ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันคุ้มครองเงินฝากเข้มบริหารความเสี่ยงรอบด้าน ทบทวนแผนการคุ้มครองเงินฝากอย่างเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สคฝ.

สถาบันคุ้มครองเงินฝากเข้มบริหารความเสี่ยงรอบด้าน – ทบทวนแผนการคุ้มครองเงินฝากตามกรอบนโยบายคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด มุ่งตอบสนองทุกสถานการณ์อย่างเหมาะสมและทันเวลา

นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่าตามแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงที่ต้องพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการปัจจุบันของ สคฝ.จึงยึดเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” เป็นหัวใจสำคัญ โดยจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เสมอ รวมทั้งการจัดทำแผนจำลองสถานการณ์วิกฤติต่างๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถาบันฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์และการดำเนินกลยุทธ์การคุ้มครองเงินฝากได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลที่สถาบันประกันเงินฝากทั่วโลกต้องให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมรองรับ โดยได้มีการจัดทำกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ อาทิ กรอบนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองเงินฝาก และกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

สำหรับกรอบนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น ล่าสุด สคฝ.ได้มีการนำแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ( Business Continuity : BCP) มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเหตุการณ์ฉุกเฉิน จึงเตรียมจัดทำคู่มือจำลองอุบัติภัยต่างๆที่ไม่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพื่อทดสอบระบบ ขั้นตอนการทำงาน วิธีการ และระบบคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีการสำรองข้อมูลเพื่อให้สามารถกอบกู้ทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรดำเนินต่อเนื่องได้โดยเร็วและเป็นระบบตามระยะเวลาที่กำหนดภายหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคฝ. โดยได้มีผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายเข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระบัญชี ระบบวิเคราะห์สถาบันการเงินและจ่ายคืนผู้ฝาก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารเงินกองทุน

ส่วนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ปัจจุบัน สคฝ.ได้ผ่านการประเมิน “การรับรองมาตรฐานในการจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลองค์กรในระดับสากลหรือ ISO/IEC 27100:2005” ที่แสดงถึงการที่องค์กรได้มีการควบคุมและป้องกันความปลอดภัยทางสารสนเทศต่างๆ อย่างเหมาะสมและพอเพียง ซึ่งจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) รักษาไว้ซึ่งความลับ(Confidentiality) และมีความพร้อมใช้งาน ( Availability) ซึ่งปัจจุบันประเด็นเรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศนี้กำลังเป็นมาตรฐานโลกที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ

และที่สำคัญตามที่ สคฝ.มีพันธะกิจหลักในการการจ่ายคืนผู้ฝาก การชำระบัญชี และการบริหารเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากให้มีประสิทธิภาพนั้น สถาบันจึงมีกรอบการบริหารความเสี่ยงในการคุ้มครองเงินฝากและด้านสภาพคล่องโดยมุ่งเน้นให้มีกรอบการดำเนินการตั้งแต่การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเงินฝาก การประเมินหรือวัดค่าความเสี่ยงจากการคุ้มครองเงินฝาก หรือมีการประเมินค่าความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งรวมถึงการระดมทุนและฐานะสภาพคล่องในการจ่ายคืนผู้ฝาก การมีระบบการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการติดตามและการรายงานความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

อนึ่ง สคฝ.ยังได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการลงทุนและงานด้านอื่นๆ ทั้งในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบต่างๆ และเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงินว่า สคฝ.มีการดำเนินงานอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ฝากเงิน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เติมมูลค่าเพิ่มทางสมอง พี่น้องสื่อมวลชน

นายกฤษฎา อุทยานิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ... และผลกระทบต่อผู้ฝากเงินและสถาบันการเงิน” ให้แก่สื่อมวลชนตามโครงการเติมมูลค่าเพิ่มทางสมอง พี...

ภาพข่าว: บีเอเอสเอฟ สนับสนุนโครงการบริหารความเสี่ยงในนิคมฯ บางปู

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--บีวัน คอมมูนิเคชั่นส์ คุณประชา จิวะพรทิพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับนายอุทัย จันทิมา (ขวาสุด) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสำนัก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง