ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำรวจพบผู้ปกครองเห็นควรให้มีบทลงโทษทั้งผู้รับผู้จ้างทำการบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา)

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาร่วมแถลงผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการให้การบ้านของครูอาจารย์ในปัจจุบันและความคิดเห็นต่อการรับจ้างทำการบ้าน พบว่าควรมีบทลงโทษทั้งผู้รับ ผู้ว่าจ้าง

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,105 คน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.67 ขณะที่ร้อยละ 48.33 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.33 และร้อยละ 23.17 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36 ถึง 40 ปี และ 41 ถึง 45 ปีตามลำดับ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานในห้างร้านหรือบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 30.23 ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.44 และร้อยละ 21.36 เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจตามลำดับ

ในด้านความรับรู้เกี่ยวกับการทำการบ้านของบุตรหลาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 44.07 ระบุว่าตั้งแต่เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ตนเองเคยเห็นบุตรหลานนำการบ้านที่ครูอาจารย์สั่งกลับมาทำที่บ้านหลังกลับจากสถานศึกษาบ้างเป็นบางวัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.48 ระบุว่าเห็นเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่างถึงประมาณหนึ่งในห้าหรือคิดเป็นร้อยละ 20.45 ระบุว่าไม่เคยเห็นเลย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.18 ยอมรับว่าตนเองเคยดุด่าว่ากล่าวตักเตือนเรื่องที่บุตรหลานไม่ทำการบ้าน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.82 ไม่เคย นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 63.08 มีความคิดเห็นว่าการให้การบ้านกับนักเรียนนักศึกษาของครูอาจารย์ยังคงมีความจำเป็นในสังคมปัจจุบัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนนักศึกษาในสมัยปัจจุบันกับสมัยที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 35.02 ระบุว่าในสมัยที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องทำการบ้านในแต่ละวันมากกว่า ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.33 ระบุว่าทำในปริมาณเท่า ๆ กัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 25.88 ระบุว่านักเรียนนักศึกษาในสมัยปัจจุบันทำมากกว่า

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.43 และร้อยละ 65.07 มีความคิดเห็นว่าการให้การบ้านของครูอาจารย์มีส่วนช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการเรียนวิชานั้น ๆ ของนักเรียนนักศึกษาได้มากขึ้น และมีส่วนทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถจดจำเนื้อหาบทเรียนที่เรียนไปได้ดีขึ้นตามลำดับ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 34.93 มีความคิดเห็นว่าควรมีการลดปริมาณการให้การบ้านกับนักเรียนนักศึกษาไปประมาณหนึ่งในสี่จากปริมาณที่ให้อยู่ในปัจจุบัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 25.07 มีความคิดเห็นว่าควรลดไปประมาณหนึ่งในสาม แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.14 มีความคิดเห็นว่าไม่ควรลดเลย และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.86 มีความคิดเห็นว่าควรลดไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า

ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับจ้างทำการบ้าน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.68 เคยทราบมาก่อนว่าในปัจจุบันมีโฆษณาให้บริการรับจ้างทำการบ้านผ่านทางเว็บไซด์/เครือข่ายสังคมออนไลน์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.32 ไม่เคยทราบมาก่อน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.82 เห็นด้วยว่าการมีบริการรับจ้างทำการบ้านให้กับนักเรียนนักศึกษาถือเป็นอันตรายกับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างรุนแรง นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.19 เห็นด้วยที่จะมีการดำเนินคดี/เอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่โฆษณาให้บริการรับจ้างทำการบ้านผ่านเว็บไซด์/เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาด

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.38 มีความคิดเห็นว่าการลดปริมาณการให้การบ้านกับนักเรียนนักศึกษาจะไม่ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาใช้บริการรับจ้างทำการบ้านน้อยลง ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 30.77 ระบุว่าส่งผล และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการช่วยลดการจ้างทำการบ้านระหว่างการลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่ไปใช้บริการรับจ้างทำการบ้านกับการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาทำการบ้านด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปจ้างใคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 47.69 มีความคิดเห็นว่าควรทำทั้งสองวิธีควบคู่กัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.42 มีความคิดเห็นว่าควรลงโทษ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.89 มีความคิดเห็นว่าควรปลูกจิตสำนึก


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

poll สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบคนดัง

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา)โพลล์สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบซุปตาร์หรือนักแสดงจากบทบาทสมมุติของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (อุดมศึกษา) ร่วม BOI Fair 2011 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘Flexible Warehousing Operations’

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) ร่วมงาน BOI Fair 2011 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘Flexible Warehousing Operations’ 7-8 มกราคม 2555 ณ ห้อง Sapphire 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง