กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “ พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 26, 2012 10:56
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงาน “ พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จประทานถ้วยรางวัลใน “พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงฯ และนายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมนำชมการแสดงผลงานเครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ และผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ผ่านเข้ารอบในปี ๒๕๕๔ นี้ จำนวน ๒๕๓ ผลงาน จาก ผลงานที่มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑,๕๖๙ผลงาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นล้วนมีความสวยงาม สร้างสรรค์ โดดเด่น และสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมผลงาน พร้อมการสาธิตประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้จากเหล่านางแบบชื่อดั่ง อาทิ ลูกหมี รัศมี, ออร์แกน ราศรี, แก้ม กวินตรา , กวาง ฟ้ารุ่ง ฯลฯ ณ โซนอีเดน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิร์ด วันก่อน…

สำหรับโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติ ๖ จังหวัดภาคกลาง” ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรี โดยนักเรียนในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติดังกล่าว ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ทรงชื่นชมและดำริว่าควรดำเนินการขยายผล เพื่อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อันเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยการดำเนินการจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศในแต่ละปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จประทานถ้วยรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดในรอบสุดท้ายเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้การจัดงานพิธีประทานถ้วยรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ดำเนินการได้อย่างสมพระเกียรติ ครบถ้วน และสวยงามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในการดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๕ จังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ และกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการประกวดใน ๒ ระดับ คือ

  • ระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๗๖ จังหวัด
  • ระดับประเทศ

โดยแบ่งประเภทการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑.ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มเป้าหมาย คือ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวช.)
๑.๓ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) และอุดมศึกษา
๑.๔ ระดับประชาชนทั่วไป

๒.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เปิดรับผลงานทั่วไปทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๓. ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ เปิดรับผลงานทั่วไปทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยมีรางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท ในรอบระดับประเทศ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล
ผลการประกวดผู้ชนะเลิศการประกวดในแต่ละประเภท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
ชื่อผลงาน : สารพัดเครื่องนวดจากเศษวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)

ชื่อผลงาน : โซฟาจากวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา

ชื่อผลงาน : STRAW DESIGN
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประชาชนทั่วไป
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ชื่อผลงาน : Byzantine Reginae
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ชื่อผลงาน : กระเป๋าจากฝาขวด
จังหวัดปัตตานี

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการฯครั้งนี้ คือนอกจากเยาวชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปพัฒนาดัดแปลงให้ทันสมัย และเกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดแล้วยังเกิดจิตสำนึก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และการร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ลดลง และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชนต่อไป


Latest Press Release

กรมสรรพากร แถลงข่าวโครงการ RD Camp Season 7 คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ

กรมสรรพากร จัดกิจกรรม RD CAMP “คิดดีได้ภาษีสร้างชาติ “ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษีและความภาคภูมิใจในการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องให้แก่นิสิต นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี...

เปิดใจ จักรินทร์ ศิรินนท์ธนเวช แชมป์โกคาร์ทเยาวชนระดับโลก กับเคล็ดลับก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากล

หากจะกล่าวถึงกีฬาเกี่ยวกับความเร็วหรือมอเตอร์สปอร์ต คงมีไม่กี่ชนิดที่ได้รับความนิยมและใครต่อใครหลายคนต่างหลงใหล โดยเฉพาะ “กีฬาโกคาร์ท” แต่ด้วยความเร็วแรง “โกคาร์ท”อาจกลายเป็นกีฬาที่น่ากลัวสำหรับใครบางคน ซึ่งต่างจากหนุ่มน้อยคนนี้...

ข่าวซุบซิบ: หัวเรือใหญ่ริชี่เพลซ 2002เผยเคล็ดลับ 3 ไม่

?? แม้จะเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่ ดร.อาภา อรรถบูรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (RICHY) กลับทำตัวติดดินมากเลยคร้าาา สัปดาห์ก่อนไปโรดโชว์เชียงใหม่ หลังเสร็จงาน...

เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย)ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันช่วยเหลือสังคม และสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับการ "ให้" เพื่อนมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 12.00...

รอรีย์ แมคอิลรอย นักกอล์ฟไนกี้ คว้าแชมป์ The Open Championship ครองถ้วย Claret Jug ได้สำเร็จ

-รอรีย์ แมคอิลรอย คว้าชัยชนะใน ดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ด้วยชุดไม้กอล์ฟครบเช็ต 14 ไม้ พร้อมลูกกอล์ฟ RZN Black รอรีย์ แมคอิลรอย นักกอล์ฟไนกี้ แสดงฝีมือยอดเยี่ยมจนสามารถคว้าชัยชนะในรายการ ดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ชิงถ้วย Claret Jug มาครองได้อย่างงดงาม...

Related Topics