ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“ศรีรัตน์”ชี้อาเซียน+6 เขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก ดันไทยศูนย์กลางเอเชีย-โลจิสติกส์ เผยตัวเลขการค้าสูงกว่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๔:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

“ศรีรัตน์”ชี้อาเซียน+6 เขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก ดันไทยศูนย์กลางเอเชีย-โลจิสติกส์ เผยตัวเลขการค้าสูงกว่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 9 เดือนแรกการค้าไทยกับ6พันธมิตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงโอกาสทางการค้าของไทย ภายใต้การจัดทำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือเรียกว่า“RCEP”)หรือ อาเซียน+6 ว่า เป็นความตกลงที่จะพัฒนาต่อยอดจากความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่5 ฉบับ กับ 6ประเทศ(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ให้เป็นความตกลงการค้าเสรีร่วมกันฉบับเดียว โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ครอบคลุมทุกมิติการค้า (สินค้า บริการ ลงทุน มาตรการการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ) หากการเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนได้มากยิ่งขึ้น

ความตกลงจะมีผลกระทบสูงต่อภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่รวมกัน 3,358 ล้านคน และสัดส่วนการค้าที่มีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันสูงถึงกว่า 17 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าการเจรจาจะเริ่มได้ในต้นปี 2556 และคาดว่าจะเจรจาให้แล้วเสร็จในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)

จากสถิติการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.- ก.ย.) ไทยส่งออกไปอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 42,470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเป็นการค้าระหว่างไทยกับจีน 20,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 0.19% ญี่ปุ่น 17,709 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ลดลง 4.6 % ออสเตรเลีย 7,156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 11.5 % อินเดีย 4,017 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 1.07% เกาหลีใต้ 3,650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 0.27% และ นิวซีแลนด์ 752 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 11.4%

ส่วนการนำเข้าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยนำเข้าจากอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่น 36,168 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 12.6% จีน 27,226 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 11.6% อินเดีย 2,306 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 0.68% เกาหลีใต้ 6,572 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ลดลง -7.3% ออสเตรเลีย 4,327 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ลดลง 33.4% และนิวซีแลนด์ 465 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 9.3%

นางศรีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยในตลาดเออีซีว่า จะเพิ่มการพัฒนา และส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้มีสมรรถนะ ความพร้อม และศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดเออีซี รวมทั้งเป็นแหล่งการลงทุน หรือแหล่งปัจจัยและวัตถุดิบในการผลิตเพื่อการบริโภคภายในกลุ่มเออีซี และตลาดโลก ได้แก่ สร้างและเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้ประกอบการฯ สินค้าและธุรกิจบริการ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

การสร้างโอกาสและช่องทางการเข้าสู่ตลาดอาเซียนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและ/หรือ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรายใหม่ๆ สร้างพันธมิตรเครือข่าย เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่มีความชำนาญในตลาดอาเซียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ส่งเสริมการขยายการลงทุนระหว่างไทยและอาเซียนในภาคการผลิตที่มีการเปิดเสรีการลงทุน ได้แก่ การเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และภาคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุน การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลการค้า การลงทุนอาเซียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อได้เปรียบและข้อด้อยในการกำหนดชี้ช่องและโอกาสทางธุรกิจในตลาดอาเซียน

การส่งเสริมการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการไทยที่ตรงกับความต้องการของแต่ละตลาด การเตรียมความพร้อมสมรรถนะผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยในการรองรับการแข่งขันในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างพันธมิตร และกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้นระหว่างองค์กรของไทยกับองค์กรของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการในอาเซียน เพื่อไปทำตลาดในประเทศที่สาม

“การสร้างความเชื่อมั่น และการส่งเสริมภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์สินค้า สินค้าบริการไทย เช่น ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและธุรกิจบริการไทยผ่านสื่อต่างๆ การประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัล PM Award / DE mark / TTM / ELMA” นางศรีรัตน์ กล่าวและว่า รวมถึงการเตรียมความพร้อมองค์กร และบุคลากรขององค์กร สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นอกจากนี้ต้องพัฒนา และส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อก้าวไปสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทั้งตลาดด้านตะวันตก และด้านตะวันออก ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้า การสร้างเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมอาเซียน + 6 และ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การค้าอย่างสูงสุด

สำนักประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โทร.(02) 507-7932-34

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และ สสปน. จัดงานแถลงข่าว “Guangdong Products Show 2010”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดแถลงข่าวงานเปิดตัวงานแสดงสุดยอดสินค้าจากมณฑลกวางตุ้ง “Guangdong Products Show 2010”...

ซิกมาเทล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ ITC เพื่อเอาผิดกับแอคชั่นส์ เซมิคอนดัคเตอร์ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3

ออสติน, เท็กซัส--(บิสิเนส ไวร์)--14 มี.ค.2548 ซิกมาเทล อิงค์ (NASDAQ:SGTL) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3 ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission : ITC) เพื่อดำเนิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง