ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การจำหน่ายพันธบัตรทยอยคืนเงินต้น (Amortized Bond) ครั้งแรกของกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยภายหลังพิธีมอบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (Amortized Bond) และพบปะกับนักลงทุนประเภทสถาบันระยะยาวกว่า 30 ราย ซึ่งได้แก่ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม กลุ่มบริษัทประกันชีวิต รวมทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า สบน. ได้คัดเลือกให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนร่วมจำหน่าย Amortized Bond (Joint – Lead Managers for Amortized Bond) เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ ให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ประเมินความต้องการของ นักลงทุนและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ตลอดจนร่วมกับ สบน. ในการกำหนดกลยุทธ์การจำหน่ายเพื่อสนับสนุนให้การออก Amortized Bond ประสบความสำเร็จสูงสุด

Amortized Bond เป็นเครื่องมือระดมทุนชนิดใหม่ของรัฐบาล โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากพันธบัตร Benchmark ปกติของรัฐบาล กล่าวคือ มีการทยอยชำระคืนเงินต้นในสัดส่วนต่างๆ แทนที่จะเป็นการชำระคืนครั้งเดียว เมื่อสิ้นสุดอายุตราสารเหมือนพันธบัตร Benchmark ซึ่งในการนี้ สบน. ได้กำหนดรูปแบบของ Amortized Bond ของกระทรวงการคลังให้มีการทยอยชำระคืนเงินต้นในช่วง 5 ปีสุดท้ายของอายุตราสาร ซึ่งรูปแบบดังกล่าวช่วยให้รัฐบาลสามารถสร้าง Amortized Bond ให้มียอดคงค้างในระดับที่สูงมากได้ เช่น ในระดับ 100,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้ตราสารมีสภาพคล่องสูงโดยไม่มีความเสี่ยงด้าน การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-Over Risk)

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง สบน. กับผู้ร่วมตลาดในเบื้องต้นพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตและกลุ่มนักลงทุนต่างชาติมีความสนใจที่จะลงทุนใน Amortized Bond เป็นพิเศษ โดยสำหรับกลุ่มบริษัทประกันชีวิตพบว่ากระแสเงินสดรับ (Cash inflow) ที่เกิดจาก Amortized Bond สอดรับกับกระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflow) ของบริษัทประกันชีวิตได้ดี นอกจากนั้น การทยอยชำระคืนเงินต้นของ Amortized Bond ยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถลงทุนได้เมื่อตราสารหนี้ที่มีวงเงินขนาดใหญ่ครบกำหนด (Re-investment Risk) อีกด้วย และสำหรับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ พบว่ามีความสนใจที่จะลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Country) อย่างมาก ซึ่งรวมถึงพันธบัตร Benchmark และ Amortized Bond ที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Amortized Bond เป็นตราสารหนี้ชนิดใหม่ที่กระทรวงการคลังไม่เคยออกมาก่อน จึงไม่มีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเนื่องจาก สบน. กำหนดให้ Amortized Bond มีอายุยาวถึง 25 ปี และมีการทยอยชำระคืนเงินต้นในช่วง 5 ปีสุดท้าย ปีละเท่าๆ กัน (ร้อยละ 20 ของเงินต้นต่อปี) สบน. จึงจำเป็นต้องทำการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของ Amortized Bond ให้กับนักลงทุนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง ดังนั้น สบน. จึงพิจารณาทำการออก Amortized Bond ด้วยวิธีการจำหน่าย ผ่านตัวแทนจำหน่าย (Syndication)

นอกจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ยังได้กล่าวถึงการออก Amortized Bond ว่า เป็นหนึ่งภารกิจในมาตรการที่ 3 ของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ Economic Growth / Distribution of Wealth ของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สบน. มีแผนที่จะออกพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (Inflation Linked Bond) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการออกพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อรุ่นอายุ 10 ปี ในปีงบประมาณ 2554 โดยล่าสุด พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อรุ่นอายุ 10 ปี มียอดคงค้างประมาณ 100,000 ล้านบาท และมี Turnover Ratio ที่ประมาณ 1 เท่า และเป็นที่นิยมของ นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวใน ASEAN ที่ออกพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อได้สำเร็จ นอกจากนี้ ปัจจุบัน สบน. อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมในการออกพันธบัตรสกุลเงินสหรัฐ (US Dollar Bond) และ Zero-Coupon Bond ด้วย

ตาราง : เงื่อนไขและรูปแบบ (Feature) ของ Amortized Bond
วงเงิน           ไม่เกิน 30,000 บาท
รุ่นอายุ           25 ปี
กำหนดการออก     ธันวาคม 2555

การชำระคืนเงินต้น   ทยอยชำระคืนเงินต้นเท่ากันทุกปี (ร้อยละ 20 ของเงินต้นต่อปี) ในช่วง 5 ปี สุดท้าย โดยชำระคืนเงินต้น ณ สิ้นปีที่ 21 – 22 – 23 – 24 – 25

อัตราดอกเบี้ย       คงที่
การจ่ายดอกเบี้ย     2 งวดต่อปี

อนึ่ง เพื่อให้การพัฒนาตลาดตราสารหนี้เป็นไปในแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถใช้ประโยชน์จากการแต่งตั้ง PD ได้สูงสุด สบน. จะมีการจัดประชุม “PDMO Dialogue with MOF Outright PD” กับ PD ทั้ง 13 ราย เป็นประจำทุกไตรมาส ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละไตรมาส เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ PD ในหัวข้อความต้องการระดมทุนและ แนวทางการออกตราสารหนี้รัฐบาลประจำไตรมาส แนวทางการพัฒนาเครื่องมือระดมทุนชนิดใหม่ของรัฐบาล ตลอดจนหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนของรัฐบาลและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 02-271-7999 ต่อ 5816

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: งานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO FORUM) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO FORUM) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 ณ โรงแรมวรบุรี...

ตลาดตราสารหนี้ไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่ารวมเทียบเท่ากับจีดีพีภายใน 10 ปี

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2548 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ทั้งหมด อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ตล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง