กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “ พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 26, 2012 10:56
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงาน “ พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จประทานถ้วยรางวัลใน “พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงฯ และนายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมนำชมการแสดงผลงานเครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ และผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ผ่านเข้ารอบในปี ๒๕๕๔ นี้ จำนวน ๒๕๓ ผลงาน จาก ผลงานที่มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑,๕๖๙ผลงาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นล้วนมีความสวยงาม สร้างสรรค์ โดดเด่น และสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมผลงาน พร้อมการสาธิตประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้จากเหล่านางแบบชื่อดั่ง อาทิ ลูกหมี รัศมี, ออร์แกน ราศรี, แก้ม กวินตรา , กวาง ฟ้ารุ่ง ฯลฯ ณ โซนอีเดน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิร์ด วันก่อน…

สำหรับโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติ ๖ จังหวัดภาคกลาง” ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรี โดยนักเรียนในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติดังกล่าว ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ทรงชื่นชมและดำริว่าควรดำเนินการขยายผล เพื่อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อันเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยการดำเนินการจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศในแต่ละปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จประทานถ้วยรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดในรอบสุดท้ายเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้การจัดงานพิธีประทานถ้วยรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ ดำเนินการได้อย่างสมพระเกียรติ ครบถ้วน และสวยงามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในการดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๕ จังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ และกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการประกวดใน ๒ ระดับ คือ

  • ระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๗๖ จังหวัด
  • ระดับประเทศ

โดยแบ่งประเภทการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑.ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มเป้าหมาย คือ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวช.)
๑.๓ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) และอุดมศึกษา
๑.๔ ระดับประชาชนทั่วไป

๒.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เปิดรับผลงานทั่วไปทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๓. ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ เปิดรับผลงานทั่วไปทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยมีรางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท ในรอบระดับประเทศ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล
ผลการประกวดผู้ชนะเลิศการประกวดในแต่ละประเภท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
ชื่อผลงาน : สารพัดเครื่องนวดจากเศษวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)

ชื่อผลงาน : โซฟาจากวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา

ชื่อผลงาน : STRAW DESIGN
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประชาชนทั่วไป
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ชื่อผลงาน : Byzantine Reginae
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ชื่อผลงาน : กระเป๋าจากฝาขวด
จังหวัดปัตตานี

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการฯครั้งนี้ คือนอกจากเยาวชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปพัฒนาดัดแปลงให้ทันสมัย และเกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดแล้วยังเกิดจิตสำนึก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และการร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ลดลง และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชนต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ไทยจัดงาน VICTAM ASIA 2014 สุดยอดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ส่งออกอาหารสัตว์ไทย พร้อมด้วย มร.อังเดร อูสเธอะเฝลด์ ประธานมูลนิธิวิคเทม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน VICTAM ASIA 2014 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง...

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ภายใต้สโลแกน “เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”...

มรภ.สงขลา เฮ สดร. ยันหอดูดาวภูมิภาคเสร็จปี 58

มรภ.สงขลา ปลื้ม สดร. ตอกเสาเข็มหอดูดาวภูมิภาค จ.สงขลา ปีนี้ คาดแล้วเสร็จปลายปี 58 ตั้งเป้าศูนย์กลางดาราศาสตร์ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านอาเซียน หวังพัฒนาเป็นหอสังเกตดวงจันทร์ เพื่อประโยชน์ทางศาสนกิจของศาสนาอิสลาม รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม...

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดงานรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) โดยนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์”...

ภาพข่าว: ทรูทัช รับโล่รางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ ประจำปี 2556 จัดโดยกรมส่งเสริมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2556" ให้แก่ บริษัท ทรู ทัช จำกัด โดย นางสุภาวดี ตระกูลบุญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด...

Related Topics