ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท GPSC ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๖:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--ปตท.

นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ นายจักรชัย บาลี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีนายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวขอบคุณคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่สนับสนุนโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร รวมทั้งเห็นชอบกับหลักการของ 8 แผนงาน การแก้ไขปัญหาของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย การกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ลดการปล่อยมลพิษ เทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวป้องกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน โครงข่ายถนนเพื่อการเชื่อมโยงการขนส่งในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้สามารถอพยพประชาชนได้อย่างเร็วกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้จังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพร่วมหารือร่วมกันระหว่างกลุ่ม ปตท. และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออก และการจัดโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมของผังเมืองรวมมาบตาพุด นอกจากนั้นแล้ว คณะ คสช. ยังให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ระยะที่ 2 งบประมาณ 327 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์กำจัดขยะฯ ให้สามารถรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดระยอง ต่อไป

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบัน ศูนย์กำจัดขยะฯ รับขยะมูลฝอยจาก 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณ 200-250 ตันต่อวัน ซึ่งยังไม่เต็มศักยภาพของศูนย์กำจัดขยะฯ ที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ถึง 500 ตันต่อวัน ตามผลการศึกษา จึงเป็นที่มาของการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ระยะที่ 2 โดยเพิ่มอาคารคัดแยกขยะเครื่องจักรสำหรับผลิตปุ๋ย และระบบหมักก๊าซชีวภาพสำหรับหมุนเวียนนำพลังงานกลับมาใช้ภายในอาคารคัดแยก บ่อฝังกลบพร้อมถนนรอบบ่อ งานปิดบ่อฝังกลบบ่อที่ 2 พร้อมการเตรียมเปิดบ่อฝังกลบบ่อที่ 3 และการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ เช่น เครื่องร่อนวัสดุอินทรีย์ ในขบวนการผลิตปุ๋ย และเพื่อใช้สำหรับการร่อนเศษขยะจากบ่อเก่าที่ปิดไปแล้ว เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าต่อไปในอนาคต ที่จะมีการต่อยอดโครงการกันในส่วนนี้ ซึ่งเป็นที่มาของการร่วมมือกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ในวันนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยีการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะสนับสนุนพื้นที่ดำเนินการบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ รวมทั้งสนับสนุนการจัดหาขยะและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ สามารถรองรับขยะจากทุกๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองของเรา เพื่อให้ปัญหาด้านขยะหมดไปจากจังหวัดระยอง

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าว่า ขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกนำมาคัดแยกเป็นขยะสดและขยะอินทรีย์ โดยขยะสดจะนำไปแปลงเป็นเชื้อเพลิงแห้งหรือ Refuse Derived Fuel (RDF) ในขนาดความกว้าง 5-8 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าความร้อนประมาณ 4,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม สามารถนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 6-9 เมกะวัตต์ เทียบได้กับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ถึง 1,500-2,000 หลังคาเรือน ส่วนขยะอินทรีย์จะถูกนำเข้าสู่ระบบหมักปุ๋ย เพื่อนำกลับมาใช้ในการเกษตรต่อไป โดยน้ำเสียจากระบบจะมีการรวบรวมและผ่านกระบวนการบำบัด ก่อนระบายลงสู่ลำธารสาธารณะอย่างเป็นระบบ ซึ่งการแปลงขยะไปเป็นพลังงานนี้จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 240,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนดำเนินการขุดขยะเก่าจากบ่อฝังกลบขึ้นมาผลิตเชื้อเพลิง RDF เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงาน ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนพื้นที่บ่อฝังกลบในปัจจุบันให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมในจังหวัดระยองในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการสนับสนุนโครงการนี้ เป็นไปตามนโยบาย Creating Shared Value (CSV) ของ กลุ่ม ปตท. ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจที่สามารถประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโครงการนำร่องพัฒนาให้จังหวัดระยองในการเป็นต้นแบบของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่จะสร้างวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบพลังงานใหม่ อันเป็นการแก้ปัญหาของชุมชน พร้อมไปกับการสร้างประโยชน์ และสร้างความสุขแก่ประชาชนในระยะยาวอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: IRPC มอบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานต่างๆ ใน จ.ระยอง

ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังอยู่ในสภาพดี จำนวน 324 เครื่อง ให้นายทองทวี พิมเสน (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไป...

เที่ยวงาน "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ เกาะเสม็ด ครั้งที่ 56" แข่งกิน "ปลาหมึก" ค้นหาแฟนพันธุ์แท้ครั้งแรกของระยอง

กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--ททท. เที่ยวงาน "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ เกาะเสม็ด ครั้งที่ 56" แข่งกิน "ปลาหมึก" ค้นหาแฟนพันธุ์แท้ครั้งแรกของระยอง เทศบาลตำบลบ้านเพ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ศูนย์การท่องเที่ยวและนันทนาการจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจการท่องเที...

ภาพข่าว: ทรู รับรางวัลเกียรติคุณ " สนับสนุนการศึกษาไอซีที "

กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--ทรู คอร์ปอเรชั่น นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านไอซีที ให้กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสายงานสื่อสา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง