ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติวเข้ม เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดมผู้บริหาร และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีศักดิ์ศรี ป้องกันการทุจริต ย้ำนำแนวทางกลับไปถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและสำนักงาน กพ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการ ประกอบกับปัจจุบัน ได้มีนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดสัมนา เรื่อง การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2557 ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการสร้างวินัย สร้างคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจและนำแนวทางในการดำเนินงาน มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาระดับต่างๆ ให้ครองตนในการเป็นข้าราชการที่ดี มีศักดิ์ศรี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีแนวทางในการป้องกันการทุจริต ภายใต้กรอบแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นหน่วยงานราชการที่โปร่งใสพี่น้องประชาชนสามารถไว้วางใจ และมาใช้บริการด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจในการให้บริการ

“การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีข้าราชการระดับผู้บริหาร ตั้งแต่รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการการกอง สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เข้าร่วมการสัมมนา เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งเรื่อง สถานการณ์การทุจริตในภาครัฐของประเทศไทย เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันป้องกันปัญหาการทุจริต

โดยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)ในเรื่องจริยธรรมกับระบบราชการไทย และสัมมนากลุ่ม กระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย โดยศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ มุมมอง และแนวทางใหม่ๆ ในเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัย เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดหลักของความซื่อสัตย์และยึดมั่นในธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบุคลากรคือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชน มีหน้าที่เข้าไปดูแล ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิก ฉะนั้น ผู้บริหารจะต้องเน้นย้ำและปลูกฝังให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ปฏิบัติงานอย่างมีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่สำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งในหน่วยงานและการนำหลักการดังกล่าวไปใช้กับการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปกำกับดูแลนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ถือเป็นยุทธศาสตร์และแผนงานที่จะต้องพัฒนาข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีอยู่ในวาระการประชุมทุกครั้งของหน่วยงาน

“โดยมุ่งหวังให้ทั้งส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ และกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ได้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้อง ไม่ทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปภายใต้การยอมรับของสังคมและประชาชนโดยทั่วไป” ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

CIFS สร้างจิตสำนึก "รู้กว้างคิดไกล"

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานและใช้ชีวิตด้วยความเป็นธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสและประธาน...

อินเตอร์โซลฯ เปิดตัวระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ มั่นใจป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ แฟร์กับทุกฝ่าย

กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--แม็กซี่ มาร์คอมม์ อินเตอร์โซลฯ เปิดตัวระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะมั่นใจป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ แฟร์กับทุกฝ่ายผลสำรวจอาคารทั่วกรุงกว่า 80% ยังใช้บัตรตอกเวลา บริษัท อินเตอร์โซล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำด้านสมาร์ทโซลูชั่นระดับองค์กร ป...

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กว่า 40,000 ราย เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือการทำบัญชีสหกรณ์ นายบุญมี จั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง