ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ระดมความคิดเครือข่ายภาคี เสนอฉันทามติ 7 ข้อเสนอ ดันคอร์รัปชัน ให้เป็นวาระแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จับมือภาคีภาคสังคมกว่า 26 องค์กรที่ขับเคลื่อนงานต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างฉันทามติร่วม ว่าด้วยการปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับประชาชน เตรียมนำ “7 ข้อเสนอสำคัญที่ไม่ทำไม่ได้” เสนอต่อกลไกปฎิรูป

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคสังคม จัดงานเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ “ฉันทามติเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้ามเครือข่ายประเด็น “การปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน” ที่นำไปสู่ข้อเสนอที่เป็นฉันทามติร่วมฉบับประชาชน (National Consensus) เตรียมนำเสนอต่อกลไกการปฏิรูปภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หรือ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) แม้กระทั่งคณะรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคประชาชนคู่ขนานกันไปกับภาคปฏิรูปโดยกลไกภาครัฐ

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การประชุมหารือสร้างฉันทามติร่วมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยที่ประชุมมีฉันทามติร่วม 7 ข้อเสนอ ได้แก่

(1 )แก้ไขกฏหมาย ให้คอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ต้องลงโทษโดยไม่มีการรอลงอาญา และกำหนดมาตรการสำคัญ เช่น อายุความการติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดน การยึดทรัพย์สินคืน การเอาผิดผู้จ่ายสินบนให้มากขึ้น การใช้มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและการเสียภาษีเพื่อจับผิดคนโกง ฯลฯ (2) ป้องกันคอร์รัปชันและการแทรกแซงสื่อ ด้วยการออกกฏหมายควบคุมการใช้งบประมาณเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของรัฐ (3) สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการตรวจสอบการการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ โดยการนำ “ข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact) มาใช้ (4) สร้างความโปร่งใสในภาครัฐ โดยเร่งปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5) ให้รัฐวิสาหกิจต้องบริหารจัดการโดยยึดมาตรฐานบรรษัทภิบาล เทียบเท่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และห้ามบุคคลในกระบวนการยุติธรรม เป็นคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ (6) รัฐต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง ด้วยการทุ่มงบประมาณเพื่อการรณรงค์อย่างมียุทธศาสตร์และต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี (7) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน ภาคประชาชน

คุณประมนต์ กล่าวเสริม ว่า "ผู้นำทางการเมืองจะต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม เริ่มต้นจากการแสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และการเสียภาษี ต่อสาธารณะ โดยคาดหวังว่าสภาปฎิรูปแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นจะกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน เป็นวาระแห่งชาติ และผลักดันให้การปฎิรูปเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายใน 1 ปี ซึ่งถ้าทำได้ เชื่อมั่นว่าคอร์รัปชันจะหมดไปจากประเทศไทยในที่สุด"

อนึ่ง ภาคีเครือข่ายที่ร่วมประชุมเพื่อสร้างฉันทามติร่วมครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายเดินหน้าปฎิรูป (RNN) สภาพัฒนาการเมือง (สพม.), สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.), สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ, สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, โครงการภาคีพัฒนาประเทศไทย, องค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, กลุ่มวิชาการลดทุจริต, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ฯลฯ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ คว้า 2 รางวัลช่อสะอาด ปี 57 จากหนังโฆษณา อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม และ สารคดีปลูกจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับรางวัล "ช่อสะอาด" ประจำปี 2557 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ 1)...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ผนึกพลังทุกภาคส่วน หาแนวทางจัดทำแผนแม่บทการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานเสวนา ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน...อย่างเห็นผลและยั่งยืน พร้อมผลักดันให้ใช้ได้จริงเกิดเป็นผล

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม จัดงานเสวนา “ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน...อย่างเห็นผลและยั่งยืน” พร้อมระดมความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทุกมิติ รอบด้าน เพื่อกำหนด 5...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดตั้งมูลนิธิกางแผนยุทธศาสตร์ต้านคอร์รัปชั่นปี 2556

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)ได้จัดทำแผนปฎิบัติการในปี 2556 โดยได้ยึดหลักการปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง ด้วย 4 พันธกิจ ได้แก่1)...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง