สถานการณ์ความไม่สงบยังคงเป็นปัญหาสำคัญและก่อให้เกิดความสูญเสียกำลังทหารและพลเมืองเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอุปกรณ์ป้องกันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ หรือการผลิตในประเทศก็มักจะมีระดับการป้องกันที่ไม่สูงนัก จึงได้พัฒนาและวิจัยวัสดุที่มีคุณสมบัติที่สามารถผลิตเป็นเกราะกันกระสุนสมรรถสูง น้ำหนักเบา สามารถต้านทานการเจาะทะลุในระดับสูงได้ จากเดิม เกราะแข็งส่วนใหญ่ใช้วัสดุเป็นเส้นใยผสมโลหะ ซึ่งมักมีน้ำหนักเยอะและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยคิดค้นและวิจัยวัสดุประเภท พอลิเมอร์คอมพอสิท ทดสอบและพัฒนาให้สามารถกระจายพลังงาน ดูดซับพลังงาน และทำลายหัวกระสุนได้ ซึ่งทางคณะวิจัย ได้ทำการพัฒนาเกราะกันกระสุนในระดับเกราะแข็งที่มีการป้องกันที่ระดับ III ตามมาตรฐาน NIJ (National Institute of Justice) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สากลที่ใช้ทั่วโลก มีน้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม จากเดิม 7-8 กิโลกรัม และที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนได้ ภายในงบประมาณที่มีอย่างจำกัดโดยมีต้นทุนการผลิตประมาณ 8,000 บาท ต่อหนึ่งชุดเกราะ

การพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ เพื่อใช้ตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อไอน้ำ โดย ผศ.ดร. ถวิดา มณีวรรณ์ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ เพื่อใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ในการซ่อมบำรุงท่อและผนังภายในหม้อไอน้ำ ในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่มีความเสี่ยงในการทำงานสูง เนื่องจากมีระดับความสูงกว่าตึก 6 ชั้นและไม่มีแสงสว่าง โดยหุ่นยนต์จะมีแม่เหล็กติดอยู่กับล้อเพื่อเคลื่อนที่ในแนวดิ่งไปตามรางท่อ ในตัวหุ่นติดตั้งอุปกรณ์การทดสอบแบบไม่ทำลาย ด้วยอุปกรณ์ Electro Magnetic Acoustic Transducer ( EMAT) เพื่อการตรวจวัดความหนา – บางท่อและท่อผนัง นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบลักษณะภายนอกของท่อและผนังจากกล้อง VDO ด้วย หุ่นยนต์ต้นแบบเหล่านี้ สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใช้ในการทำงานที่มีลักษณะความเสี่ยงสูงแทนมนุษย์อื่นๆได้อีกมากมายในอนาคตอันใกล้

อีกงานวิจัยที่ได้รับความสนใจภายในงานอย่างยิ่ง ได้แก่ เครื่องวัดการทรงท่าของทารก Pedoscope โดยนายอภัย จันทร์ธานี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท จากสถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ และ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ซึ่งคิดค้นและพัฒนา เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าทางของเด็กเพื่อใช้วัดความสมมาตรของการทรงท่า โดยได้เก็บข้อมูลการวิจัยในรูปแบบที่วัดผลและประเมินได้ กล่าวคือ ได้ทดลองใช้เครื่องวัดการทรงท่าของทารกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเด็กระหว่าง 2 – 4 เดือน พบว่า พัฒนาการเด็กก่อนวัย 3 เดือน จะมีการทรงตัวในท่านอนที่ไม่สมมาตร เอียงซ้ายขวาสลับไปมา แต่หลังจากอายุสามเดือน เด็กจะสามารถถ่วงดุลการทรงตัวได้อย่างสมดุล อยู่ในแนวกลางตัวได้มากและนานกว่า ดังนั้น ค่าเฉลี่ยที่ได้จะนำมาเป็นค่ามาตรฐานเพื่อการตรวจคัดกรองเด็กทารกที่มีพัฒนาการช้าได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถพัฒนา ขยายผลการวิจัยเพื่อติดตั้งเครื่องวัดการทรงท่าของทารกไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งสำหรับพัฒนาการของเด็กที่ผิดปกติ หากตรวจพบได้เร็วจะช่วยลดความพิการถาวรลงได้

ตัวอย่างการวิจัยที่นำมาจัดแสดงในงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ชี้ให้เห็นว่า การวิจัยในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเหล่านี้ มีความโดดเด่นมากในเชิงวิชาการ มีผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้าง และมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจสูง สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในอนาคต

“ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2554 – 2556) สามารถสร้างผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้กว่า 10,361 เรื่อง สร้างบัณฑิตนักวิจัยและบุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพสูงกว่า 2,000 คน มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 เรื่อง และได้มีต้นแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงผลงานเชิงประจักษ์อีกกว่า 1,000 ชิ้น โครงการต่างๆ เหล่านี้ เป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์และส่งผลกระทบไปสู่สังคมได้ในวงกว้างอย่างแท้จริง อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นแรงหนุนที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย” ศ.ดร.วิชัย กล่าวปิดท้าย ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อได้ทาง www.mua.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU & HERP) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU & HERP) พร้อมด้วยคณะทำงานพร้อมด้วยประธานกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัย(ซูปราคลัสเตอร์) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ภาพข่าว: เหมราชฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม...

ม.อ. ปลื้มขึ้นทำเนียบมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เดินหน้าสร้างผลงานคุณภาพหวังติด ‘ท๊อปทรี’

ม.อ.ปลื้มหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าผลิตงานวิจัยคุณภาพ หวังติด 3 อันดับแรกที่มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและใช้อ้างอิงมากที่สุด ระบุพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบด้าน กำหนดกรอบเป้าหมายให้อาจารย์พัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง