ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ณ บริเวณภายใน เพื่อนำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในงาน“มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ถึงระบบการศึกษาของไทยว่า การศึกษา จะต้องมีการจัดหมวดหมู่ปัญหาออกมา โดยเฉพาะตนเองให้ความสำคัญกับบุคลากรค่อนข้างสูง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เรายัง ขาดครูที่มีความสามารถ มีความรู้รอบด้าน ซึ่งตนได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการนำการศึกษาเรียนรู้ทางเทคโนโลยีร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล และในส่วนของตัวเด็กนักเรียน ยังมีปัญหาการอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้เป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัจจุบันเด็กไทยจะเป็นเด็กที่มีความสามารถ แต่ไม่สามารถคิดต่อได้ เป็นโจทย์ที่เราต้องมาคิดแก้ปัญหา ทำอย่างไรจะสอนให้เด็กคิดเป็น

นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า ตนได้นำเรื่องการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยสถานศึกษาต้องผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศ เตรียมความพร้อมของบุคลากรคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนเรื่องของการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่ของตนไปก่อน หากให้ท้องถิ่นรับผิดชอบทั้งหมดในทันทีก็อาจจะมีปัญหาได้ ที่สำคัญประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดการยอมรับกับทุกภาคส่วน

ทางด้านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า งาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณภายในกระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การเสวนาวิชาการ การแสดง และการสาธิตเกี่ยวกับการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเต้นท์ปรับอากาศ

"ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแบ่งการนำเสนอออกเป็น ๙ โซน ได้แก่ โซนที่ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนและการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ โซนที่ ๒ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โซนที่ ๓ การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โซนที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โซนที่ ๕ การขยายโอกาสทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส โซนที่ ๖ การศึกษาเพื่ออาชีพ โซนที่ ๗ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน โซนที่ ๘ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และโซนที่ ๙ การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทั้ง ๙ โซนนั้นจะสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล"

พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ในแต่ละโซนก็จะมีการนำเสนอและการแสดงที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ โซนที่ ๕ การขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ จะมีกิจกรรมการศึกษาเด็กพิการ กลุ่มเด็กที่ไม่มีหลักฐาน ทะเบียนราษฎร์ ไม่มีสัญชาติ เด็กและประชาชนบนพื้นที่สูง เด็กและเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มประชาชน ผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชนบท ส่วนในโซนที่ ๖ การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ แบ่งพื้นที่ภายในไว้เป็น 4 โซนย่อย ได้แก่ โซน A สอศ. และ สพฐ. มีการนำเสนอ การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา(๒ วุฒิ), แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นสมรรถนะอาชีพ ทางด้านอาชีพร่วมกัน, ในโซน B สพฐ. นำเสนอการถอดประสบการณ์, ผลงานนักเรียน และนวัตกรรม และPersonality test, โซน C กศน. นำเสนอการฝึกอบรมอาชีพตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นผู้ประกอบการ และโซน D สช.นำเสนอการฝึกอบรมอาชีพช่างทอง ที่ควรสงวนไว้ของประเทศไทย

“นอกเหนือจากในส่วนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทั้ง 9 โซนแล้ว ภายในงานยังมีการสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ด้วย โดยในวันนี้มีการสัมมนาในหัวข้อ รูปแบบการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ” ณ ห้องประชุม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ , หัวข้อ “คุณภาพการศึกษา : ทางออกอนาคตประเทศไทย” ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมัคลาภิเษก ชั้น ๓ , และหัวข้อ “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน” ห้องประชุม อาคาร สพฐ. ชั้น ๔

"ส่วนในวันพรุ่งนี้ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.จะมีการสัมมนาในหัวข้อ “สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ : ความอยู่รอดของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมัคลาภิเษก ชั้น ๓ , หัวข้อ “กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยกระบวนการอบรมพัฒนาด้วยรูปแบบ EIS&GFE” ห้องประชุม อาคาร สพฐ. ชั้น ๔ และหัวข้อ“เส้นทางสู่ความสำเร็จ ของ ICT ในสถานศึกษา” ห้องประชุม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงิน 30 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพบก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพบก จำนวน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู...

ภาพข่าว: ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น มอบเงิน 7.2 ล้านให้กระทรวงศึกษา

กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น มอบเงิน 7.2 ล้านให้กระทรวงศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิ อดิศัย โพธารามิก (ที่สามจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินจำนวน 7,214,000 บาท จาก ปิยะวัฒน์...

ภาพข่าว: เซเว่นอีเลฟเว่นประสานสรรพกำลังภาครัฐ

กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ เซเว่นอีเลฟเว่นประสานสรรพกำลังภาครัฐจัดโครงการค่ายรวมพลฯ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนภาคตะวันออกกว่า 700 คน ส่งศรี วรรณเสน (ยืน ที่สี่จากขวา) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายรวมพล ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง