สมอ. มอบรางวัล รร.ต้นแบบ มอก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 11, 2014 11:20
กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--กู๊ดเน็ตเวิร์ค

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา- หกรรม (สมอ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 รางวัล ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 -15.30 น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมอ .โทร 02 202 3429, 02 202 3517 และสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www. tisi.go.th

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.”

และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
08.30 น. - ลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ
09.30 น. - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
09.05 – 19.15 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับ และชี้แจงกำหนดการพิธีมอบรางวัลฯ
09.15 – 10.15 น. - นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 4 โรงเรียน
10.15 – 10.30 น. - รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. - นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 6 โรงเรียน
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. - เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

14.0 – 15.30 น. - เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร) ประธานในพิธีมาถึงห้องประชุม