ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดโครงการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๔:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--พม.

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ดำเนินโครงการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๕

เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนทักษะ ความรู้และประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ในประเด็นการสืบค้นข้อเท็จจริง การวิเคราะห์วินิจฉัย เพื่อนำไปสู่การประเมินเด็กและครอบครัว และการให้บริการแก่เด็กและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดับความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการทำงานบำบัดฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสมัชชาสหวิชาชีพครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นเวทีของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวในสาขาต่างๆได้แลกเปลี่ยนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและครอบครัว อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านเด็ก เช่น การสืบค้นข้อเท็จจริง การวิเคราะห์วินิจฉัย และการประเมินเด็กและครอบครัว เพื่อให้นำไปสู่การให้บริการที่ตรงตามความสอดคล้องของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนและเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านเด็ก อีกทั้งนำผลของการสัมมนามาเผยแพร่ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก และครอบครัวอีกด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหวิชาชีพนั้น ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว ได้แก่ สาขาการแพทย์ สาขาสังคมสงเคราะห์ สาขาจิตวิทยา สาขากฎหมาย และทางการศึกษา รวมถึงองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กและครอบครัว และเครือข่ายชุมชน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน จากหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด สถานดูแลเด็ก สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ศูนย์ประชาบดี แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการสาธารณสุข บุคลากรสายกฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัว ตำรวจ บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. /สังกัด อบจ./สังกัด กทม./สังกัด สพท.

ตลอดจนบุคลากรจากกระทรวง ทบวง กรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคมสังกัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ บุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก คณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาทีมสหวิชาชีพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว

โดยรูปแบบของการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพ นั้น ประกอบด้วย

๑. เวที Symposium : โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอบทเรียน งานวิชาการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเด็กและครอบครัว ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง โรงเรียนบำบัด ชุมชนบำบัด, การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก, การแก้ปัญหาเรื่องเพศในเด็กวัยรุ่น, มาตรฐาน ขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก, การสร้างวินัยเชิงบวกกับเด็ก และการสร้างเครือข่ายแม่ทางออกสำหรับชุมชน

๒. เวทีเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา : ผู้ประกอบวิชาชีพจากจังหวัด นำเสนอบทเรียนการทำงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว และผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน โดยชี้ให้เห็นในประเด็นการสืบค้นข้อเท็จจริง และ การประเมินเด็กและครอบครัว

๓. การประชุมห้องย่อย โดยผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ นำเสนอบทเรียน งานวิชาการใหม่ๆจากการทำงานด้านเด็ก และครอบครัวในประเด็นต่างๆ อาทิ การบำบัดเด็กด้วยวิธีการดูแลเด็กในชีวิตประจำวัน ,การใช้ชีวิตร่วมกันของครอบครัว การบำบัดฟื้นฟูโดยใช้จิตบำบัดแนว Satir พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กกับการบังคับใช้กฎหมาย บทบาทครอบครัวในการป้องกันและส่งเสริมพัฒนาเด็ก, การจัดการศึกษาสำหรับเด็กในสภาวการณ์ต่างๆ เพศและวัยรุ่น เป็นต้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘"

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง - เพดานโหว่แต่กำเนิด ในโครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘" เพื่อขจัดปัญหาปมด้...

โครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง