ภาพข่าว: งานแถลงข่าว ความปลอดภัยของภาชนะบรรจุยา โดยศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 22, 2011 16:39
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--ที.ไอ.เอส.

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนางานทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่จะนำภาชนะบรรจุยาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะและชนิดของยา และมีความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องความปลอดภัยของภาชนะแก้วบรรจุยา ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารหอสมุด ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และ ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว เป็นวิทยากรร่วมแถลงข่าวและแสดงตัวอย่างวิธีการทดสอบประเภทของภาชนะแก้วบรรจุยา และวิธีการทดสอบเพื่อหาร้อยละการส่งผ่านของแสงในภาชนะแก้วบรรจุยาชนิดต่างๆ

ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ กล่าวว่า “ จากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และเป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนางานวิเคราะห์ทดสอบและงานวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วสามารถให้บริการทดสอบรายการความปลอดภัยของภาชนะแก้วบรรจุยา ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตยาและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรเฉพาะด้านและเครื่องมือทันสมัย เพื่อวิเคราะห์ทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถจำแนกประเภทของภาชนะแก้วให้เหมาะสมกับยาแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันเชี่ยวชาญในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และได้เป็นสมาชิกขององค์กรด้านแก้วระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นสมาชิกของคณะทำงานด้านวิชาการ (TC 02) ที่ทำงานเกี่ยวกับการทดสอบด้านเคมีของแก้วโดยตรง และภายในประเทศศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยของภาชนะแก้วบรรจุยา ผู้ผลิตยาและผู้ผลิตขวดบรรจุมีหน้าที่ต้องส่งตรวจสอบภาชนะแก้วบรรจุยาก่อนนำออกจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้บริโภคควรมีความตระหนักต่อความปลอดภัยของภาชนะแก้วบรรจุยา โดยผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นสัญลักษณ์แสดงประเภทของภาชนะแก้ว ซึ่งขณะนี้มีเพียงแก้วประเภท I เท่านั้นที่สามารถเห็นสัญลักษณ์แสดงบนขวดได้ เนื่องจากแก้วประเภท I ใช้สำหรับบรรจุยาฉีดสำหรับมนุษย์เท่านั้น ในอนาคตผู้บริโภคอาจสังเกตเห็นสัญลักษณ์เพิ่มเติมที่ครอบคลุมภาชนะแก้วทุกประเภทต่อไปด้วย”

ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กล่าวถึง สถานภาพของหน่วยงานที่ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบภาชนะบรรจุยา ว่า หน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทดสอบภาชนะบรรจุยา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการทดสอบแต่ภาชนะพลาสติกบรรจุยา แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเปิดให้บริการทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาแก่หน่วยราชการและภาคเอกชน ส่วนองค์การเภสัชกรรมทดสอบเฉพาะ

ภาชนะบรรจุยาที่ใช้ในหน่วยงานตนเองเท่านั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยให้ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วดำเนินการให้บริการทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภากาชาดไทยกรมปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากจะให้บริการในรายการที่ครอบคลุมแล้ว ผลทดสอบยังได้รับความเชื่อถือเนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้วย

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กล่าวถึง ความสำคัญของการเลือกใช้ภาชนะบรรจุยาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับยาแต่ละชนิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตผู้บริโภค ภาชนะแก้วบรรจุยานั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผิวมีความทนทานต่อสารเคมีสูง ผิวไม่เปลี่ยนแปลงสภาพง่ายมีความเสถียรสูง การนำมาใช้บรรจุยาต้องวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทั้งทางกายภาพและสมบัติทางเคมี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยจริง ผู้ใช้หรือผู้ผลิตยาต้องรู้ประเภทของภาชนะแก้วเพื่อใช้บรรจุยาอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ เป็นการตรวจสอบมิติ ขนาด ความหนา น้ำหนัก ความจุหรือปริมาตร การส่องผ่านแสง สีของแก้ว ความทนทานต่อความดันภายใน ความแข็งแรง ทนทานต่อการขีดข่วน ด้านเคมีเป็นการทดสอบความทนทานต่อกรด ด่าง น้ำ และสารเคมี การวิเคราะห์ปริมาณของโลหะหนัก ที่เป็นโลหะหนักที่อาจถูกปล่อยจากผิวแก้วเมื่อสัมผัสกับสารละลาย หรือโลหะหนักในเนื้อแก้ว

การแบ่งประเภทของภาชนะแก้วบรรจุยา กำหนดตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ ประเภท I เป็นแก้วบอโรซิลิเกต มีความทนทานทางเคมีสูง ผิวมีความเป็นกลางมากที่สุด ใช้กับยาได้ทุกชนิดรวมทั้งที่เป็นด่างอ่อนๆ แต่เนื่องจากราคาแพง โดยทั่วไปจึงใช้ทำภาชนะแก้วบรรจุยาฉีด ประเภท II เป็นแก้วโซดาไลม์หรือแก้วโซดาไลม์ซิลิกาที่ผ่านกรรมวิธีดีอัลคาไลส์หรือกำจัดด่างที่ผิวแก้วบางส่วนออกอย่างเหมาะสม ใช้ทำภาชนะบรรจุยาฉีดที่มีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง โดยเฉพาะใช้ทำขวดน้ำเกลือ ประเภท III เป็นแก้วโซดาไลม์หรือแก้วโซดาไลม์ซิลิกาที่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน แต่ไม่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาฉีด ยกเว้นทดสอบแล้วมีความคงตัวเหมาะสม และ ประเภทNP เป็นแก้วโซดาไลม์หรือแก้วโซดาไลม์ซิลิกาที่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทานหรือยาที่ใช้ภายนอกเฉพาะที่ แต่ไม่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาฉีด อย่างไรก็ตาม ภาชนะแก้วบรรจุยา ประเภท I และ ประเภท II พบว่าไม่มีการผลิตภายในประเทศ จะต้องสั่งเป็นสินค้านำเข้าเท่านั้น ในอนาคตประเทศไทยสามารถพัฒนาแก้วภายในประเทศให้เป็นประเภท II ได้เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ


Latest Press Release

ความในใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ : แนวทางสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความในใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ : แนวทางสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม...

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.) จัดงาน กาล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ ครบรอบ 80 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.) นายบุรินทร์ นาคเจริญ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบกาล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. – 23.00 น. ณ...

ข่าวซุบซิบ: ฟาร์อีสท์ ดีดีบี โชว์ไอเดียมันส์สุดซึ้ง เซอร์ไพรส์ สุหฤท สยามวาลา

นางชัยลดา ตันติเวชกุล (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 80 คน ร่วมขบวนแฟลชม็อบพร้อมโชว์สเต๊ปสุดมันส์ มอบเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับ นายสุหฤท สยามวาลา (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา)...

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน

การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศกว่า 1,000 ราย เพื่อส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่งเสริมด้านการตลาด สร้างโอกาสทางการค้าและขยาย ช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ภายในงานจะประกอบด้วย - สินค้าโอทอป -...

เซน เรสเตอร์รอง จัดกิจกรรม ส่งต่อ...สิ่งดีๆที่มีให้กัน พาเมมเบอร์และพนักงานไปอิ่มบุญอิ่มใจ ณ บ้านพักคนชราบางแค

นายจีระเดช วินไทย ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มแบรนด์เซน บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง กรุ๊ป จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับพนักงานและสมาชิกบัตรเซนกว่า 50 คน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเมนูดงบูริ ไปร่วมส่งต่อ...สิ่งดีๆที่มีให้กัน...

Related Topics