ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประธานหอการค้าอุดรฯชี้นักธุรกิจพร้อมรับอาเซียน ห่วงนศ.ต้องปรับตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๓:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผอ.ททท.ร่วมมองชาวอุดรได้ประโยชน์แน่ ชูวัฒนธรรมไทย เชื่อไม่มีใครเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ดีเท่าคนไทย

หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์และหนังสือพิมพ์เสียงอีสานโพสต์ จัดเวทีสาธารณะเรื่อง เรื่อง "เปิดประตูอาเซียน ชาวอุดรธานีได้ประโยชน์อย่างไร" วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 324 คณะวิทยาการจัดการ

รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดงาน เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาอาเซียน ซึ่งจบไป 2 – 3 รุ่น แล้ว ซึ่งบัณฑิตชาวเวียดนามที่จบไปเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครอง มีงานทำและมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี”

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสาร เปิดเผยว่า การจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเวทีสาธารณะกว่า 50 คน การจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โครงการบ่มเพาะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม สสส. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

นายสวาท ธีระรัตนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “นักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมานานแล้ว แต่เดิมเรียกว่าการค้าชายแดน ซึ่งดำเนินธุรกิจกับลาว เวียดนามทั้ง ๆ ที่จังหวัดอุดรธานีไม่ได้อยู่ติดชายแดน สำหรับชาวอุดรธานีจะได้ประโยชน์จากการเปิดประตูสู่อาเซียนแน่ แต่นักศึกษาต้องมีการปรับตัวในด้านความสามารถเฉพาะตัวที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาสายอาชีพจะมีความต้องการจากตลาดแรงงานมาก จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จะเห็นได้จากเริ่มมีนักธุรกิจมาลงทุนทำคอนโดมิเนียมกันมากขึ้น โมเดลของจังหวัดอุดรธานีน่าจะเป็นเมืองเดียวกันกับจังหวัดหนองคาย กล่าวคือการพัฒนาจะยึดโมเดลของกรุงเทพและปริมลฑล ซึ่งจะสามารถเชื่อมอุดรธานีและหนองคายเข้าด้วยกันได้ และในปี พ.ศ. 2557 จะเห็นบริษัทต่างชาติมาลงทุนในอุดรธานี 400 กว่าบริษัท สถาบันการศึกษาต้องเปิดสอนภาษาจีนซึ่งถือเป็นภาษาธุรกิจ”

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “การท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานียังมีศักยภาพ ไม่แพ้จังหวัดใด ๆ ในภูมิภาคนี้ การเปิดประตูสู่อาเซียนของการท่องเที่ยวอุดรธานี เริ่มตั้งแต่การมีโครงการ 3 เหลี่ยมมรดกโลกเชื่อมมรดกโลกระหว่างบ้านเชียง หลวงพระบาง ฮาลองเบ สำหรับนักศึกษาต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ชูความเป็นไทย วิถีไทยยังเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว อยากเห็นมัคคุเทศก์ไทยพูดได้หลายภาษา ควรฝึกตั้งแต่เด็ก ๆ ควรปลูกฝังให้มีความเข้าใจวัฒนธรรมของชุมชน ต้องหาจุดเด่นของอุดรธานี ดึงนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอุดรธานีให้มากขึ้น เช่นการทำโฮมสเตย์ ก็ต้องให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิต เช่นการไถนา ปลูกข้าวเป็นต้น”

นายสัติยพันธ์ คชมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับประเทศไทยนั้นยังต้องเร่งให้ทันกับเพื่อนบ้าน นักศึกษาจะต้องเร่งภาษาอังกฤษ หาความรู้เพิ่มเติม หางานพิเศษทำในระหว่างเรียน จะทำให้พัฒนาศักยภาพได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มเข้ามาในประเทศไทย เพราะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักศึกษาจะต้องตระหนัก และให้ความสำคัญกับการปรับตัว เพื่อโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักศึกษาเวียดนามที่มาเรียนในประเทศไทย พบว่าชาวเวียดนามนิยมใช้สินค้าไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศจีน สังเกตจากการมาเยี่ยมบุตรหลานจะซื้อของกลับไปยังประเทศของตนจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสของชาวอุดรธานีที่จะทำการค้าขายกับเวียดนามได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน”

สำหรับในกิจกรรมการสัมมนาในช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโท เพื่อเตรียมหัวข้อที่จะทำวิทยานิพนธ์ในโอกาสต่อไป ประกอบด้วยการสัมมนาเชิงอภิปราย ในหัวข้อ “นโยบายสาธารณสุขกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นายพงศธร คำบ่อเศร้า “TABLET เทคโนโลยีการเรียนรู้สู้ประชาคมอาเซียน” โดย นายอดิเทพ ไชยสิทธิ์ “UNINET กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน” โดยนายสมชาย แคล้วอาวุธ “การรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ” โดย นางอมรรัตน์ วงศ์โสภา และ “การขับเคลื่อนการศึกษาในโรงเรียน..สู่ประชาคมอาเซียน” โดย นางสมปอง สาชนะสุพิน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ ปภ. เขต ๑๔ อุดรธานี ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในอาคารสูง (ระดับ ๓)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๔ อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่...

คุณพระช่วยเปิดตำนานกองทัพอโยธยา เนรมิตฉากแผนที่เผยยุทธวิธีการรบโดย ดร.สุเนตร

รายการ “คุณพระช่วย” อังคารที่ 6 มี.ค.นี้ นำเสนอเรื่องราวความเกรียงไกรของกองทัพสยามประเทศที่ถือว่าเป็นกองทัพโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ กองทัพอโยธยา โดยมี คุณพระเชี่ยว ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สงคราม...

โกลบอล รีลีฟ เทคโนโลยีส์ ร่วมมือกับ เทเลนอร์ แซทเทิลไลท์ เซอร์วิสเซส เพื่อสนับสนุน อินเตอร์เนชันแนล เมดิคัล คอร์ปส

ออสโล, นอร์เวย์ และ ร็อควิลล์, รัฐแมรีแลนด์--(บิสิเนส ไวร์)--13 ม.ค. 2548 สองบริษัทร่วมกันจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลสำหรับการดำเนินงานด้านบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม, ความปลอดภัย และการฟื้นฟูบูรณะ; ซึ่งเป็นระบบที่ IMC ใช้กับภูมิภาคที่ได้รับผลกร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง