ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมต.กระทรวงทรัพย์ฯ ร่วม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) จับมือภาครัฐ เอกชน เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Bio-Economy

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

รมต.กระทรวงทรัพย์ฯ ร่วม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) จับมือภาครัฐ เอกชน เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Bio-Economy พร้อมนำทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (The Butterfly Effect)มาสนับสนุนเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รมต.กระทรวงทรัพย์ฯ ห่วงทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพไทยลดฮวบ เหตุปริมาณคนเพิ่ม ซดทรัพยากรเกินความจำเป็น ชี้เร่งพัฒนาประเทศเป็นเรื่องจำเป็นแต่ระวังสะดุดขาตัวเอง ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรักษาข้อได้เปรียบต้นทุนทางธรรมชาติและทางสังคม พร้อมมอบหมาย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เดินหน้าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งกลุ่มผู้ผลิตสินค้า ชุมชน และผู้บริโภค ล่าสุดเปิดตัวตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ไบโอ อีโคโนมี (Bio-Economy) โดยนำทฤษฏีผีเสื้อขยับปีก (The Butterfly Effect) มาใช้สนับสนุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนและเมือง รวมถึงความจำเป็นในการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย เป็นปัจจัยให้เกิดการบริโภคทรัพยากรจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและเรียนรู้จากธรรมชาติจนเกิดเป็นภูมิปัญญา หากเราละเลยภูมิปัญญาเหล่านี้ก็อาจจะสูญหายไปได้ แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการมาในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องให้เดินหน้า ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งต้องสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบกลไกการจัดการ และความร่วมมือจากทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า รวมถึงภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในการดำเนินงานนั้นได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ (BEDO) เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางด้านชีวภาพอย่างยั่งยืน

ส่วนการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ ไบโอ อีโคโนมี ซึ่งเป็นเครื่องหมายส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จะช่วยให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้บริโภค ชุมชน และผู้ประกอบการ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ใช้ ผลิต และบริโภคผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่พัฒนาจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าและพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และนำผลตอบแทนที่ได้รับกลับไปฟื้นฟูสู่ชุมชน สังคม และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น กล่าวได้ว่าตราสัญลักษณ์ ไบโอ อีโคโนมี เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เดินหน้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โดยอาศัยฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริงอีกด้วย

ด้าน ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) กล่าวว่า เบโด้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสแก่ประชาชน โดยส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและการรวบรวมองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงานคือ สร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาธุรกิจ การจัดการองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผน

ล่าสุดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าและชุมชนหันมาให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร เบโด้ จึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์ ไบโอ อีโคโนมี (Bio-Economy) หรือ ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ขึ้น โดยมอบให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 1. การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นวัตถุดิบ 2. กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. มีการนำรายได้ไปอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากตราสัญลักษณ์ ไบโอ อีโคโนมี ตนั้นคือ โอกาสทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์สินค้า การนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่ร้านฟ้าใสแกลอรี่ และได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่ เบโด้ จัดขึ้น รวมถึงได้มีการพูดคุยกับพันธมิตรซึ่งจะมีการร่วมมือกันเพื่อผลักดันและสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ให้มีโอกาสในประสบความสำเร็จมากขึ้น อาทิ สถาบันการเงิน ผู้จัดจำหน่ายสินค้า องค์กรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีชุมชนและผู้ประกอบการได้รับตราสัญลักษณ์ ไบโอ อีโคโนมี แล้ว กว่า 10 ผลิตภัณฑ์ และ กำลังอยู่ในการพิจารณาอีกกว่า 100 ผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น เบโด้ ยังได้มีการนำเอา ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (The Butterfly Effect) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันให้ตราสัญลักษณ์ ไบโอ อีโคโนมี และสินค้าที่ได้รับตราผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการฟูมฟักหนอนผีเสื้อ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำในการผลิตภัณฑ์และบริการจากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น การพัฒนาของดักแด้คือการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิญพาณิชย์ สร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดต่อยอดทางธุรกิจ และผีเสื้อขยับปีก คือการผลักดันให้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบและดำเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและได้รับตราสัญลักษณ์ ไบโอ อีโคโนมี เป็นที่รู้จัก มีสถานที่จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ เบโด้ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในอนาคตยังมีโครงการผลักดันให้สินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ไบโอ อีโคโนมี เป็นที่รู้จักและมีโอกาสในการจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ ไบโอ อีโคโนมี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 7814


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ(ไก่ฟ้า)

โอกาสในการพัฒนาและสร้างรายได้ควบคุมไปกับการอนุรักษ์จากธรุกิจการเพาะเลี้ยงไก่ฟ้า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฟ้า...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 รายการ

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--เนคเทค การสัมมนา "Thailand e-Business 2005" จัดโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง