ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๑:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีนาย Vissoth Vongsey ปลัดกระทรวงการคลังกัมพูชา และนาย Jong Ku Choi ปลัดกระทรวงการคลังสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศ+3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) เพื่อพิจารณาการดําเนินงานมาตรการริเริ่มต่างๆ ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ซึ่งมีประเด็นหลักสรุปได้ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) และการแก้ไขความตกลงCMIM เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้เห็นชอบให้เพิ่มขนาดของ CMIM จาก 120 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 240 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือส่วนที่ไม่เชื่อมโยง กับเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF Delinked Portion) และการจัดตั้งกลไกให้ความช่วยเหลือช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าการดำเนินการแก้ไขความตกลงฯ จะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี 2556 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะทำงานศึกษาความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เข้าสู่ภูมิภาคเป็นจำนวนมากสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน+3 ในอนาคต

2. ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ที่มีสำนักงานที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ AMRO ทําหน้าที่วิเคราะห์และติดตามภาวะการณ์และระวังภัยทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน+3 โดยเห็นชอบให้มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้อนุมัติงบประมาณการดําเนินงานในปี 2556 รวมทั้ง ได้มีการหารือถึงหลักการในการดำเนินการยกระดับให้ AMRO ให้เป็นองค์การระหว่างประเทศโดยเร็ว โดยได้มอบหมายให้คณะทํางาน CMIM จัดทำร่างความตกลงที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2556

3. ที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการดําเนินงานของมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเซีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) โดยได้ให้ความเห็นชอบรายละเอียดแผนการดำเนินการของคณะทำงานต่างๆ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามกรอบการดำเนินงานใหม่ของการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเซีย (ABMI New Roadmap+) ตามที่ที่ประชุมรัฐมนตรีฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ เพื่อจัดลําดับความสําคัญของงานและเร่งการดําเนินงานที่ยังไม่มีความคืบหน้าให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

4. ที่ประชุมได้รับทราบผลการศึกษาเบื้องต้นของคณะวิจัยอาเซียน+3 ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของภูมิภาคอาเซียน+3" และรับทราบความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาความร่วมมือใหม่ 3 เรื่องได้แก่ (1) ความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค (2) การใช้เงินสกุลท้องถิ่นของภูมิภาคสำหรับการค้าขายในภูมิภาค และ (3) การจัดตั้งกลไก/กองทุนการประกันภัยที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะนําผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ประกอบการกําหนดนโยบายและความร่วมมือในอนาคตต่อไป

5. ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิกได้หารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวิกฤติหนี้สาธารณะของยูโรโซนและวิกฤติการคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐฯ รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค ในเรื่องนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการคลัง ได้ให้ความมั่นใจแก่ที่ประชุมว่า ภายใต้ภาวะของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้อย่างมั่นคง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ดี การกระจายตลาดส่งออก ความหลากหลายของสินค้าและบริการ และภาคการเงินที่มีความแข็งแกร่ง โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.5 และร้อยละ 5.2 ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลางถึงยาวได้แก่ 1) นโยบายภาครัฐที่จะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายขาดดุลการคลัง 3.15 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 ของจีดีพี และในปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินนโยบายขาดดุลการคลัง 3 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 ของจีดีพี 2) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2.0 ล้านล้านบาทเพื่อปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ของประเทศแล้ว ยังจะช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียสามารถใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้เต็มที่มากขึ้น 3) การลดอัตราภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556 รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวทั้งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ (National Single Window) และระหว่างสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window) เพื่อลดต้นทุนการค้าระหว่างกัน และ 4) การรักษาวินัยทางการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเข้าสู่สมดุลทางการคลังในปี 2560 และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ

6. การประชุม AFCDM+3 ครั้งต่อไปมีกําหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 เมษายน 2556 ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยมีบรูไนและสาธารณรัฐประชาชนจีนทําหน้าที่เป็นประธานร่วมการประชุม

สำนักการเงินการคลังอาเซียน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3618

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แถลงข่าวร่างพ.ร.บ.ติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .....

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .....ณ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง