ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นิทรรศการ Temporary Storage #01

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๗:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการ Temporary Storage #01
10 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2555
เปิดนิทรรศการ: 10 พฤศจิกายน 2555 18:00 – 20:00 (Press Tour: 10 พฤศจิกายน / 2555, 17:15 )

ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และป้ายโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS (สนามกีฬาแห่งชาติ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

โครงการ BACC Experimental หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอนำเสนอนิทรรศการ “Temporary Storage #01” โดย จิตติ เกษมกิจวัฒนา ภัณฑารักษ์อิสระ Temporary Storage #01 เป็นนิทรรศการกึ่งโครงการ เพื่อศึกษา-ทดลอง หาความเป็นไปได้ในการจัดการ และผลิตนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดยเน้นไปที่กระบวนการส่งผ่านงานวิจัย ผลงาน และองค์ความรู้ ที่ศิลปินและผู้ทำงานเกี่ยวเนื่องในสายศิลปวัฒนธรรมออกสู่ผู้ชม

นิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานของศิลปินที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ อรวรรณ อรุณรักษ์ ภัทระ จันทร์ฤาชาชัย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ ดิสรณ์ ดวงดาว สุวิชชา ดุษฎีวนิช ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ ปรัชญา พิณทอง มิติ เรืองกฤตยา ปฐมพล เทศประทีป สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ และ Julia Schwadron รวมถึง กลุ่มสถาปนิก all(zone) นักออกแบบเครื่องประดับ นุ่น ภาสมา นักประวัติศาสตร์ศิลป์/ภัณฑารักษ์อิสระ วิภาช ภูริชานนท์ และองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม The Reading Room

Temporary Storage #01 เป็นการสร้างพื้นที่ทับซ้อน สำหรับการเข้ามาแทรกแซงและมีส่วนร่วมของทั้งศิลปิน และผู้ชมงาน รวมถึงเป็นพื้นที่ต่อให้โครงการอื่นๆในอนาคต นิทรรศการ/โครงการนี้ไม่ได้นำเสนอเรื่องราวให้กับผู้ชมงานตามแบบการเล่าเรื่อง ด้านเดียว แต่จะเสนอความเป็นไปได้ในการ “อ่าน” “ตีความ” และการทำความเข้าใจ ในเนื้อหาของงานที่นำมาเสนอ โดยอิงไปกับบริบทของสถานที่และเวลา และเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ของผู้ชม

Temporary Storage #01 ประกอบไปด้วย

1. “Temporary Architecture” ห้องนิทรรศการชั่วคราว ออกแบบและจัดสร้างโดยกลุ่มสถาปนิก all(zone) ร่วมกับ สุวิชชา ดุษฎีวนิช ศิลปินผู้ศึกษางานช่างไม้ไทย ณ บริเวณชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ พื้นที่นี้เป็นทั้งห้องนิทรรศการ ห้องสมุด ขนาดย่อม ที่พบปะสังสรรค์ และห้องทำงานชั่วคราวของผู้ร่วมงานและผู้ชม

2. วารสาร Temporary Storage #01 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งจะออกในช่วงเวลาของนิทรรศการ วารสารนี้เป็นพื้นที่การนำเสนอแนวคิด และงานวิจัย ในระนาบเดียวกับผลงานศิลปะ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนที่ประสบการณ์ ของ อรวรรณ อรุณรักษ์ บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การใช้พื้นที่กรุงเทพของศิลปะร่วมสมัย ของ วิภาช ภูริชานนท์ บทความเรื่อง Cinematic Experience ของแมรี่ ปานสง่า เป็นต้น วารสารดังกล่าวจะถูกนำมาจัดวาง และเผยแพร่ให้สำหรับผู้ที่สนใจ ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้น5 หอศิลปกรุงเทพฯ และสถานที่อื่นๆอีกด้วย

3. ผลงานศิลปะและบทความบนแผ่นป้ายโฆษณา บริเวณเกาะกลางถนน และทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในส่วนนี้ประกอบไปด้วยผลงานของ all(zone) วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ ดิสรณ์ ดวงดาว นุ่น ภาสมา ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ ปรัชญา พิณทอง วิภาช ภูริชานนท์ มิติ เรืองกฤตยา ปฐมพล เทศประทีป สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ และ Julia Schwadron

4. แผนที่หนังสือกรุงเทพ โดย The Reading Room โครงการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายทางการอ่านในกรุงเทพมหานคร

The Reading Room จัดทำแผนที่ห้องสมุด และร้านหนังสือในกรุงเทพฯ โดยทำการรวบรวม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ห้องสมุดเอกชน ห้องสมุดประชาชน และร้านหนังสืออิสระ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการห้องสมุดและร้านหนังสือ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถมีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยง่ายและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยแผนที่การอ่านนี้ จะมีทั้งที่เป็น สิ่งพิมพ์ที่จะเผยแพร่ให้สำหรับผู้ที่สนใจ รวมทั้งแผนที่ออนไลน์ ซึ่งจะเน้นให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ทางการอ่านในชุมชนของตนเอง

รายชื่อศิลปิน all(zone)
อรวรรณ อรุณรักษ์
ภัทระ จันทร์ฤาชาชัย
วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
ดิสรณ์ ดวงดาว
สุวิชชา ดุษฎีวนิช
ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ
นุ่น ภาสมา
ปรัชญา พิณทอง
วิภาช ภูริชานนท์
The Reading Room
มิติ เรืองกฤตยา
สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ และ Julia Schwadron
ปฐมพล เทศประทีป
ภัณฑารักษ์: จิตติ เกษมกิจวัฒนา
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์: แมรี่ ปานสง่า

เกี่ยวกับ BACC Experimental Project

BACC Experimental Project เป็นโครงการเชิงทดลองของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่นำเสนอโครงการจากภัณฑารักษ์และศิลปิน ในรูปแบบนิทรรศการขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการนำเสนอความคิดก้าวหน้าเชิงค้นหาของผู้สร้างสรรค์งาน ที่เป็นผลมาจาก การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ และบทบาทของผู้คน ที่สับเปลี่ยนสืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของภาวะต่างๆ จุดประสงค์ของโครงการคือการสนับสนุน ภัณฑารักษ์และศิลปิน หรือผู้สร้างสรรค์งานให้เกิดการรื้อคิด ทบทวน พิจารณาตั้งคำถามเพื่อค้นหาเหตุผล หรือทดลองความเป็นไปได้ต่างๆ ทางศิลปะ และสื่อสารสาระสำคัญนี้ต่อสาธารณชนในวงกว้าง

ด้วยประวัติศาสตร์ทางความคิดที่ยึดถือเป็นประเพณีนิยมและยากต่อการเปลี่ยนแปลง โครงการนี้นำเสนอวิถีทางความคิด ที่ย้อนแย้งต่อข้อปฏิบัติที่มีอยู่เดิม การทดลองและปฏิบัติใหม่เพื่อให้พ้นจากกรอบจำกัด หรือการสืบหาคำอธิบายเพิ่มเติม จากที่มีไม่เพียงพอในยุคสมัย เพื่อสร้างพื้นที่ของบทสนทนาอันหลากหลายระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้น ในอดีต ที่กำลังดำเนินอยู่ปัจจุบัน จนถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคต

BACC experimental project: นิทรรศการ Temporary Storage #01 ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639
www.bacc.or.th
www.facebook.com/baccpage
www.facebook.com/TemporaryStorage
temporary-storage.tumblr.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

หอศิลป์ฯ คืบหน้าเตรียมประกวดราคาก่อสร้างปลาย มิ.ย.นี้

กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--กทม. เมื่อวานนี้(16 มิ.ย.48) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างห...

องค์การสงเคราะห์ทหารศึก จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๓...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง