ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า รุ่นที่ 1 ตอน “อยู่ดีกินดี ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 19, 2011 16:57
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--สยามคูโบต้า

สยามคูโบต้า เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนผู้จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นอาชีพที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ โดยปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนมากมายที่เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเติบโตขึ้นกลับละทิ้งอาชีพหลักของครอบครัว ปล่อยให้พื้นที่เกษตรตกไปอยู่ในมือของนายทุนอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

กว่า 11 ปี ที่สยามคูโบต้าได้ริเริ่มโครงการ “ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการให้ความรู้และประสบการณ์จริงในการทำการเกษตร รวมถึงเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่

โดยปีนี้สยามคูโบต้า ได้จัดค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ตอน “อยู่ดีกินดี ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต” ขึ้น เมื่อวันที่ 27 – 30 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ณ จ.ชลบุรี ซึ่งมีเยาวชนลูกหลานเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 70 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ซึ่งการอบรมครั้งนี้เน้นการเรียนรู้การทำนาด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การปักดำ ตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ตามแนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ชีวิตอยู่ดีกินดี” เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรในครอบครัวให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และปีนี้ยังมีแผนการจัดค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้าขึ้นอีก 3 รุ่น เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนในทุกพื้นที่

นอกจากนี้ สยามคูโบต้า และ มูลนิธิซิเมนต์ไทย ยังได้ร่วมกันจัดค่ายพัฒนาทักษะการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในสาขาช่างต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิซิเมนต์ไทยได้มีโอกาสเข้ารับความรู้และประสบการณ์จริง ด้านการใช้และเทคนิคในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เพราะเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดในภาคเกษตรกรรม โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการเรียน ใน ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นกิจกรรมที่สยามคูโบต้ามุ่งมั่นปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการสืบสานและต่อยอดทั้งด้านความรู้ในการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมให้กับเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ คว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่นจากกองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

ผลการคัดเลือกรางวัลอาจารย์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Sasin)ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น...

กลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

Training and WorkshopHow to Create and Manage Event Marketingกลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมพิเศษทางการตลาดวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯจัดโดย...

ภาพข่าว: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อ โครงการ ชุมชนดีมีรอยยิ้มปี 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยนางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ เหลืองวุฒิวิโรฒน์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด (โรงงานในเครือไทยเบฟ) สานต่อกิจกรรมเพื่อเยาวชนในเขตพื้นที่รอบบริเวณโรงงานตาม...

สพฉ.จับมือ JICAจัดประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติระดับภูมิภาคอาเซียน เตรียมถอดบทเรียนจากหลายประเทศเพื่อสร้างชุดความรู้ในการเตรียมการรับมือ พร้อมเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือรับภัยพิบัติทั่วภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ The Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นภารกิจในการพัฒนามนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดประชุม ASEAN Disaster Medicine...

ริเวอร์ซิตี้ ชวนสัมผัสกลิ่นอายแดนมังกร จัดนิทรรศการ สุขใจกับป้ายจีน

ริเวอร์ซิตี้ ศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชวนเสริมความเป็นสิริมงคลภายใต้กลิ่นอายของความเป็นจีนในนิทรรศการ “สุขใจกับป้ายจีน” โดยรวบรวมผลงานศิลปะป้ายไม้แกะสลักความหมายดีๆ...

Related Topics