ภาพข่าว: งานแถลงข่าว ความปลอดภัยของภาชนะบรรจุยา โดยศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 22, 2011 16:39
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--ที.ไอ.เอส.

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนางานทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่จะนำภาชนะบรรจุยาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะและชนิดของยา และมีความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องความปลอดภัยของภาชนะแก้วบรรจุยา ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารหอสมุด ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และ ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว เป็นวิทยากรร่วมแถลงข่าวและแสดงตัวอย่างวิธีการทดสอบประเภทของภาชนะแก้วบรรจุยา และวิธีการทดสอบเพื่อหาร้อยละการส่งผ่านของแสงในภาชนะแก้วบรรจุยาชนิดต่างๆ

ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ กล่าวว่า “ จากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และเป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนางานวิเคราะห์ทดสอบและงานวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วสามารถให้บริการทดสอบรายการความปลอดภัยของภาชนะแก้วบรรจุยา ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตยาและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรเฉพาะด้านและเครื่องมือทันสมัย เพื่อวิเคราะห์ทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถจำแนกประเภทของภาชนะแก้วให้เหมาะสมกับยาแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันเชี่ยวชาญในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และได้เป็นสมาชิกขององค์กรด้านแก้วระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นสมาชิกของคณะทำงานด้านวิชาการ (TC 02) ที่ทำงานเกี่ยวกับการทดสอบด้านเคมีของแก้วโดยตรง และภายในประเทศศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยของภาชนะแก้วบรรจุยา ผู้ผลิตยาและผู้ผลิตขวดบรรจุมีหน้าที่ต้องส่งตรวจสอบภาชนะแก้วบรรจุยาก่อนนำออกจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้บริโภคควรมีความตระหนักต่อความปลอดภัยของภาชนะแก้วบรรจุยา โดยผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นสัญลักษณ์แสดงประเภทของภาชนะแก้ว ซึ่งขณะนี้มีเพียงแก้วประเภท I เท่านั้นที่สามารถเห็นสัญลักษณ์แสดงบนขวดได้ เนื่องจากแก้วประเภท I ใช้สำหรับบรรจุยาฉีดสำหรับมนุษย์เท่านั้น ในอนาคตผู้บริโภคอาจสังเกตเห็นสัญลักษณ์เพิ่มเติมที่ครอบคลุมภาชนะแก้วทุกประเภทต่อไปด้วย”

ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กล่าวถึง สถานภาพของหน่วยงานที่ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบภาชนะบรรจุยา ว่า หน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทดสอบภาชนะบรรจุยา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการทดสอบแต่ภาชนะพลาสติกบรรจุยา แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเปิดให้บริการทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาแก่หน่วยราชการและภาคเอกชน ส่วนองค์การเภสัชกรรมทดสอบเฉพาะ

ภาชนะบรรจุยาที่ใช้ในหน่วยงานตนเองเท่านั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยให้ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วดำเนินการให้บริการทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภากาชาดไทยกรมปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากจะให้บริการในรายการที่ครอบคลุมแล้ว ผลทดสอบยังได้รับความเชื่อถือเนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้วย

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กล่าวถึง ความสำคัญของการเลือกใช้ภาชนะบรรจุยาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับยาแต่ละชนิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตผู้บริโภค ภาชนะแก้วบรรจุยานั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผิวมีความทนทานต่อสารเคมีสูง ผิวไม่เปลี่ยนแปลงสภาพง่ายมีความเสถียรสูง การนำมาใช้บรรจุยาต้องวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทั้งทางกายภาพและสมบัติทางเคมี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยจริง ผู้ใช้หรือผู้ผลิตยาต้องรู้ประเภทของภาชนะแก้วเพื่อใช้บรรจุยาอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ เป็นการตรวจสอบมิติ ขนาด ความหนา น้ำหนัก ความจุหรือปริมาตร การส่องผ่านแสง สีของแก้ว ความทนทานต่อความดันภายใน ความแข็งแรง ทนทานต่อการขีดข่วน ด้านเคมีเป็นการทดสอบความทนทานต่อกรด ด่าง น้ำ และสารเคมี การวิเคราะห์ปริมาณของโลหะหนัก ที่เป็นโลหะหนักที่อาจถูกปล่อยจากผิวแก้วเมื่อสัมผัสกับสารละลาย หรือโลหะหนักในเนื้อแก้ว

การแบ่งประเภทของภาชนะแก้วบรรจุยา กำหนดตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ ประเภท I เป็นแก้วบอโรซิลิเกต มีความทนทานทางเคมีสูง ผิวมีความเป็นกลางมากที่สุด ใช้กับยาได้ทุกชนิดรวมทั้งที่เป็นด่างอ่อนๆ แต่เนื่องจากราคาแพง โดยทั่วไปจึงใช้ทำภาชนะแก้วบรรจุยาฉีด ประเภท II เป็นแก้วโซดาไลม์หรือแก้วโซดาไลม์ซิลิกาที่ผ่านกรรมวิธีดีอัลคาไลส์หรือกำจัดด่างที่ผิวแก้วบางส่วนออกอย่างเหมาะสม ใช้ทำภาชนะบรรจุยาฉีดที่มีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง โดยเฉพาะใช้ทำขวดน้ำเกลือ ประเภท III เป็นแก้วโซดาไลม์หรือแก้วโซดาไลม์ซิลิกาที่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน แต่ไม่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาฉีด ยกเว้นทดสอบแล้วมีความคงตัวเหมาะสม และ ประเภทNP เป็นแก้วโซดาไลม์หรือแก้วโซดาไลม์ซิลิกาที่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทานหรือยาที่ใช้ภายนอกเฉพาะที่ แต่ไม่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาฉีด อย่างไรก็ตาม ภาชนะแก้วบรรจุยา ประเภท I และ ประเภท II พบว่าไม่มีการผลิตภายในประเทศ จะต้องสั่งเป็นสินค้านำเข้าเท่านั้น ในอนาคตประเทศไทยสามารถพัฒนาแก้วภายในประเทศให้เป็นประเภท II ได้เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ


Latest Press Release

ภาพข่าว: เครดิตบูโรร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมีนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่...

Gossip News: เสี่ยจิงสั่งลุย!!! ประมูลงานรถเมล์ NGV

ประกาศๆ จ้าา ข่าวล่ามาแรงสุดนาทีนี้คงหนีไม่พ้นกรณีที่ คสช.ไฟเขียวเอกชนร่วมประมูลงานและเร่งรัดจัดซื้อรถเมล์ NGV จำนวน 3.5 พันคันของขสมก. ภายในปีงบประมาณ 2558 งานนี้ “เสี่ยจิง-สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน...

ภาพข่าว: ฟอร์ด มอบรถฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต ใหม่ รุ่นไทเทเนียม ให้แก่ผู้โชคดีจากการร่วมโหวตสุดยอดทีมฟุตบอลโปรดของคนไทย

คุณจินตนา จูตะเสน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย (ซ้าย) มอบรถฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต ใหม่ รุ่นไทเทเนียม มูลค่า 829,000 บาท ให้แก่ นายวีระ สายเสน ผู้โชคดีจากการร่วมโหวตสุดยอดทีมฟุตบอลโปรดของคนไทยและร่วมตอบคำถามชิงรางวัลในกิจกรรมพิเศษ Road to...

ภาพข่าว: เปิดใหม่!!

สิริพักตร์ เฮงรัศมี (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษาพิเศษ โครงการวนิลามูน (Vanilla Moon) ศูนย์การค้าปลีกสีสันความสุขใหม่ในรูปแบบ Creativity Mall แห่งแรกในไทย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ กัญญารัตน์ เกศสุวรรณพันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสที่...

ติ๊นา-ปู ไปรยา สวยเซี๊ยะ...รับทรัพย์!! ควงคู่เป็น พรีเซนเตอร์ ให้สถาบัน เพอร์เฟค สลิม

เรียกว่าเป็นปาร์ตี้เปิดตัว 2 พรีเซนเตอร์คนสวย ที่เรียกว่า ‘เพอร์เฟค’ สมชื่อสถาบัน เพราะนอกจาก 2 สาว ไอดอล “คริสติน่า อากีล่าร์” และ “ปู-ไปรยา สวนดอกไม้” จะแท็กทีมจูงมือกันออกมาเปิดตัวในฐานะ ‘พรีเซนเตอร์’...

Related Topics