ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดวาดภาพ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--โอเค แมส

กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาดในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” เปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์ สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามความมุ่งหวังอย่างยั่งยืนผ่านจินตนาการทางศิลปะการวาดภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาของชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจะสร้างบ้านเมืองที่เป็นอยู่ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจำเป็นต้องได้รับทราบแนวคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์ จากผู้ที่อยู่ร่วมกันในประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งกิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อ อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ที่ตัวเองคิดและต้องการอยากให้เป็น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเชื่อมต่อไปยังรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทาง กำหนดทิศทางและนโยบายในการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศไทยในประเทศได้

การประกวดวาดภาพในครั้งนี้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลประกอบด้วย
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
 • กำหนดส่งผลงานในขนาด A3 หรือ 11.7 x 16.5 นิ้ว
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลประกอบด้วย
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • กำหนดส่งผลงานในขนาด A3 หรือ 11.7 x 16.5 นิ้ว
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลประกอบด้วย
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท
 • กำหนดส่งผลงานในขนาด A3 หรือ 11.7 x 16.5 นิ้ว ถึง ขนาด A2 หรือ 16.5 x 23.4 นิ้ว
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช. รางวัลประกอบด้วย
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
 • กำหนดส่งผลงานในขนาด A2 หรือ 16.5 x 23.4 นิ้ว
5. ระดับอุดมศึกษา (ปวส. และ ปริญญาตรี) รางวัลประกอบด้วย
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 45,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 35,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
 • กำหนดส่งผลงานในขนาด A2 หรือ 16.5 x 23.4 นิ้ว ขึ้นไป
ซึ่งรวมเงินรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้เป็นมูลค่า 522,000 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 1,000 ภาพ ก็ขอฝากไปยังเยาวชนไทยทุกระดับให้มาร่วมแสดงความต้องการในสิ่งที่อยากเห็น เพื่อชี้นำอนาคตประเทศไทยผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสิ่งที่เยาวชนคิดฝันอยากจะให้เป็นทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแปลงเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง เป็นทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคและความยากลำบากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในด้านต่างๆ ได้”

นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ สามารถส่งผลงานที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ลงบนกระดาษ ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้วาดภาพ ซึ่งอาจจะเป็น ดินสอสี สีน้ำ สีเทียน สีโปสเตอร์ พื้นภาพจะต้องเป็นกระดาษ 80 ปอนด์ ขึ้นไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป ตามขนาดที่กำหนด พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ระดับชั้น สถาบันการศึกษา ชื่อภาพ แนวความคิด เทคนิค ขนาด ที่ด้านหลังภาพ เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวด และไม่ลอกเลียนแบบผู้ใด มาที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 14 กันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 หรือ เว็บไซต์ www.moe.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ประกวดวาดภาพ

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในงานแถลงข่าวการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์ สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน...

ภาพข่าว: อนาคตประเทศไทย

กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถา ในการสัมมนาวิชาการ "อนาคตประเทศไทยในมือ...ทักษิณ 2" ว่าอนาคตประเทศไทยจาก นี้ไม่ได้อยู่ในมือนายกรัฐมนตรี แต่อ...

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง