ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงอุตสาหกรรม โหมยกระดับวิสาหกิจชุมชน อัด กลยุทธ์ 3P ตั้งเป้าเพิ่มกำไรสินค้าขั้นต่ำ 10 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๔:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กระทรวงอุตสาหกรรม ตอบโจทย์รัฐบาลมุ่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผ่านการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต รวมถึงการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIP CAMP) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมขน (CIMED) และโครงการทายาทธุรกิจ ฯลฯ

ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้สานต่อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีโครงการจำนวนมากที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIP CAMP) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้องค์ความรู้ในด้านการออกแบบ การค้นหา การสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาด

โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดกว่า 500 ราย ซึ่งแต่ละรายมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และคาดว่าในปี 2557 จะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200 ราย นอกจากนี้ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังได้จัดกิจกรรมประกวดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2556

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน จึงได้พยายามพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมที่สำคัญ นั่นคือ ช่องว่างของการกระจายรายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น กสอ. จึงได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ทั้งวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมและราษฎรในพื้นที่ชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ราษฎรและเศรษฐกิจชุมชน

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า กสอ. โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต รวมถึงการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับ ด้วยการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIP CAMP) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมขน (CIMED) และโครงการทายาทธุรกิจ เป็นต้น

ด้าน นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการนำภูมิปัญญานวัตกรรมการประสานเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนของผู้ประกอบการภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานในระดับชุมชน โดยในปี 2556 ทางสำนักฯ ยังคงสานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด "ตลาดนำการพัฒนา" โดยเน้นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 3 ด้าน (3Ps) ด้วยกัน คือ 1. คนหรือผู้ประกอบการ (People) โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการผ่านมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน 2. ผลิตภัณฑ์ (Product) มุ่งเน้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและการจดลิขสิทธิ์ 3. กระบวนการผลิต (Process) ที่มุ่งเน้นหลักการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล การลดปริมาณของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงการฝึกอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมา สำนักฯ ได้สานต่อกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้าน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIPCAMP) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ให้องค์ความรู้ในด้านการออกแบบ การค้นหาการสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบโจทย์ความต้องการตลาด

นางสาวนิสากร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม DIPCAMP เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อนที่จะมีการทดสอบออกตลาดจริงนั้น ทางสำนักฯ ก็จะจัดให้มีการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า รวมถึงการพัฒนาตราสัญลักษณ์ให้สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมา มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดกว่า 500 ราย โดยแต่ละรายมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 สำหรับในปี 2557 คาดว่าจะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200 ราย นอกจากนี้ ส่วนพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ยังได้จัดกิจกรรมประกวด การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า รวมกว่า 200,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2556

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมประกวดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ถนนพระรามที่ 4 ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2367 8362 , 0 2367 8371


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย OTOP สู่มาตรฐานชุมชน พร้อมยกระดับสู่สากล

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง