ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดโครงการ CSR-DIW Network ขับเคลื่อน โรงงานอุตสาหกรรม ร่วมพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๖:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--PR NETWORK

จากความสำเร็จของโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2551- 2554) เทียบชั้น ISO 26000: 2010 Social Responsibility (มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ) ที่จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรแล้วรวม 321 แห่ง

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงต่อยอดจัดทำ โครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Network 2554 ) เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่าย CSR-DIW Network ขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างรูปแบบความร่วมมือที่ใช้ศักยภาพของแต่ละองค์กรร่วมกัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ขยายผลความร่วมมือในระดับเครือข่าย และทำกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกที่เป็นรูปธรรมโดยใช้เวลา และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ในการดำเนินการขยายผลไปยังหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน ของตนต่อไป

สำหรับในปี 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดพิธีการมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รางวัล ได้แก่

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards สำหรับโรงงานที่ได้รับเกียรติบัตรและโล่ CSR-DIW ปี 2551-2553 มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีโรงงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 139 โรงงาน ซึ่งนำเสนอโครงการเพื่อสังคมได้อย่างหลากหลาย เช่น บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการอู่ต่อเรือที่เกาะช้าง ได้สานต่อโครงการโรงเรียนในฝัน 1 อำเภอ 1 โรงเรียน กับโรงเรียนวัดสลักเพชร ด้วยการฝึกอบรมให้นักเรียนผลิตสินค้าหัตถกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ และรับซื้อเป็นของที่ระลึกแจกลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จัก และได้รับรางวัลเหรียญเงินการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

รางวัล CSR-DIW in Supply Chain Awards ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่มีความพร้อม และสามารถเชิญชวนองค์กรในห่วงโซ่อุปทานหรือคู่ค้าอย่างน้อย 2 ราย (องค์กรคู่ค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW) ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักสูตรที่กำหนด ได้แก่ โรงงานมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น โรงงานผลิตน้ำตาล ได้ทำโครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ย จากกากหม้อกรอง ซึ่งเป็น By Product จากการผลิตน้ำตาล ให้กับเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบอ้อยป้อนโรงงาน โดยการเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และร่วมพัฒนาปุ๋ยจากกากหม้อกรอง ผลที่ได้รับคือนอกจากทางโรงงานจะได้อ้อยที่ปราศจากปุ๋ยเคมีแล้ว ปุ๋ยที่ได้จากกากหม้อกรองยังทำให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่มากขึ้นอีกด้วย เป็นการนำของเหลือใช้ของโรงงานมาต่อยอดเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของตนด้วย ซึ่งในปีนี้มีโรงงานที่ได้รับรางวัลในฐานะการเป็นพี่เลี้ยงจำนวน 11 แห่ง และองค์กรคู่ค้าจำนวน 22 แห่ง

รางวัลสุดท้าย รางวัล CSR-DIW Network Awards บริษัทที่เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW ที่ร่วมมือกันจัดทำแผนงาน / โครงการด้านการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ศักยภาพของบริษัทสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน อาทิ บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และบริษัท ซีอาร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร ร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาร่วมกับชุมชน “รีดง่ายๆ รายได้เพิ่ม เพื่อชุมชนคนทำสวนยางฮิ” กับชาวบ้านตำบลหนองละลอก 11 หมู่บ้าน อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเริ่มจากกิจกรรม การสานเสวนา นำวัสดุเหลือใช้มาทำเครืองรีดยางให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และจัดค่ายฝึกอาชีพพัฒนาทักษะความรู้ในการผลิตเครื่องรีดยางแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระหว่างดำเนินการยังก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท นักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่ายและเกษตรกรในชุมชนตลอดจนเพิ่มรายได้และเกิดการรวมกลุ่มยางพาราอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมาย 1เครื่อง 1 ตำบล เป็นต้น โดยในปีนี้มีโรงงานที่ได้รับรางวัลนี้จำนวน 34 โรงงาน

โรงงานที่ได้รับรางวัล สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน บุคคล และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง นับเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินการนี้ ทำให้เกิดแผนงานร่วมกับชุมชน กว่า 300 แผนงาน ตามกรอบแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะทำให้สถานประกอบการกับชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมกับส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางสากล Global Reporting Initiative (GRI) ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เกิดรูปแบบการทำประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกขนาดองค์กร ประเภทธุรกิจ หรือแม้แต่ระยะทางใกล้ไกลในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ชุมชน นอกจากนั้นยังสามารถคำนวนผลตอบแทนการลงทุนด้านสังคม (Social return on investment : SROI) ได้ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้หมายถึง ประเทศไทยได้เกิดเครือข่าย CSR ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งพร้อมจะเดินไปสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” นายอาทิตย์ กล่าวปิดท้าย

ผู้สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชน CSR ผ่าน Social Network ได้ที่ เว็ปไซด์ www.csrdiwnetwork.com และทาง Facebook/csrdiwnetwork หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โทร. 0-2617-1727 ต่อ 811-815


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไฮเดลเบิร์กเผยแพร่รายงาน Sustainability Report 2005

ไฮเดลเบิร์ก, เยอรมนี--(บิสิเนส ไวร์)--9 ส.ค. 2548 กราฟแสดงผลการดำเนินงานตลอด 10 ปีของบริษัท ในด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีให้ดูทางอินเทอร์เน็ตแล้ว Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) (FWB:HDD) เผยแพร่รายงานการพัฒนาเพื่อความ...

ภาพข่าว: คาโอฯ เปิดโรงงานใหม่หนุนการส่งออก

กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) มร. ทาคูยา โกโต้ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายภาพร่วมกับนายวีระชาติ บุนนาค (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีเปิดโรงงานใหม่ของบริษัท คาโอฯ ณ นิคมอุ...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง