กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “ พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 26, 2012 10:56
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงาน “ พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จประทานถ้วยรางวัลใน “พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงฯ และนายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมนำชมการแสดงผลงานเครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ และผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ผ่านเข้ารอบในปี ๒๕๕๔ นี้ จำนวน ๒๕๓ ผลงาน จาก ผลงานที่มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑,๕๖๙ผลงาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นล้วนมีความสวยงาม สร้างสรรค์ โดดเด่น และสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมผลงาน พร้อมการสาธิตประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้จากเหล่านางแบบชื่อดั่ง อาทิ ลูกหมี รัศมี, ออร์แกน ราศรี, แก้ม กวินตรา , กวาง ฟ้ารุ่ง ฯลฯ ณ โซนอีเดน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิร์ด วันก่อน…

สำหรับโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติ ๖ จังหวัดภาคกลาง” ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรี โดยนักเรียนในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติดังกล่าว ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ทรงชื่นชมและดำริว่าควรดำเนินการขยายผล เพื่อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อันเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยการดำเนินการจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศในแต่ละปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จประทานถ้วยรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดในรอบสุดท้ายเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้การจัดงานพิธีประทานถ้วยรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ดำเนินการได้อย่างสมพระเกียรติ ครบถ้วน และสวยงามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในการดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๕ จังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ และกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการประกวดใน ๒ ระดับ คือ

  • ระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๗๖ จังหวัด
  • ระดับประเทศ

โดยแบ่งประเภทการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑.ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มเป้าหมาย คือ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวช.)
๑.๓ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) และอุดมศึกษา
๑.๔ ระดับประชาชนทั่วไป

๒.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เปิดรับผลงานทั่วไปทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๓. ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ เปิดรับผลงานทั่วไปทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยมีรางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท ในรอบระดับประเทศ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล
ผลการประกวดผู้ชนะเลิศการประกวดในแต่ละประเภท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
ชื่อผลงาน : สารพัดเครื่องนวดจากเศษวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)

ชื่อผลงาน : โซฟาจากวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา

ชื่อผลงาน : STRAW DESIGN
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประชาชนทั่วไป
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ชื่อผลงาน : Byzantine Reginae
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ชื่อผลงาน : กระเป๋าจากฝาขวด
จังหวัดปัตตานี

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการฯครั้งนี้ คือนอกจากเยาวชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปพัฒนาดัดแปลงให้ทันสมัย และเกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดแล้วยังเกิดจิตสำนึก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และการร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ลดลง และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชนต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: เฌอร่า ถวายกุฏิสงฆ์ไฟเบอร์ซีเมนต์หลังแรกในไทย

นายองอาจ เตชะมหพันธ์ (ที่ห้าจากขวา) กรรมการ กลุ่มมหพันธ์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ตรา “เฌอร่า” และกระเบื้องหลังคาตรา “ห้าห่วง” นำทีมพนักงาน ร่วม “โครงการ เฌอร่า ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา”...

ESPRIT Mommy, I Love You Photo Contest

ESPRIT ต้อนรับเทศกาลวันแม่ เชิญชวนลูกค้าร่วมกิจกรรม Mommy, I Love You Photo Contest กติการ่วมสนุกง่ายๆ เพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับโลโก้เอสปรีได้ที่ร้าน ESPRIT Freestanding ทั้ง 24 สาขา แล้วทำการโพสมายัง ESPRIT Fackbook Fanpage โดยพิมพ์ข้อความบอกรักแม่สั้นๆ...

บอกรักคุณแม่ในแบบ 360 องศา ณ ซูม สกายบาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์

ซูม สกายบาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ (ZOOM Sky Bar and Restaurant) ณ อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ ชวนคุณพาคุณแม่มาสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีกลิ่นไอฝรั่งเศสร่วมสมัย ท่ามกลางทัศนียภาพของเมืองหลวงอันงดงามจากชั้น 40 ในแบบ 360 องศา ด้วยเมนูรสเลิศ 4 คอร์ส...

ข่าวซุบซิบ: ออฟฟิศใหม่ สวยหรู

ดร. อรวรรณ โฮลิสติก แอนตี้เอจจิ้ง อินสติติวท์ สถาบันการแพทย์ด้านความงามและสุขภาพโฮลิสติก ระดับเวิลด์คลาส ประสบการณ์กว่า 26 ปี เปิดให้บริการทำเลใหม่ ใจกลางเมือง ริมถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 30 และ 30/1 เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์...

ส่งความรักถึงคุณแม่

ส่งความรักความอบอุ่นแด่คุณแม่ผู้มอบความรักที่ยิ่งใหญ่แก่เราเสมอมา ด้วยเมนูแสนอร่อยพิเศษมากมายจากห้องอาหารต่างๆ ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ วันที่ 9-12 สิงหาคมนี้ ห้องอาหารไทย เบญจรงค์ ห้องอาหารแฮมิลตันส์ สเต็กเฮ้าส์ และห้องอาหารเวียดนาม เธียนดอง...

Related Topics