ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สจล.-โตไก ดัน ทวินนิ่งโปรแกรม ระดับป. ตรี เอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๔:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. จับมือมหาวิทยาลัยโตไกแห่งประเทศญี่ปุ่น โชว์ศักยภาพสถาบันผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ ที่มีความร่วมมือกันยาวนานกว่า 50 ปี โดยจัดโครงการ “การเดินเรือฝึกงานทางทะเล ครั้งที่ 46 (46th Overseas Educational Cruise)” ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโตไก ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้ามาฝึกงานโดยการล่องเรือไปยังชาติต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชองชาตินั้นๆ นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีการร่วมกันจัดหลักสูตร “ทวินนิ่งโปรแกรม” ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก รวมถึงยังมีกิจกรรมความร่วมมืออีกจำนวนมาก อาทิ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ค่ายอาสา การศึกษาวิจัยร่วมกัน เป็นต้น การร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับสถาบันไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ภายใต้แนวคิด “รากฐานนวัตกรรมสร้างชาติ: The Nation of Innovation” และก้าวสู่สถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียน ในปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สจล. และมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับมหาวิทยาลัยโตไก เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยการนำเอาจุดแข็งของ สจล. และมหาวิทยาลัยโตไก มาผนวกเข้าด้วยกัน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดหลักสูตร “ทวินนิ่งโปรแกรม” ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโตไก ได้เรียนรู้ทักษะการอ่าน เขียน สนทนา และไวยากรณ์ ภาษาญี่ปุ่น ให้อยู่ในระดับที่สามารถตอบโต้ได้ เพื่อนำไปใช้ในการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยโตไก โดยจะแบ่งเป็นการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่ สจล. เป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน หากสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อที่สถาบันภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไกอีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เพื่อเรียนทั้งภาษาญี่ปุ่น และวิชาเฉพาะในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป นอกจากนี้ ยังมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ค่ายอาสา การศึกษาวิจัยร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของระบบการศึกษาไทย ที่พร้อมเปิดกว้างให้ผู้เรียนมีอิสระในการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโตไกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และมีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี มีสำนักงานมหาวิทยาลัยโตไกแห่งภาคพื้นเอเชียประจำอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันมีคนไทยที่จบจากมหาวิทยาลัยโตไกประมาณ 150 คน ทั้งนี้ การร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับสถาบันสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ภายใต้แนวคิด “รากฐานนวัตกรรมสร้างชาติ: The Nation of Innovation” และก้าวสู่สถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียน ในปี 2563 ซึ่งการที่เราจะก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของอาเซียนหรือในระดับโลก เราจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยศึกษาจากประเทศที่พัฒนาแล้วว่ามีการพัฒนาด้านการศึกษาไปในทิศทางใด และทาง สจล. มีจุดแข็งอะไรที่จะสามารถดึงออกมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้ทัดเทียมต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย กล่าวสรุป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย์ รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้รับผิดชอบส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น มีความร่วมมือกันมานาน โดยในปี 2558 ได้จัด โครงการ “การเดินเรือฝึกงานทางทะเล ครั้งที่ 46 (46th Overseas Educational Cruise)” โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโตไก ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารเข้ามาฝึกงานโดยการล่องเรือไปยังชาติต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชองชาตินั้นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 46 ที่มหาวิทยาลัยโตไกได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา แต่ถือเป็นปีที่ 2 ที่มีการนำคณะนักศึกษาญี่ปุ่นล่องเรือ โบเซมารุ (Boseimaru) มาสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยเรือดังกล่าวนำอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 154 คนออกเดินทางแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ของเกาะอิชิงากิ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศบรูไน ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย

สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้สนใจโครงการ ฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2329-8111 หรือคลิกเข้าไปที่ www.pr.kmitl.ac.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KMITL ปิ๊งธุรกิจ SMEs ยุคน้ำมันแพง "ผลิตไบโอดีเซล"ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ นักศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ส่ง "ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล" จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ เผยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้มีการใช้ไบโอดีเซล 10% จากน้ำมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง