ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการ "ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๑:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--เว็บไซต์วิชาการดอทคอม
โครงการ "ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ"
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2556
ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่
ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ทำหน้าที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนและดอยอ่างขาง อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แบบรอบด้าน และยั่งยืนด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานหลวงฯ รวมทั้งชุมชนโดยรอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (living SITE MMSEUM) ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษารวบรวม และนำเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ วัตถุสะสม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) บอกเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักขนาดไหน แนวพระราชดำริของพระองค์ในการพัฒนาประเทศ ใช้ราษฎรเป็นศูนย์กลาง คิดไปสามร้อยหกสิบองศา ว่าจะแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้เกิดน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเกิน น้ำขาด อย่างไร

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะทำอย่างไรให้สมดุล แนวคิดการสร้างโรงงานหลวงฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา การปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน จึงจัดทำโครงการตามรอยพระราชดำริขึ้น ภายใต้ชื่อ "ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ" โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯ สภาพแวดล้อม สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลายศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนแล้วเป็นเรื่องเล่าของ "ชีวิต" ที่เราจะได้ทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

2. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) โรงงานแปรรูป บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงเรื่องราว สถานีอนามัยพระราชทาน สวนลิ้นจี่ สวนสมุนไพร และห้องอ่านหนังสือ

3. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้จากชุมชนโดยรอบบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร ความเชื่อ การหาเลี้ยงชีพด้วยการค้า และการเกษตร ตลอดจนอาคารสถาปัตยกรรมแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาของคนชุมชน

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายหลัก

เยาวชนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน ผ่านเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ซึ่งมีสถิติผู้เข้าชมกว่า 53,000 Uip/วัน

เป้าหมายรอง

นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปในสังคมออนไลน์ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและมีการขยายเครือข่ายกว้างขวาง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน โดยพิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ "เรื่องเล่าของชีวิตกับแนวคิดของพ่อ" (ใช้ตัวอักษร Angsana New 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการดำเนินกิจกรรม
เปิดรับสมัคร วันที่ 14 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2556
(ผ่าน www.vcharkarn.com)
ประกาศผลคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 สิงหาคม 2556
(ผ่านทาง www.vcharkarn)
วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ"

1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

3. เยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรม

4. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาที่จุดนัดหมาย ณ สนามบิน หาดใหญ่ได้เอง

5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนได้รับความรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

3. เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) โรงงานแปรรูป บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงเรื่องราว สถานีอนามัยพระราชทาน สวนลิ้นจี่ สวนสมุนไพร และห้องอ่านหนังสือ

4. เยาวชนได้รับความรู้จากชุมชนโดยรอบบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร ความเชื่อ การหาเลี้ยงชีพด้วยการค้า และการเกษตร ตลอดจนอาคารสถาปัตยกรรมแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาของคนชุมชน

5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง