ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรีและการทำงานของรัฐบาลตั้งแต่รับตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๐๘:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--นิด้าโพลล์

ประชาชนประเมิน คุณสมบัติ และการทำงาน ยิ่งลักษณ์ ปานกลาง ระบุ “ทักษิณ” เบื้องหลังสำคัญตำแหน่งนายกฯ

ประชาชนทั่วประเทศ ประเมินนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ด้านต่างๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ความฉลาด กล้าตัดสินใจ ความเป็นผู้นำ และความเหมาะสมในตำแหน่ง ปานกลาง โดยให้คะแนนระหว่าง 6.5 ถึง 7.2 เต็ม 10 ส่วนบุคลิกภาพ “ยกนิ้ว” ด้วยคะแนน 7.94 เชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและบทบาทเบื้องหลังการทำงานของนายกฯ มากที่สุด รองลงมาเป็น ร.ต.อ. เฉลิม และแกนนำคนเสื้อแดงตามลำดับ ซึ่งโดยภาพรวมการทำงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ประชาชน 45.58% พึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนที่ “พอใจค่อนข้างมากถึงมาก” มากกว่า “พึงพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อย” ไม่เกิน 5%

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรีและการทำงานของรัฐบาลตั้งแต่รับตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ จำนวน 1,290 หน่วยตัวอย่าง โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกินร้อยละ 3.76 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

1. การให้คะแนนคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในด้านต่างๆต่อไปนี้ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีในด้านต่างๆ               ค่าเฉลี่ย   S.E.
1.1 ด้านวิสัยทัศน์                             6.99     0.06
1.2 ด้านความฉลาด ไหวพริบ ความสามารถ         7.04     0.06
1.3 ด้านการกล้าตัดสินใจ ความเป็นตัวของตัวเอง     6.52     0.07
1.4 ด้านบุคลิกภาพ                             7.94     0.06
1.5 ด้านภาวะความเป็นผู้นำ                     6.92     0.07
1.6 ภาพลักษณ์ความเหมาะสมในการเป็นนายกรัฐมนตรี   7.18     0.07

2. บุคคลที่มีอิทธิพลและบทบาทสำคัญต่อการทำงานและการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์

บุคคลที่มีอิทธิพล/บทบาทสำคัญต่อการทำงานและการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี   ระดับของอิทธิพล/บทบาทสำคัญ

น้อยที่สุด                   ค่อนข้างน้อย   ปานกลาง   ค่อนข้างมาก   มากที่สุด   ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

2.1 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                                           2.64                     4.57       22.87     27.21       34.34   8.37
2.2 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง                                           3.26                     9.77       37.83     29.15       11.24   8.76
2.3 แกนนำคนเสื้อแดง (น.ป.ช)                                       8.06                     14.88       34.73     19.84       10.78   11.71
2.4 คนเสื้อแดง (น.ป.ช)                                           10.31                   19.77       33.64     16.36       8.22     11.71
2.5 ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เสื้อแดง (น.ป.ช)                             12.48                   19.92       36.51     14.03       5.43     11.63
2.6 รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ                                           8.99                     12.40       41.01     18.91       5.89     12.79

3. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

ระดับความพึงพอใจ   น้อยที่สุด   ค่อนข้างน้อย   ปานกลาง   ค่อนข้างมาก   มากที่สุด   ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

ร้อยละ           6.67     15.19       45.58     18.76       7.83     5.97

บทวิเคราะห์ โดย : รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประธานที่ประชุมสภาอาจารย์แห่ง ประเทศไทย (ปอมท.)

“ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรีและการทำงานของรัฐบาล” จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง“ภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรีและการทำงานของรัฐบาลเป็นที่น่าสังเกตว่า คุณสมบัติเด่นของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของประชาชนมากที่สุดคือ ด้านบุคลิกภาพ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 7.94 เต็ม 10 คะแนน อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของนายกฯ ผู้นี้ที่ประชาชนให้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านการกล้าตัดสินใจ ความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจข้อถัดมา ในประเด็นบุคคลที่มีอิทธิพลและบทบาทสำคัญต่อการทำงานหรือการบริหารงานของ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ โดยผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชน เชื่อว่า พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อนายกรัฐมนตรีมากที่สุด จึงน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าตัดสินใจในประเด็นปัญหาที่สำคัญหลายเรื่อง ทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 61.55 เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและบทบาทสำคัญต่อการทำงานหรือการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี "ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด"

แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเห็นว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง แกนนำเสื้อแดง (น.ป.ช) คนเสื้อแดง (น.ป.ช) รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เสื้อแดง ต่างมีอิทธิพลและบทบาทสำคัญต่อการทำงานหรือการบริหารประเทศของนายกฯยิ่งลักษณ์ แต่ก็เป็นเพียงระดับ "ปานกลาง" เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ถือเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศทราบดีว่า การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร

ในความเป็นจริง เป็นที่น่าสังเกตว่า นับจากวันสิ้นสุดการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาคือ วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 8-9 กันยายน 2554 ที่มีการสำรวจความคิดเห็น แม้ว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มต้นทำงานบริหารประเทศอย่างเป็นทางการได้เพียงประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น แต่รัฐบาลก็เร่งดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายอย่างทันทีไปแล้วหลายเรื่อง เช่น การดำเนินมาตรการช่วยปัญหาน้ำท่วมใน 40 กว่าจังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลาง การดำเนินมาตรการแก้ปัญหาค่าครองชีพ โดยการปรับลดราคาน้ำมัน การเตรียมการเรื่องการจำนำข้าวเปลือก การเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อปรับลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และบัตรเครดิตเกษตรกร บัตรเครดิตน้ำมัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนข้าราชการระดับสูงเพื่อสนองรับต่อการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเริ่มต้นอย่างครึกโครมคือ การหาตำแหน่งใหม่ให้ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. เพื่อหลีกทางให้ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เข้ามาเป็น ผบ.ตร.แห่งชาติแทน กระทั่งส่งผลกระทบถึง นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ ต้องถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ แต่ถึงกระนั้น ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 45.58 มีความพึงพอใจต่อการทำงานในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาของรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ เพียงระดับ "ปานกลาง" เท่านั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันว่า ประชาชนจะประเมินการทำงานในช่วงต่อไปของนายกฯยิ่งลักษณ์ และรัฐบาลชุดนี้ ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

รายละเอียดรายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์ download ได้จาก http://nidapoll.nida.ac.th

หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ สำนักงานศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”

โทร. 02 727 3308 โทรสาร 02 727 3316 Email: nida_poll@nida.ac.th www.twitter.com/nidapoll และ www.facebook.com/nidapoll

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"ริชมอนเด้" ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ลีโอ เบอร์เนทท์ ส่ง " Golden Knight " สุรานอกคุณภาพดี บุกตลาด Economy ครั้งแรก !!! ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ทำกิจกรรมการตลาดครบวงจร ตั้งเป้าครองตลาด หลักแสนลัง ในปีนี้ " ริชมอนเด้ " ยักษ์ใหญ่วงการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอัน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง