ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

6 องค์กรชั้นนำรวมพลังส่งเสริมนวัตกรรมระดับชาติ หนุนผู้ประกอบการพร้อมรับเศรษฐกิจยุคเออีซี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๕:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--ซีพี ออลล์

6 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ (เพิ่มเติม) ปี 2557” ร่วมหนุนผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รับมือตลาดเออีซี พร้อมเตรียมจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards” ปีที่ 2 ส่งผลให้มีองค์กรชั้นนำของประเทศถึง 11 แห่งเข้าร่วมผลักดันโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การลงนามข้อตกลง โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ (เพิ่มเติม) ปี 2557 โดยองค์กรชั้นนำทั้ง 6 องค์กร คือ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT), สมาคมธนาคารไทย (TBA), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นก้าวสำคัญที่จะสนับสนุน ผลักดันนวัตกรรม และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของประเทศไทย สู่เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถเป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจประเทศในระยะยาว

ขณะที่นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีงานวิจัย องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากขาดการขยายผลไปสู่ผลงานเชิงนวัตกรรมที่ต่อยอดในเชิงธุรกิจ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผลงานวิจัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการทดลองสินค้าใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ โดยโครงการฯนี้จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 มีพันธมิตรเดิมคือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าการลงนาม “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ (เพิ่มเติม) ปี 2557” โดยความร่วมมือของพันธมิตรเพิ่มเติมอีก 5 องค์กรในปีนี้ รวมเป็น 11 องค์กรชั้นนำที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจระดับ SMEs มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด AEC ได้ดียิ่งขึ้น

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือการทำให้คนไทยมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือการสร้างนวัตกรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษา โดยใช้องค์ความรู้สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้า เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ด้านนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย (TBA) เสริมว่า โครงการนี้จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักและเป็นแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการในวงกว้าง ในขณะที่ปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมิได้ขึ้นอยู่กับความได้เปรียบของต้นทุนแรงงาน แต่นวัตกรรมจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน สำหรับโครงการนี้สมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการที่มีการพัฒนานวัตกรรมด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ส่วน ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันทุกประเภทธุรกิจต่างหันมาให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมาถึง การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการใช้นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม จะเป็นวิธีการสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจผู้ประกอบการไทยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทัดเทียมกับคู่แข่งระดับอาเซียน และระดับโลกต่อไป

ด้าน นางสุวิภา วรรณสาธพ นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) กล่าวทิ้งท้ายถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า สมาคมฯ มีเครือข่ายสมาชิกประกอบด้วยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การที่สมาคม Thai-BISPA ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการนี้ จะร่วมสร้างโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศพร้อมกับผลักดันให้เกิด role model ผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมไทยให้เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

โครงการประกวดรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards” เป็นโครงการต่อยอดจากความร่วมมือโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2556 โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกสินค้าและบริการนวัตกรรมด้านธุรกิจและด้านสังคม มาทดสอบกับกลุ่มลูกค้าในตลาดจริง จนสามารถพัฒนาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นการยกย่องเชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สร้างผลงานนวัตกรรมให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานระดับประเทศต่อไป โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปีนี้ ชิงรางวัลรวมกว่า1,200,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.7innovationsawards.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพัฒนา SMEs จัดอบรม "เทคนิคการเขียนข้อความโฆษณา สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs"

กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--สถาบันพัฒนา SMEs การโฆษณาสินค้าและบริการของธุรกิจ SMEs เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากธุรกิจ SMEs มีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนจึงไม่สามารถทำก...

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและดีแทค

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--ดีแทค นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสนธิญาณ หนูแก้ว ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ขวา) และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)(ซ้าย) แถลงข่าวความร่วมมือของส...

วว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วว. ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง