ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ เดินแผนสร้างรายได้เสริมในพื้นที่ว่างในสวนยางกว่า 1.12 ล้านไร่ สกย.พร้อมหนุนเงินทุนหมุนเวียนรายละไม่เกิน 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 และสร้างกลุ่มชาวสวนยางเพิ่มอำนาจในระบบตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ที่เป็นหน่วยงานหลักในด้านการปลูกพืชทดแทน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เร่งดำเนินการในการจัดทำโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวนยางเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้เกษตรกรมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะที่รอเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและความผันผวนของราคายาง ซึ่งขณะนี้ สกย. มีแนวทางและกิจกรรมในโครงการเพื่อสร้างประโยชน์จากพื้นที่ปลูกยางพาราปีละ 160,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ว่างเปล่าในสวนยาง รวมประมาณ 1,120,000 ไร่ ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 ปี ให้แก่เกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.เกษตรกรผู้โค่นยางแล้วปลูกยางใหม่ จะส่งเสริมและแนะนำให้ปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว (คาโลโปโกเนียม, เซนโตซีมา, เพอราเรีย, ซีรูเลียม,ปอเทือง) มันเทศ หรือหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 80,000 ไร่ในปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน รวมถึงการป้องกันการถูกชะล้างหน้าดินและปุ๋ยบำรุงที่เกษตรกรได้ใส่ให้กับต้นยางพารา

2. เกษตรกรที่ปลูกยางไปแล้ว และต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกพืชแซมในสวนยาง ได้แก่ สัปปะรด กล้วย ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 80,000 ไร่ ในปี 2558 เช่นกัน ทั้งนี้ จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพความเหมาะสมของดิน และตลาดเพื่อขายผลผลิตของเกษตรกรควบคู่ด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมในช่วงที่สวนยางพารายังไม่ให้ผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พื้นที่หรือที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีรายได้มากสุดในพื้นที่ที่ปลูกยางพารา

3. เกษตรกรที่ปลูกยาง และต้นยางมีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป จะส่งเสริมให้ปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งเป็นชนิดพืชที่มีความต้องการแสงน้อย สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ในสภาพแสงรำไรใต้ร่มเงายางพารา เช่น พืชสกุลระกำ (สละ, ระกำ) ผักเหมียง/เหรียง ไผ่หวาน ลองกอง มังคุด สะเดาเทียม ตะเคียนทอง เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่ปลูกยางไปแล้ว สกย.จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยต่ำ ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี

ด้านนายทวีศักดิ์ คงแย้ม ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (วอร์รูม สกย.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกอบอาชีพการทำสวนยาง จะต้องให้ความสำคัญเรื่องการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชาวสวนยาง และสามารถรวบรวมผลผลิตเพื่อขายออกสู่ท้องตลาด หรือนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตต่อไปได้ ดังนั้น ในปี 2558 สกย. จะช่วยผลักดันให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 20,000 คน จะทำให้อำนาจการต่อรองราคาผลผลิต คือ เมื่อมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่กลุ่มมากยิ่งขึ้น ก็จะส่งผลให้มีการดึงดูดผู้ซื้อเข้ามาจำนวนมากขึ้นด้วย ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาการรับซื้อผลผลิตของกลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิตที่มากขึ้นเช่นกัน รวมถึงเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางด้วยกันเองอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งเร่งสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถจัดตั้งในรูปของนิติบุคคลได้ประมาณ 10 กลุ่มในปี 2558 เพื่อยกระดับของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความเข้มแข็ง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับใช้ในการขยายกิจการเพิ่มเติม หรือการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตในเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น สามารถติดต่อซื้อขายได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สกย. ชี้เกษตรกร จ.เชียงรายสนใจขยายปลูกยางพาราแทนสวนไม้ผลคาด 2 ปีมีพื้นที่ปลูกกว่า 2 แสนไร่

สกย. ชี้เกษตรกร จ.เชียงรายสนใจขยายปลูกยางพาราแทนสวนไม้ผลคาด 2 ปีมีพื้นที่ปลูกกว่า 2 แสนไร่ หลังพบต้นยางในโครงการยางล้านไร่เติบโตดีได้มาตรฐาน นายภิรมย์ กิ่งเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง